صفحه اصلي درباره ما خدمات پرسش و پاسخ
  شركت خدمات مالي ومشاوره مديريت راز هزاره در اواخر سال 1383 با تركيب سه حسابدارخبره و رسمي به منظور ارايه خدمات در زمينه حسابرسي مالي ،مالياتي ،بيمه اي، اصلاح حساب ،تنظيم دفاتر واظهارنامه مالياتي، ارايه خدمات مالي ساليانه وموقت مورد نياز شركتها در قالب قرارداد پيمانكاري،رفع اختلاف بين شركاء ،طراحي سيستم...
   
 
نمونه گزارش حسابرسي,گزارش حسابرسي, حسابرسي,گزارشات نمونه حسابرسي,نمونه گزارش حسابرسي, گزارش حسابرسي ,نمونه گزارش حسابرسي, نمونه گزارش حسابرسي
نمونه گزارش حسابرسي,گزارش حسابرسي, حسابرسي,گزارشات نمونه حسابرسي,نمونه گزارش حسابرسي, گزارش حسابرسي ,نمونه گزارش حسابرسي, نمونه گزارش حسابرسي   نمونه گزارش حسابرسي
نمونه گزارش حسابرسي,گزارش حسابرسي, حسابرسي,گزارشات نمونه حسابرسي,نمونه گزارش حسابرسي, گزارش حسابرسي ,نمونه گزارش حسابرسي, نمونه گزارش حسابرسي

نمونه گزارش حسابرسي

نمونه گزارش حسابرسي

 

شركت ..................

گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني

به انضمام صورتهاي مالي ويادداشتهاي همراه آن

براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه  .........

 

 

 

 

 

 

 

گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني

به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام

شركت .............

1-ترازنامه ................ (سهامي عام) درتاريخ 29  اسفند ماه  ، صورت هاي سود وزيان وسود انباشته و جريان وجوه نقدآن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ،  همراه با يادداشتهاي توضيحي شماره  1 الي 31 پيوست كه توسط هيأت مديره شركت تهيه وتأئيد شده ، مورد حسابرسي اين مؤسسه قرارگرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت است ومسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور براساس حسابرسي انجام شده ونيزگزارش موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شركت مي باشد.

 

2-به استثناي محدوديت مندرج در بندهاي 3 زير ، حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند كه اين مؤسسه ، حسابرسي را چنان برنامه ريزي واجراء كند كه ازنبود اشتباه يا تحريفي با اهميت درصورتهاي مالي ، اطميناني معقول بدست آيد0 حسابرسي ازجمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد ومدارك پشتوانه مبالغ واطلاعات مندرج درصورتهاي مالي است ، به گونه اي كه همراه با ساير رسيدگيها ، مبنايي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي فراهم آورد.

 

3-حدود مبلغ 832،1 ميليون ريال از حسابهاي پرداختني راكد و نقل از سنوات قبل مي‌باشد درخصوص تعيين تكليف اقلام يادشده اقدام موثري بعمل نيامده و بدليل فقدان اطلاعات لازم تعيين تاثير تعديلات مورد لزوم از اين بابت برصورتهاي مالي مقدور نگرديده است .

1

 

4-همانطور كه در يادداشت شماره 1-16 همراه صورتهاي مالي ذكر گرديده است ماليات عملكرد سال 1379 شركت بمبلغ 685 ميليون ريال توسط حوزه مالياتي مربوط تعيين و برگ تشخيص مالياتي صادر گرديده است . شركت به تشخيص يادشده اعتراض نموده در اين خصوص راي هيات حل اختلاف بدوي مبني بركاهش درآمد مشمول ماليات از 5/1 ميليارد ريال به 503 ميليون ريال ابلاغ گرديده كه راي مزبور نيز مورد اعتراض شركت قرار گرفته و از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نشده است . ماليات عملكرد سال 80 شركت قطعي و تسويه گرديده است .

    عملكرد سال هاي 1381 و  تاكنون مورد رسيدگي حوزه مالياتي مربوط قرار نگرفته و با توجه به معافيت درآمد تعدادي از معادن و زيان ده بودن فعاليتهاي بعضي از معادن غيرمعاف شركت ، از بابت عمليات سالهاي مزبور نيز ذخيره اي از بابت ماليات بردرآمد در حسابها منظور نگرديده است .

