ايجاد حساب کاربريورود به سيستم
صفحه اصلي درباره ما خدمات پرسش و پاسخ
  شركت خدمات مالي ومشاوره مديريت راز هزاره در اواخر سال 1383 با تركيب سه حسابدارخبره و رسمي به منظور ارايه خدمات در زمينه حسابرسي مالي ،مالياتي ،بيمه اي، اصلاح حساب ،تنظيم دفاتر واظهارنامه مالياتي، ارايه خدمات مالي ساليانه وموقت مورد نياز شركتها در قالب قرارداد پيمانكاري،رفع اختلاف بين شركاء ،طراحي سيستم...
   
 

حسابداران رسمي- شركت حسابداري و خدمات مالي وحسابداري وحسابرسي راز هزاره سؤالات مصطلح

طبقه بندي: اصلي -> قانون كار وتامين اجتماعي

سؤال

جواب

باسلام براي يك خانم باردارچه حقوق بيمه اي وجودداردوچه كسي مي تواندازمرخصي دوران زايمان استفاده كند

در مبحث چهارم قانون كار شرايط كار زنان بحث شده وموارد ذيل در اين خصوص قابل ذكر است

ماده 75 - انجام كارهاي خطرناك ، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي ، براي كارگران زن ممنوع است 0 دستوراعلمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزيركار واموراجتماعي خواهد رسيد .
ماده 76 - مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعا"90روز است 0 حتي الامكان 45 روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرار گيرد . براي زايمان توامان 14 روز به مدت مرخصي اضافه مي شود
تبصره 1 - پس از پايان مرخصي زايمان ، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزءسوابق خدمت وي محسوب مي شود .
تبصره 2 - حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد .
ماده 77 - در مواردي كه به تشخيص پزشك سامزان تامين اجتماعي ، نوع كار برا ي كارگر باردارخطرناك ياسخت تشخيص داده شود ، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي ، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي نمايد .
ماده 78 - در كارگاههايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرمامكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك كه پس از هر سه ساعت ، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد . اين فرصت جزء ساعات كارآنان محسوب مي شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه ، مهدكودك و000 ) را ايجاد نمايد .
تبصره - آئين نامه اجرايي ، ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار واموراجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي شود .

اما متاسفانه اين قانون به طور كامل در كشور رعايت نمي‌‏شود .وما اميدواريم روزي قوانيني وجود نداشته باشد كه اجرا نشود وبر عكس يعني هر چه اجرا مي شود مبتني بر قانون باشد نه بي قانوني وزد وبند.

بازگشت به بالا
عيدي وپاداش سال 1387 چه ميزان است؟

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/70 مجلس شوراي اسلامي ، كليه كارفرمايان مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد به عنوان عيدي و پاداش بپردازند ، مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كارگران نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند ضمناً بر طبق تبصره يك ماده واحده مذكور مبلغ پرداختي به كارگراني كه كمتر از يك سال در كارگاه كار كرده اند بايد به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده موضوع ماده واحده اين قانون تجاوز نمايد . در كارگاههايي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبلغ فوق پرداخت مي كنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف كارگاه معتبر مي باشد .
به اين ترتيب وبا توجه به اينكه اكثر شركتها از مبلغ حداقلي براي پرداخت عيدي پايان سال استفاده مي كنند .لذا با اين فرض:
عيدي سال 87:
1-در خصوص كارمندان دولت 250 هزار تومان
2-در خصوص قانون كاري ها:
1-2-حداقل دو ماه حداقل حقوق قانون كار يعني:
219600*2=439200 تومان
2-2-حداكثر سه برابر حداقل حقوق يعني:
219600*3=658800 تومان

8/11/87

بازگشت به بالا
سختي كار را بر چه اساسي تعيين مي كنند
جدول مرجع سختي كار
عدد مبنا ضريب سال ضريب اوليه
عدد مبنا 200 400
80000 200
مبلغ درصد
8000 10
16000 20
24000 30
32000 40
40000 50

خواهشا كمك كنيد

با سلام
سختي كار در نهاد ها وسازمانهاي دولتي وغير دولتي از مبناي يكساني بر خوردار نيست وبيشتر تحت تاثير مديريت مي باشد(غير از نظام هماهنگ دولتي) لذا از روشهاي ساده درصدي از مبناي حقوق تا روشهاي پيچيده تر متاثر از شرايط نامساعد محيط كار ‏انجام مي تواند متفاوت باشد. ميزان اين فوق العاده بستگي به درجه و شدت ‏كوشش جسمي و شرايط نامساعد كار از قبيل گرما، سرما، ‏فشار هوا، سر و صدا، گرد غبار و غيره دارد كه با تصويب ‏هيأت مديره و اخذ تأييديه از وزارت كار، تعيين مي گردد.‏
سختي كار=ضريب *گروه*درصد