    لازم به ذكر است كه مبلغ 9/352 ميليون ريال از بابت ماليات بردرآمدهاي غيرعملياتي شركت در سال جاري ذخيره مالياتي در حسابها منظور شده است . تعيين مبلغ بدهي شركت از اين بابت منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي حوزه مالياتي مربوط خواهد بود .

 

5-به نظر اين موسسه به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالاً در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 فوق ضرورت مي يافت ، صورتهاي مالي يادشده در بالا ، وضعيت مالي شركت ................. در  تاريخ 29 اسفندماه  و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

 

.

 

6-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود قابل تقسيم ظرف 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي بعلت كمبود نقدينگي مورد توجه قرار نگرفته است.

 

7-طي بند 4 صورتجلسه مجمع عمومي عادي شركت مورخ 24/3/ درخصوص تقسيم سود عملكرد سال 1381 عبارت زير ذكر گرديده است :

((مجمع موافقت نمود معادل 20درصد سود بين سهامداران تقسيم شود)) شركت براساس عبارت فوق معادل 20 درصد سرمايه شركت را به عنوان سود قابل تقسيم به حسابها منظور نموده است . اثبات صحت عمل شركت در مطابقت با مصوبه يادشده مقدور نگرديده است . مضافاً اقدامات هيات مديره درخصوص تكاليف مجمع يادشده موضوع اخذ نظرات كاركنان عضو صندوق پس انداز نسبت به اعطاي وام با نرخ بهره اي كه به توافق مي رسد و اصلاح آيين نامه صندوق براساس توافق بعمل آمده منجر به نتيجه قطعي نگرديده است .

 

8- بهاي تمام شده محصولات استخراج شده از معادل افضل آباد ، ترشك محمدي ، چاهخو به شرح زير بيش از قيمت فروش آن بوده است :

شـــــرح

مقدار تن

ميليون ريال

بهاي تمام شده

فروش

زيان

افضل آباد

ترشك محمدي

چاهخو

7/224،4

7/443،36

5/025،13

4/863،1

4/719،8

1/911،3

3/959

8/250،8

9/034،3

1/904

6/468

2/876

 

 

3

.

9-معاملات مندرج در يادداشت شماره 31 همراه صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته‌است . معاملات مذكور با كسب مجوز از هيات‌مديره انجام يافته است . مضافاً ، معاملات مزبور با ملاحظات فيمابين شركتهاي وابسته انجام پذيرفته است .

 

10-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منطور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه  قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و درنظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است .

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

شركت ................

گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني

به انضمام صورتهاي مالي ويادداشتهاي همراه آن

براي دوره مالي 9 ماه و 11 روزه منتهي به 29 اسفندماه ........

 

 

 

 

1-ترازنامه شركت ........... ........) درتاريخ 29  اسفند ماه  1....، صورت هاي سود وزيان وجريان وجوه نقدآن براي دوره مالي9 ماه و 11 روزه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي شماره  1 الي 27 پيوست كه توسط هيأت مديره شركت تهيه وتأئيد شده ، مورد حسابرسي اين مؤسسه قرارگرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت است ومسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور براساس حسابرسي انجام شده ونيزگزارش موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شركت مي باشد.

 

2-حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه حسابرسي را چنان برنامه ريزي واجراء كند كه ازنبود اشتباه يا تحريفي با اهميت درصورتهاي مالي ، اطميناني معقول بدست آيد0 حسابرسي ازجمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد ومدارك پشتوانه مبالغ واطلاعات مندرج درصورتهاي مالي است ، به گونه اي كه همراه با ساير رسيدگيها ، مبنايي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي فراهم آورد.

 

3-به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي يادشده در بالا ، وضعيت مالي شركت ............. در  تاريخ 29اسفندماه  و نتايج عمليات‌و‌جريان وجوه نقد‌آن‌را‌براي‌دوره‌مالي 9 ماه و 11 روزه‌منتهي به‌تاريخ مزبور ‌از‌تمام‌جنبه‌هاي‌بااهميت‌طبق‌استانداردهاي‌حسابداري‌به‌نحو مطلوب‌نشان‌ مي‌دهد .