بازگشت به بالا
با سلام
موسساتي كه براي حسابرسي شركتي ميايند آيا كارفرما در مورد قرادادشان با آنها ماده 38 تامين اجتماعي را در مورد حسابرسان نيز بايد اعمال كند؟

با سلام
در خصوص موسسات حسابرسي عمدتا كارفرمايان كسر نمي كنند .اما قانون اجازه كسر اين موضوع را به صورت ضمني نيز داده است وعمدتا حسابرسي قرارداهاي موسسات حسابرسي از طريق رسيدگي به دفاتر وليست هاي حقوق اين موسسات صورت مي گيرد.
13/11/87

بازگشت به بالا
با سلام در يك شركت كاملا دولتي كه به كليه كاركنان اعم از نظام هماهنگ و قانون كار طبق ماده 22قانون استخدام كشوري دو ماه پاداش پرداخت مي شود . آيا عيدي پايان سال كاركنان قانون كار با توجه به دريافت دو پاداش بايستي به چه نحو محاسبه گردد ؟

با سلام
در قسمت سوالات قانون كار قبلا پاسخ ارائه شده است

14/11/87

بازگشت به بالا
شركت الف در سال مالي x1 داراي برگ اعلام بدهي برآوردي از سوي سازمان تامين اجتماعي به مبلغ2000ريال ميباشد كه نسبت به مبلغ مذكور اعتراض نموده وبااظهار به اينكه داراي دفاتر قانوني است بنا به حسابرسي بيمه اي در سال مذكور شده است پس حسابرسي مبالغ به شرح زير از دفاتر و اسناد قانوني شركت الف استخراج شده است
1- بابت حقوق ودستمزد پرسنل كه ليست آنها به سازمان تامين اجتماعي ارسال نشده است بمبلغ 4500 ريال
2-بابت كاركرد پيمانكاراني كه تامين نيروي انساني را عهده دار بوده اند و مفاصا حساب از تامين اجتماعي در يافت نداشته اند15000ريال
3-بابت پيمانكار ساختمان كه مفاصا حساب از تامين اجتماعي در يافت نداشته و قرار داد مصالح به عهده پيمانكار بوده است20000ريال
4- بابت حقوق پرسنلي كه به سازمان ليست ارسال داشته است 55000ريال
5-با برسي بعمل آمده مشخص شده شركت حق الزحمه حسابدار وتحرير دفاتر قانوني را در سال مورد رسيدگي هزينه نكرده وبا مراجعه به پرونده هاي پرسنلي وليست هاي ارسالي شخصي با سمت حسابدار وجود ندارد
6-تعدادي ازاسناد حسابداري داراي فاكتور هاي جعلي و غير قابل پي گيري مي باشد
-- مطلوبست ميزان حق بيمه شركت الف پس از حسابرسي؟

با سلام
سوال خوبي است اما ابهامات متعددي به شرح ذيل دارد
1-اين ارقام ارائه شده بابت بندهاي 1 الي4 مبالغ بيمه اي محاسبه شده توسط مامور بيمه بوده ويامبالغ قراداد وناخالص ليست هاي حقوق
2-نوع فعاليت شركت چه بوده و عمليات پيمانكاري مذكور(توسط پيمانكاران) در طرحهاي عمراني/مشاوره اي ويا ساير موارد, بوده است.
3-هزينه حسابدار ممكن است شخصا توسط مالك پرداخت شده باشد وارتباطي با عمليات شركت نداشته باشد ويا حتي حسابدار مجاني براي شركت تهيه دفاتر را انجام داده باشد .به هر حال مامور بيمه مستنداتي در اين خصوص دارد يا خير؟
4-اسناد ومدارك جعلي آيا ارتباطي به موضوعات بيمه اي دارد يا خير؟
5-نوع شركت دولتي است يا خصوصي .مالك انفرادي است يا سهامي خاص
6-مبلغ كسورات پيمانكاران آيا كفاف بدهي بيمه اي محاسبه شده را مي كند يا خير؟
16/11/87

بازگشت به بالا
با سلام

كارگري طي سال و در دو نوبت جمعا" 12 روز كسر كار داشته و 12 روز از حقوقش كسر گرديده ولي در ليست بيمه كاركرد ايشان كامل منظور شده است . آيا ماخذ و مبناي محاسبه عيدي و يا سنوات خدمت ايشان ميبايستي 353 روز ( 353 = 12 - 365 ) باشد (با توجه به ليست حقوق ) يا اينكه با توجه به كاركردش در ليست بيمه ، بايد 365 روز مبناي محاسبه قرار گيرد ؟


با سپاس

با سلام
منطقا ا 353 روز است اما اگر مي خواي اطلاعات ارائه شده به بيمه با ساير عناصر مالي جور در بياد 365 روز.اين قضاوت شماست ونظر مديريت.

يا حق
14/12/87

بازگشت به بالا
فرم بستن قرارداد بين كارگر و كارفرمابه چه صورت است

با سلام

وزارت كار جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي اقدام به تنظيم فرم جديد قرارداد كار نموده است.
قراردادها جهت رسميت يافتن مي بايست در ادارات كار ثبت شود. به جهت تسهيل در رفت و آمد و در دسترس قرار دادن فرمها الزامي است كارفرمايان محترم و يا نماينده قانوني آنان پس از ثبت قرارداد منعقده در اين سامانه،از فرم خروجي اين سامانه پرينت گرفته و به نزديكترين اداره كار تحويل دهند.
فرمهاي جديد قرارداد كار را وزارت كار ارائه نموده از سايت ذيل كسب كنيد.
www.gharardadkar.ir
ضمن اينكه فرمت اماده آن در سايت قسمت قوانين ومقررات -قانون كار وتامين اجتماعي موجود است.

بازگشت به بالا
حداقل مزد كارگران در سال 1388 چه ميزان است؟

با سلام
حداقل مزد كارگران 274500 تومان مي باشد.
ر اساس مصوبه شوراي عالي كار حداقل دستمزد كارگران با 25 در صد افزايش، 274 هزار و 550 تومان تعيين شد. براساس اين مصوبه حداقل دستمزد روزانه كارگران 91 هزار و 500 ريال تعيين شد. براساس اين مصوبه ساير سطوح مزدي سال 88 به ميزان پنج درصد آخرين مزد ثابت يا مبلغ سال جاري به اضافه روزانه 14 هزار و 640 ريال افزايش مي يابد مشروط بر آنكه مزد روزانه هر كارگر از مبلغ 91 هزار و 500 ريال كمتر نشود. براساس اين گزارش، در مورد نرخ پايه سنوات مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مبلغ ياده شده براي گروه يك بوده و براي ساير گروه ها براساس جداول اعلام از سوي وزير كار اعمال خواهد شد. درمورد مبلغ كمك هزينه خانوار نيز مانند سال جاري عمل مي شود. 410 هزار تومان متوسط حقوق كارگران در سال 86 همچنين وزير كار و امور اجتماعي با اعلام اينكه «28 درصد كارگران حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار را دريافت مي كنند»، عنوان كرد: «در سال گذشته متوسط حقوق كارگران 410 هزار تومان بود.»
البته بعدا طي بخشنامه اي مبلغ فوق به 263520 تومان تغير يافت وعملا 20% به حداقل حقوق سال قبل اضافه شد.(بخشنامه در قسمت اخبار اقتصادي موجود است)
22/12/87

بازگشت به بالا
باسلام
من به مدت سه سال دريك شركت پيمانكاري مشغول به كاربودم كه هرسال سنوات من راداده اندولي امسال بعد ازگذشت 9ماه از سال بدون اعلام قبلي من را اخراج كردندوهيچ حق وحقوقي پرداخت نكردندحتي حقوق آذر ماه رانيزندادند-درضمن قراردادكار نيز بامن نبستندودر ليست بيمه نيز حقوق من غيرواقعي درج ميشده يعني حقوق دريافتي من 700000تومان بود ولي درليست 360000تومان رد ميشد لطفا راهنمايي بفرماييد كه اگر شكايت كنم چگونه ميتوانم حق وحقوق واقعي ام رادريافت كنم آياوزارت كار فقط برمبناي حقوق درج شده درليست حكم صادر ميكند-متشكرم

با سلام ويا عرض تبريك سال نو خدمت تمامي همشهريان
قطعا شما با طرح شكايت مي توانيد به حقوق قانوني خود دست يابيد وطبق قوانين حقوق شما پرداخت مي شود.ومهم نيست كه قرارداد شفاهي باشد يا كتبي.