1

4-مفاد ماده 40 اساسنامه شركت درخصوص تصويب آيين نامه هاي مالي و اداري توسط هيات مديره مورد توجه قرار نگرفته است .

 

5-مطابق يادداشت توضيحي شماره 3-8 همراه صورتهاي مالي مبلغ 83 ميليون ريال بابت خريد اقلام هالي برتون از شركت ام جي ان آمريكا (جهت فروش ...........) به عنوان پيش پرداخت به يك شخص حقيقي پرداخت گرديده است . اولاً قرارداد امضاء شده فروش كالا دراختيار اين موسسه قرار نگرفته است ثانياً وثيقه اي در اين مورد دريافت نشده است لازم به ذكر است كه تا تاريخ اين گزارش كالاي مربوط تحويل نگرديده و مبلغ يادشده نيز تسويه نشده است .

 

6-همانطور كه در يادداشت شماره 19 همراه صورتهاي مالي ذكر  گرديده عمليات فروش قطعات (به مبلغ 605ميليون ريال) طي دوره مالي مورد گزارش منجر به مبلغ 9/5 ميليون ريال زيان گرديده است . درخصوص اين عمليات دستورالعمل خاص شامل قيمت مصوب فروش قطعات تهيه نگرديده و قيمت فروش در هر مورد با توجه به وضعيت بازار توسط مديريت شركت تعيين گرديده است .

 

7-معاملات مندرج در بند الف يادداشت شماره 26 همراه صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذكور با كسب مجوز از هيات مديره انجام پذيرفته مضافاً نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد جلب نشده است .

2

8-گزارش هيات مديره درباره فعاليتها و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيات مديره باشد ، جلب نشده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

شركت ................ (سهامي خاص)

گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني

به انضمام صورتهاي مالي ويادداشتهاي همراه آن

براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه  ........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ترازنامه شركت .......... درتاريخ 29  اسفند ماه  ......، صورت هاي سود وزيان وجريان وجوه نقدآن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ،  همراه با يادداشتهاي توضيحي شماره  1 الي 29پيوست كه توسط هيأت مديره شركت تهيه وتأئيد شده ، مورد حسابرسي اين مؤسسه قرارگرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت است ومسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور براساس حسابرسي انجام شده ونيزگزارش موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شركت مي باشد.

 

2-به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 زير ، حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند كه اين مؤسسه ، حسابرسي را چنان برنامه ريزي واجراء كند كه ازنبود اشتباه يا تحريفي با اهميت درصورتهاي مالي ، اطميناني معقول بدست آيد0 حسابرسي ازجمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد ومدارك پشتوانه مبالغ واطلاعات مندرج درصورتهاي مالي است ، به گونه اي كه همراه با ساير رسيدگيها ، مبنايي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي فراهم آورد.

 

 

 

 

3-به علت عدم اخذ مفاصاحساب بيمه اي ، وصول مبلغ 8/833،1 ميليون ريال از حق بيمه مكسوره از قراردادهاي تعميرات و نگهداري و بهره برداري شركت توسط ............. منعكس در يادداشت توضيحي شماره 2-6 مشخص نبوده و تعيين آثار ناشي از حل و فصل موضوع بيمه اي قراردادهاي مذكور منوط به اخذ مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي مي باشد .

 

4-پاسخ تاييديه هاي درخواستي در ارتباط با حسابهاي پرداختني به مبلغ 8/315،1 ميليون ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش دريافت نگرديده لذا تعيين آثار ناشي از مغايرتهاي احتمالي دريافت پاسخ تاييديه هاي مذكور برصورتهاي مالي مقدور نمي‌باشد .

 

5-همان طور كه در يادداشت توضيحي شماره 1-9 صورتهاي مالي ذكر گرديده ماليات شركت تا پايان سال 1381 قطعي و تسويه گرديده است و به علت زيان ابرازي جهت عملكرد سال  ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده و از بابت 5 درصد پيش پرداختهاي مكسوره نيز مبلغ 7/470 ميليون ريال در حسابها منعكس است با توجه به مراتب مذكور تعيين ميزان بدهي احتمالي ماليات سال  منوط به نظر مقامات مالياتي با ارائه گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد .

 

 

 

6-به نظر اين موسسه به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالاً در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 3 و 4 ضرورت مي يافت صورتهاي مالي يادشده     در بالا وضعيت مالي ............را در تاريخ 29 اسفندماه  و نتيجه عمليات و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد .

 

7-زيان انباشته شركت به مبلغ 095،3 ميليون ريال بوده كه متجاوز است 61 برابر سرمايه شركت مي باشد لذا توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد .

 

8-دارايي هاي ثابت شركت به استثناي وسايط نقليه و موجوديهاي انبار فاقد پوشش بيمه اي مناسب مي باشد .

 

9-همانطور كه در يادداشت توضيحي شماره 28 صورتهاي مالي منعكس مي باشد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت صورت نگرفته و معاملات منعكس در يادداشت مذكور مربوط به اشخاص وابسته ......... مي باشد .

 

10-تكاليف مقرر در مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 28/6/ كه هيات مديره مكلف به رفع آنها بوده و تاكنون رفع نگرديده است و يا اقدامات انجام شده به نتيجه نهايي منجر نگرديده به شرح صفحه بعد مي باشد :

3

شمار‌ه‌بند گزارش

شماره

بندتكاليف

موضـــــــــوع

اقدامات انجام شده

3

1

اخذ مفاصاحساب بيمه قراردادها

مفاصاحساب بيمه جهت قراردادهاي آزمايشگاهي تا پايان سال 1381 اخذ گرديده ليكن مفاصاحساب قرارداد بهره‌برداري‌و‌تعميرات‌اخذ‌نشده‌است .

9

4

نسبت‌به‌پوشش‌بيمه‌اي‌دارايي‌ها اقدام‌گردد .

اقدام نشده است .

12

6

تهيه قرارداد اجاره خودروهاي شركت و ارائه به حسابرسي

انجام نشده است .

 

11-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منطور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه  قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و درنظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني

به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام

شركت ...................

 

1-ترازنامه شركت .............. (سهامي خاص) درتاريخ 29  اسفند ماه   و  صورت هاي سود وزيان وجريان وجوه نقدآن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ،  همراه با يادداشتهاي توضيحي شماره  1 الي 34 پيوست كه توسط هيأت مديره شركت تهيه وتأئيد شده ، مورد حسابرسي اين مؤسسه قرارگرفته است ، مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت است ومسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور براساس حسابرسي انجام شده ونيزگزارش موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شركت مي باشد.

 

2-به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 1-3 الي 3-3 ، 4 و 5 زير ، حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند كه اين مؤسسه ، حسابرسي را چنان برنامه ريزي واجراء كند كه ازنبود اشتباه يا تحريفي با اهميت درصورتهاي مالي ، اطميناني معقول بدست آيد0 حسابرسي ازجمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد ومدارك پشتوانه مبالغ واطلاعات مندرج درصورتهاي مالي است ، به گونه اي كه همراه با ساير رسيدگيها ، مبنايي معقول براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي فراهم آورد.

 

 

 

 

.

 

3-درخصوص حسابهاي دريافتني و پرداختني موارد زير قابل ذكر مي‌باشد :

1-3-حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني (يادداشت هاي شماره 7 ، 8 ، 11 و 14 الي 16 همراه صورتهاي مالي) در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ 850،2 ميليون ريال اقلام راكد و سنواتي مي باشد كه اقدامات شركت درخصوص تعيين تكليف و تسويه اينگونه مبالغ منجر به نتيجه قطعي نگرديده است . تعيين تاثير تعديلات لازم از اين بابت برصورتهاي مالي مشخص نمي باشد .

2-3-به موجب صورت مطابقت مانده حسابهاي فيمابين شركت با شركت ............ اقلام باز بدهكار و بستانكار دفاتر دو شركت به شرح زير مي‌باشد :

شـــــرح

شركت

ميليون ريال

...........

ميليون ريال

مانده در تاريخ 29/12/

اقلام باز بدهكار دفاتر

اقلام باز بستانكار دفاتر

584،45

(805،64)

611،61

589،36

289،12

(488،6)

جمــــع

390،42

390،42

 

    مغايرت مذكور در تاريخ صورتهاي مالي بلحاظ نبود پاره اي اطلاعات و مجوزهاي لازم برطرف نگرديده است در چنين شرايطي تعيين تاثير تعديلات احتمالي كه در صورت رفع مغايرات مذكور برصورتهاي مالي ضرورت خواهد يافت مقدور نمي‌باشد .