يا هو
2/01/88

بازگشت به بالا
سلام
1- آياحق سنوات به كاركرد كمتر از يك سال هم تعلق مي گيرد؟ اگر بله حداقل كاركرد براي دريافت حق سنوات چند ماه يا چند روز است؟
2- آيا سنوات و عيدي به مدت زماني كه يك فرد مرخصي استعلاجي داشته است تعلق مي گيرد؟
ضمنا اگر امكان دارد با ذكر ماده قانوني پاسخ بفرماييد. باتشكر فراوان

با سلام
1-در اين خصوص ابهام قانوني وجود داد ولي اكثر موارد شكايت از طرف كارگر منجر به پرداخت از طرف كارفرما براي كاركرد كمتر از يك سال شده است.لذا به عنوان يك رويه كاركرد كمتر از يكسال به نسبت كاركرد وحداقل يك ماه آخرين حقوق (ماده24)به نسبت دوره زماني كار انجام گرفته پرداخت مي شود ولي در برخي موارد اين موضوع مي تواند بسته به عرف جا افتاده سازمان از سالهاي گذشته 45 روز يا دو الي سه ماه براي هر سال نيز باشد .اما روال جا افتاده يكماه آخرين حقوق به ازاء هر سال خدمت در اكثر شركتها جاري است.
2-خير.در اين خصوص نيز رويه ها غير شفاف است اما ماده73و 74 قانون كار توضيحاتي در اين خصوص ارائه نموده وبا تاييد سازمان تامين اجتماعي مرخصي استعلاجي جزو سوابق كاري كارگر در سازمان متبوع است (اما به اين مفهوم نيست كه كار فرما نيز اين مدت را جزو سوابق كاري شخص در شركت خود محسوب وبابت ان متعهد به پرداخت سنوات وعيدي شود)به يك مفهوم ديگريعني اينكه شما بايست ليست حقوق فرد مذكور را معادل كاركرد كامل ماهيانه رد كنيد.ضمن اينكه ماده 3 تامين اجتماعي نيز موارد مورد تعهد را شامل بارداري, غرامت دستمزد ,حوادث وبيماريها, از كار افتادگي, بازنشستگي ومرگ ذكر نموده است.
لذا در موارد مرخصي استعلاجي فرض بر بيماري ويا حادثه اي است كه سازمان تامين اجتماعي در قبال عدم پرداخت هايي كه كارفرما دارد بايستي به كارگر بپردازد.لذا به نظر مي رسد بحث عيدي وسنوات وتعهد كارفرما به پرداخت كامل داراي ابهام است ورويه هاي متعددي مشاهده مي شود ولذا نظر كارفرما نيز در اين مورد دخالت مي يابد.

16/01/88

بازگشت به بالا
مديرعامل شركت پيمانكاري هستم كه قراردادم با كارفرما تا پايان سال 1387 بود و به طبع با نيروهاي خدماتي نيز تا پايان سال قرارداد بسته بودم براي سال 88 كارفرما 60% نيروها را كاهش دادبدليل عدم نياز و نداشتن پروژه
سوال ... آيا اين 60% كه تا 30/12/87 كاركرد داشتن موانعي بر سرراهشان از لحاظ قانوني براي گرفتن بيمه بيكاري وجود دارد .با تشكر

با سلام
طبق ماده 30 قانون كار وتبصره مر بوطه مشكلي نيست ضمن اينكه با اضافه شدن بند «ز» به ماده 21 قانون كار در مورخه13/9/87، كارفرمايان مي‌توانند با كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي، قراردادهاي كار كارگران را خاتمه دهند اما با لحاظ شرايط ذيل فرد بيكار شده مشمول در يافت حق بيمه بيكاري است :
1-بيمه شده داراي 6 ماه سابقه پردات بيمه قبل از بيكاري داشته باشد.
2-بيمه شده ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام مراتب به واحد هاي كار وامور اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال به كار اطلاع دهد.مراجعه بعد از 30 روز تا سه ماه با داشتن عذر موجه با تشخيص هيات حل اختلاف ممكن خواهد بود.
3-بيمه شده بيكار مكلف است در دوره هاي كار آموزي كه توسط وزارت كار اعلام مي شود شركت نمايد.