 

 

2.

 

3-3-حدود مبلغ 614،2 ميليون ريال از پيش دريافتها (عمدتاً مربوط به قرارداد چاههاي آب كشاورزي و ساير قراردادهاي روستايي) راكد و نقل از سنوات قبل مي باشد . درخصوص چگونگي تعهدات شركت در مورد پيش دريافتهاي اخذ شده اطلاعات و توضيحات متقاعد‌كننده اي ارائه نگرديده نتيجتاً اثبات صحت مبلغ يادشده تحت عنوان پيش‌دريافت مقدور نگرديده است .

 

4-درخصوص بهاي تمام شده خدمات ارائه شده و توليدات كارگاهها موارد زير قابل ذكر مي باشد :

 

1-4-طبق رويه مورد عمل شركت ، پروژه هاي در جريان پيشرفت صرفاً شامل مواد و مصالح مصرفي بوده لذا سهم مناسبي از هزينه هاي دستمزد مستقيم و ساير هزينه‌ها در طول اجراي پروژه به بهاي تمام شده آنها تخصيص نيافته و هنگام اتمام پروژه ، هزينه هاي دستمزد و سربار براساس درصدي از مواد و مصالح مصرفي به بهاي تمام شده پروژه ها و حساب جذب هزينه هاي سرشكن منظور مي گردد . (8/42 مواد و مصالح مصرفي تحت عنوان هزينه دستمزد به قيمت تمام شده اضافه مي شود.) علاوه بر غيرمتعارف بودن روش مذكور ، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 234،8 ميليون ريال انحراف نامساعد (هزينه هاي جذب نشده شامل دستمزد) به ترتيب به حسابهاي بهاي تمام شده خدمات ارائه شده (به مبلغ 744،2 ميليون ريال ) و كار در جريان به مبلغ449،5 ميليون ريال (يادداشت توضيحي شماره 10 همراه صورتهاي مالي) منظور گرديده است .

 

.

      گرچه اختصاص دستمزد و ساير هزينه ها به كار در جريان ضروري است ليكن اثبات صحت تخصيص مبلغ 489،5 ميليون ريال از اين بابت به حساب كار در جريان به لحاظ فقدان رويه قابل قبول مقدور نگرديده است .

2-4-به موجب استانداردهاي حسابداري ، هرگاه بتوان ماحصل يك پيمان بلندمدت را به گونه اي قابل اتكاء برآورد كرد ، بايد سهم مناسبي از درآمد و مخارج كل پيمان (با توجه به ميزان تكميل پيمان در تاريخ ترازنامه ) به ترتيب به عنوان درآمد و هزينه شناسايي شود . به موجب بند 1-3 اهم رويه هاي حسابداري شركت ، شناخت درآمد پيمانهاي بلندمدت پس از تكميل كار انجام مي پذيرد كه اين روش مبتني بر استانداردهاي يادشده نمي باشد .

       بلحاظ فقدان اطلاعات ، تعيين تاثير تعديلات لازم كه در صورت اتخاذ رويه قابل قبول در خصوص مبلغ 9/22 ميليارد ريال كارهاي در جريان ساخت موضوع يادداشت شماره 10 همراه صورتهاي مالي برصورتهاي مالي ضرورت مي‌يافت مقدور نمي باشد .

3-4-به شرح يادداشت هاي شماره 22 و 23 همراه صورتهاي مالي بخشي از عمليات شركت در سال مالي مورد گزارش به شرح زير منجر به زيان ناخالص گرديده است :

شـــــــــرح

درآمدحاصل‌از‌ارائه‌خدمات

بهاي تمام شده

زيان ناخالص

قرارداد‌بهره‌برداري‌از‌.........

قرارداد ...........

000،709،386،20

000،925،937،8

000،911،364،26

000،548،349،12

(000،202،978،5)

(000،623،411،3)

 

      باتوجه به موارد مندرج در بندهاي 1-4 الي 3-4 فوق حصول اطمينان از صحت قيمت تمام شده و زيان پروژه هاي يادشده مقدور نگرديده است .

4

.

5-طي سال مالي مورد گزارش حدود مبلغ 724،6 ميليون ريال از اقلام بستانكار حسابهاي مختلف به حساب ذخيره بازخريد سنوات خدمت كاركنان منظور گرديده است . علاوه بر كسري حدود مبلغ 630،1 ميليون ريال ذخيره يادشده در تاريخ صورتهاي مالي ، مرتبط بودن حسابهاي مذكور با ذخيره سنوات خدمت كاركنان براي اين موسسه احراز نگرديده و اطلاعات يا توضيحات متقاعد كننده اي نيز در اينخصوص ارائه نشده است .

 

6-بشرح يادداشت توضيحي شماره 17 همراه صورتهاي مالي ماليات عملكرد شركت تا پايان سال 1380 قطعي و تسويه گرديده است . براي عملكرد سالهاي 1381 و  براساس سود ابرازي ذخيره لازم در حسابها منظور شده است . تعيين ميزان قطعي‌بدهي‌مالياتي‌شركت‌منوط‌به‌رسيدگي‌و‌اعلام‌نظر‌نهايي‌مقامات‌مالياتي‌مي‌باشد .

 

7-به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالاً در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 1-3 الي 3-3 ، 4 و 5 ضرورت مي يافت ،‌ صورتهاي‌مالي ياد شده در بالا ،‌وضعيت مالي شركت ............ در تاريخ 29 اسفندماه  و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ،‌ به نحو مطلوب نشان مي دهد .

 

8-مفاد ماده 12 اساسنامه در خصوص انتخاب عضو علي البدل هيات مديره و ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم حداقل 10درصد سود قابل تقسيم بين صاحبان سهام مورد توجه قرار نگرفته است .

5

9-اقدامات هيات مديره شركت درخصوص تكاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 21/4/ در موارد زير منجر به نتيجه قطعي نگرديده است :

1-9-تسويه كامل حسابهاي راكد و سنواتي .

2-9-رعايت كامل استانداردهاي حسابداري .

3-9-تدوين سيستم حسابداري قيمت تمام شده .

4-9-رفع مغايرت با ........ .

5-9-رعايت دقيق مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت .

 

10-ساير موارد

1-10-عليرغم اخذ مفاصاحساب سالهاي مالي 1379 و 1380 از سازمان تامين اجتماعي حدود مبلغ 669،9 ميليون ريال سپرده هاي بيمه و حسن انجام كار مكسوره نزد .......... مسترد نگرديده است .

2-10-موجوديهاي جنسي و داراييهاي ثابت شركت به استثناي وسايط نقليه از پوشش بيمه‌اي كافي برخوردار نمي باشد .

3-10-بشرح يادداشت شماره 19 صورتهاي مالي پس انداز سهم شركت و كاركنان به مبلغ 734،6 ميليون ريال مي باشد. مبلغ مذكور (با توجه به اينكه به شركت تعلق ندارد)مي بايستي درحسابي جداگانه تحت عنوان وجوه پس‌انداز و بدهي كاركنان (بابت وام دريافتي از صندوق) نگهداري و در صورتهاي مالي نيز با حساب پس انداز كاركنان تهاتر مي گرديد .

4-10-طي سال مالي مورد گزارش قرارداد توسعه و احداث موضوع يادداشت شماره 22 همراه صورتهاي مالي به مبلغ 296،36 ميليون ريال ........... منعقد گرديده ليكن از اين بابت مبلغ 437،42 ميليـــون ريال

6

           درآمد شناسايي شده‌است .دراينخصوص‌متمم قرارداد‌يا‌توافقنامه‌اي‌مبني بر افزايش سقف قرارداد ‌دردسترس‌قرارنگرفته‌ و توجيهات‌متقاعدكننده‌اي نيز در اين مورد ارائه نشده است .

 

11-معاملات مندرج در بند الف يادداشت شماره 33 همراه صورتهاي مالي بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بركسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است.

 

12-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده است .مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و با درنظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرات اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد مدارك ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است .

 

 

نمونه گزارش حسابرسي,گزارش حسابرسي, حسابرسي,گزارشات نمونه حسابرسي,نمونه گزارش حسابرسي, گزارش حسابرسي ,نمونه گزارش حسابرسي, نمونه گزارش حسابرسي
Raze hezare. All right reserved.tel 88738837-8 ©
Powered By: Lost Ring Of Knowledge ©