18/01/88

بازگشت به بالا
سلام، حق اولاد براي سال 88 چه مبلغي است؟ آيا حق اولاد هميشه سه برابر حداقل حقوق روزانه است؟

با سلام
2635200 ريال براي هر فرزند وحداكثر تا دو فرزند يعني5270400 ريال.
ماده 86 قانون تامين اجتماعي در خصوص حق اولاد:

1 ) بيمه شده سابقه پرداخت حداقل 720 روز ( معادل سه سال ) حق بيمه را داشته باشد .
2 ) سن فرزندان ( حداكثر تا 2 فرزند وبراي هر فرزند معادل سه برابر حداقل حقوق ) از 18 سال كمتر باشد .
3 ) در صورت تحصيل ، تا پايان تحصيل
4 ) در صورت ابتلاي فرزند ( تا دو فرزند ) به بيماري يا نقص عضو (طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي، قادر به كار كردن نباشد ) .
اين لينك رو هم كه در تولبارت كپي كن تا حق اولاد امسال رو هم مشاهد ه كني.
http://tarazname.com/index.php?module=subjects&pageid=623&mainOp=view_template&subOp=only_subject

18/01/88

بازگشت به بالا
حق مسكن و حق لباس سال 1388 چه مقدار است ؟

با سلام
حق مسكن 100000 ريال اما حق لباس يك موضوع سازماني ومديريتي است كه در مجموعه هاي مختلف متفاوت است.

21/01/88

بازگشت به بالا
نحوه محاسبه حداكثر حقوق مشمول بيمه چگونه است
آيا رقمي كه توسط دولت اعلام مي شود شامل مزايايي مانند حق مسكن و حق اولاد نيز مي باشد ؟

با سلا
1-طي سالهاي مختلف متفاوت عمل شده واز 5 الي 7 برابر حداقل حقوق ماهيانه در نوسان بوده است.حداكثر مشمول كسر حق بيمه طي:
سال 86-10980000 ريال
سال 87-15372000 ريال
سال 88-18446400 ريال
2-خير

22/01/88

بازگشت به بالا
با سلام
من مدت 9 سال است كه در يك شركت دولتي كار ميكنم
فرمول اضافه كار ما از ابتداي استخدامم تا كنون حقوق پايه ضربدر 1/4 تقسيم بر 192 بوده است ولي امسال ذيحساب ما فرمول را اصلاح كرده و ميگويد بايد به جاي 192 تقسيم بر 220 شود . ميخواستم بپرسم آيا اين فرمول درست است يا خير و در صورتيكه درست است آيا امكان تغيير فرمول پس از پرداخت چند ساله با فرمول قبل وجود دارد يا خير ؟
لطفاً در صورت امكان با مستندات اعلام گردد.
با تشكر

با سلام
به محاسبات ذيل دقت كنيد.
24روزكار=7.33*24=176 ساعت قانون كار( ساعت در هفته44*هفته4=176)
24روزكار=8*24=192 ساعت
26 رور كار=7.20*26=190 ساعت
30روزكار=7.33*30=220 ساعت
در اين خصوص رويه هاي اعمالي متفاوت است وعملا طوري عمل مي شود كه كمترين نرخ را براي اضافه كاري كارمند محاسبه كنند لذا حكم بر بيسوادي ويا ناداني مشاوران ومميزان وذيحسابان نيست بلكه هر چه كمتر پرداخت شود بهتر است لذا رويه هاي مختلف با تفسير هاي مختلف ارائه مي شود تا مقصود حاصل شود.عملا شما طبق قانون كار بيشتر از 176 ساعت در ماه نبايد كار كنيد.بنابراين حقوق پايه در مجموعه هاي دولتي(شامل حق جذب و..) بايستي بر 176 ساعت تقسيم شود تا نرخ اضافه كار محاسبه شود.از طرفي نرخ روزانه اعلامي توسط وزارت كار بايستي در 30 روز ضرب شود تا حداقل حقوق ماهيانه كارگر مشخص شود(يعني 220 ساعت)اما واقعيت اينست كه اين حقوق براي 176 ساعت كار است ونه بيشتر .بنابراين مشاهده مي شود كه رويه ها از نرخي بين 176 الي 220 متغير است ومنصفانه ترين مبناي محاسبه 192 ساعت است كه هم نفع كارفرما در نظر گرفته مي شود وهم نفع كارگر. در ضمن شيوه محاسبه اضافه كار در مجموعه هاي دولتي اگر قانون كاري باشند اينگونه است.وگرنه متفاوت است.هم از جهت صورت محاسبه(حقوق) وهم از جهت مخرج محاسبه(ساعت پايه)

29/01/88


بازگشت به بالا
بسمه تعالي من در يك شركت وابسته به دولت كار مي كنم و تابع قانون كار مي باشيم با مدرك تحصيلي ديپلم در سال 1374استخدام شدم و الآن گروه 12 هستم و در پايان سال 87مدرك تحصيلي ليسانس حسابداري اخذ كردم و پست سازماني ام نيز جايگاه ليسانس را دارد از شما سئوال دارم گروه جديد من چگونه محاسبه مي شود و احكام آن چگونه است ؟ متشكرم

با سلام
لينك ذيل را دنبال كنيد.
http://tarazname.com/index.php?module=subjects&pageid=652&mainOp=view_template&subOp=only_subject
وهمچنين
http://tarazname.com/index.php?module=subjects&pageid=650&mainOp=view_template&subOp=only_subject

30/01/88

بازگشت به بالا
سلام، لطفا اگر راجع به موضوع زير قانوني وجود دارد راهنمايي بفرماييد.
شركتي كارمندي را با حقوق روزانه 8 هزار تومان در سال 87 داشته است. در تاريخ 30/9/87 قراداد اين كارمند به پايان رسيد.(قراردادها سه ماهه هستند) و تسويه حساب كامل (سنوات و عيدي و مانده مرخصي و...) با ايشان انجام شد و ترك كارشان در ليست بيمه اعلام شد. در تاريخ 2/10/87 مجددا قرارداد كاري جديدي تنظيم شد و در يك ليست بيمه ديگري نام ايشان رد شد.
1- آيا با اين شرايط مي توان حقوق روزانه در قرارداد جديد را به حداقل حقوق يعني روزانه 73200 ريال كاهش داد؟
2- آيا در سال 88 به اين كارمند حق سنوات 1250 ريال تعلق مي گيرد؟

با سلام
1-در پاسخ به سوال اول شما اين مورد به قرارداد فيمابين شما بستگي دارد. ضمن اينكه چون حداقل حقوق را رد مي كنند بايستي حق مسكن وبن و... را نيز در ليست حقوق منظور كنند كه خود اين امر موجبات تصحيح حقوق شما تا مبلغ قبلي را سبب مي شود.در ضمن حداقل حقوق روزانه شما در سال 1388 مبلغ 87840 ريال مي باشد.
2-خير .حداقل يك سال بايستي مشغول به كار باشيد.

31/01/88

بازگشت به بالا
حداكثر حقوق مشمول بيمه سال 88

با سلام
18446400 ريال
31/01/88

بازگشت به بالا
كارگري با 44 ساعت كار در هفته و تعطيلي ايام پنج شنبه و جمعه مشغول به كار مي باشد ، ميزان مرخصي سالانه اين افراد 26 روز بوده يا 30 روز كامل.لازم به ذكر است ايام پنجشنبه و جمعه و ساير تعطيلات جزء مرخصي محسوب نمي شود.

با سلام
مرخصي ساليانه بدون محاسبه جمعه 26 روز كاري است.بنابراين جمع روزهاي مرخصي هر كارگر بايد بايد 26 روز كاري بدون محاسبه روزهاي جمعه باشد ضمن اينكه روز هاي تعطيلات رسمي حين مرخصي به عنوان مرخصي تلقي نمي شود.يعني اينكه اگر شخصي فرضا 5 روز مرخصي بگيرد كه دو روز تعطيل رسمي ويك روز جمعه باشد مرخصي استحقاقي استفاده شده وي سه روز است(با احتساب جمعه) وايشان مي تواند 24 (26-2)روز معمولي و3 روز جمعه را به عنوان مرخصي استفاه كند.

31/01/88

بازگشت به بالا
به عنوان نگهبان مشغول به كار مي باشم ، شيفت كاري به صورت 24 ساعت كار ، 24 ساعت استراحت مي باشد.
لطفا" ميزان اضافه كاري عادي و تعطيلي و ميزان شبكاري يا نوبت كاري كه براي بنده بايد پرداخت شود اعلام نماييد.

با تشكر از زحمات شما

با سلام
كار شما طبق ماده 57 كار نوبتي نيست بلكه كاري مختلط بوده وطبق ماده 58
35% حداقل مزد بيشتر در يافت مي كنيد.همچنين توافق شما با كار فرما مهم بوده و مي توانيد شب كاري را در مجموع حقوق خود لحاظ كنيد بهر حال اين مبلغ كمتر از (حداقل حقوق +%35 حداقل حقوق) نخواهد بود وقاعدتا بيشتر خواهد بود. اگر شما روز جمعه هم نگهباني مي دهيد مستحق 40% فوق العاده روز جمعه خواهيد بود.چرا كه شب تعطيل نگهبان بايستي شب جمعه باشد.

31/01/88

بازگشت به بالا
سلام، لطفا اگر راجع به موضوع زير قانوني وجود دارد راهنمايي بفرماييد.
شركتي كارمندي را با حقوق روزانه 8 هزار تومان در سال 87 داشته است. در تاريخ 30/9/87 قراداد اين كارمند به پايان رسيد.(قراردادها سه ماهه هستند) و تسويه حساب كامل (سنوات و عيدي و مانده مرخصي و...) با ايشان انجام شد و ترك كارشان در ليست بيمه اعلام شد. در تاريخ 2/10/87 مجددا قرارداد كاري جديدي تنظيم شد و در يك ليست بيمه ديگري نام ايشان رد شد.
1- آيا با اين شرايط مي توان حقوق روزانه در قرارداد جديد را به حداقل حقوق يعني روزانه 73200 ريال كاهش داد؟
2- آيا در سال 88 به اين كارمند حق سنوات 1250 ريال تعلق مي گيرد؟
با سلام
1-در پاسخ به سوال اول شما اين مورد به قرارداد فيمابين شما بستگي دارد. ضمن اينكه چون حداقل حقوق را رد مي كنند بايستي حق مسكن وبن و... را نيز در ليست حقوق منظور كنند كه خود اين امر موجبات تصحيح حقوق شما تا مبلغ قبلي را سبب مي شود.در ضمن حداقل حقوق روزانه شما در سال 1388 مبلغ 87840 ريال مي باشد.
2-خير .حداقل يك سال بايستي مشغول به كار باشيد. 31/01/88
ضمن تشكر از پاسخ شما ، لطفا ابهامات زير را توضيح بفرماييد.
1-1 شركت ما بن و حق مسكن را به كليه پرسنل، اعم از اينكه حقوق آنها حداقل باشد يا نباشد پرداخت مي كند. آيامنظور شما اين است كه اگر حقوق بيشتر از حداقل باشد مي توانند بن و حق مسكن را پرداخت نكنند؟
2-1 سوال اصلي من اين است كه اگر شركتي با كارمندي، قراردادي با حقوقي بالاتر از حداقل داشته باشد مي تواند به صرف تسويه حساب كامل قرارداد قبلي واعلام ترك كار در ليست هاي بيمه، طي يك قرارداد كاري جديد، حقوق را كاهش دهد؟
2 - با شرايط بالا كه كارمند بيشتر از يك سال سابقه كار دارد ولي قبلا تسويه حساب كامل انجام داده است آيا باز هم 1250 ريال پايه سنوات تعلق مي گيرد؟

با سلام
يك موضوع اساسي در بحث قانون كار اينست كه توافق بين طرفين نافذ است .اگر شما حاضر به انجام كاري با توافق شديد بقيه براي شما كه حاضر به اين موضوع هستيد كه نمي توانند سر ودست بشكنند .اما قانون گزار متوجه اين موضوع بوده به همين جهت طبق ماده 8 قانون كار شروط مندرج در قانون كار به شرطي نافذ است كه حداقل هاي قانون كار را رعايت كرده باشد.در پاسخ به ابهام شما بايد گفت كه بله اگر كسي ماهي 500 هزار توان هم حقوق بگيرد اين اقلام به انها نيز تعلق مي گيرد.همچنين در غياب يك سنديكا واتحاديه كارگري وكار فرمايي قوي ومنصف وقانون عدالت خواه همه جور تخطي براي از زير بار مسوليت شانه خالي كردن وجود خواهد داشت.در اين خصوص بسيار ديده شده كه كار فرمايان هر ساله قراردادهاي جديد تنظيم واخر سال با همه تسويه مي كنند اما سالهاي متوالي در همان شركت يا كار خانه مشغول به كار هستند.موارد زيادي وجود دارد كه در شكايت هاي كارگري در اين خصوص ماهيت واقعي موضوع شناسايي وبه نفع كار گر تمام شده است اينها موضوعات شكلي هستند براي فرار احتمالي از موضوعا ت پيش روي كار فرما.بنابراين محاسبه سنوات به اين مفهوم است كه فرد سالها در ان شركت مشغول به كار بوده واين براي كار فرما عاقبت خوشي ندارد لذا بهتر است هر سال با كارگر مذاكره مي شو دواگر توافق شد يك شروع مجدد را بر قرار مي كنند.وبنابراين سنوات هم محاسبه نمي شود.

31/01/88

بازگشت به بالا
مصوبه حق سنوات درسال 1378

با سلام
1378 يا 1387؟ماده 24 قانون كار(در سايت موجود است) را مطالعه فرمائيد.

5/02/88

بازگشت به بالا
نحوه محاسبه نرخ هر ساعت اضافه كاري

با سلام
با سلام
به محاسبات ذيل دقت كنيد.
24روزكار=7.33*24=176 ساعت قانون كار( ساعت در هفته44*هفته4=176)
24روزكار=8*24=192 ساعت
26 رور كار=7.20*26=190 ساعت
30روزكار=7.33*30=220 ساعت
در اين خصوص رويه هاي اعمالي متفاوت است وعملا طوري عمل مي شود كه كمترين نرخ را براي اضافه كاري كارمند محاسبه كنند لذا حكم بر بيسوادي ويا ناداني مشاوران ومميزان وذيحسابان نيست بلكه هر چه كمتر پرداخت شود بهتر است لذا رويه هاي مختلف با تفسير هاي مختلف ارائه مي شود تا مقصود حاصل شود.عملا شما طبق قانون كار بيشتر از 176 ساعت در ماه نبايد كار كنيد.بنابراين حقوق پايه در مجموعه هاي دولتي(شامل حق جذب و..) بايستي بر 176 ساعت تقسيم شود تا نرخ اضافه كار محاسبه شود.از طرفي نرخ روزانه اعلامي توسط وزارت كار بايستي در 30 روز ضرب شود تا حداقل حقوق ماهيانه كارگر مشخص شود(يعني 220 ساعت)اما واقعيت اينست كه اين حقوق براي 176 ساعت كار است ونه بيشتر .بنابراين مشاهده مي شود كه رويه ها از نرخي بين 176 الي 220 متغير است ومنصفانه ترين مبناي محاسبه 192 ساعت است كه هم نفع كارفرما در نظر گرفته مي شود وهم نفع كارگر. در ضمن شيوه محاسبه اضافه كار در مجموعه هاي دولتي اگر قانون كاري باشند اينگونه است.وگرنه متفاوت است.هم از جهت صورت محاسبه(حقوق) وهم از جهت مخرج محاسبه(ساعت پايه)


5/02/88

بازگشت به بالا
محاسبه حقوق مشمول بيمه بر اساس قانون تامين اجتماعي

با سلام
حقوق ومزاياي قانوني +ساير مزايا-معافيت هاي بيمه اي(نظير حقسنوات وبازخريد مرخصي+پاداش بهره وري+حق اولاد+سفر وماموريت و....)*30%

9/2/88

بازگشت به بالا
باسلام من يك حسابدار كم تجربه هستم قراره يك نفر جهت نگهباني شبانه كارگاه بگيريم ميخواستم بدونم نحوه محاسبه حقوقي كه به اين آقا تعلق ميگيره چطور هست ؟

با سلام
قبلا پاسخ اين سوال ارائه شده است.35% مازاد بر حقوق عادي وي به وي قابل پرداخت است.

9/2/88

بازگشت به بالا
با سلام
من رئيس هيئت مديره يك شركت پيمانماري خدماتي تامين نيروي انساني هستم
ايا مصويه مجلس كه در تاريخ 27/10/87 به رئيس جمهور ابلغ شد مبني بر اينكه تامين اجتماعي بايد در بيمه پيمان ملاك را فقط ليست بيمه كاركنان بگيرد الان اجرا مي شود يعني براي اخذ مفاصا حساب ديگر ملاك 67/16% مبلغ پيمان نيست و فقط فهارس بيمه رد شده كاركنان ملاك قرار گرفته ميشود؟ آيا براي قراردادهاي در حال اجرا هم صدق ميكند و ايا عطف به ما سبق نيز ميگردد؟

با سلام
فعلا كه سازمان تامين اجتماعي بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي به شيوه گذشته عمل مي كند وتغييري ايجاد نشده است.

11/2/88

بازگشت به بالا
اگربه مدت 13ماه حق بيمه براي بيمه شده اي پرداخت شودوبيمه شده براي مدت1الي2ماه نياز به استراحت پزشكي داشته باشد البته با نظر پزشك، بيمه شده مجاز به استفاده از مرخصي زايمان هست يا نه؟و اگر نياز به استراحت پزشكي نداشته باشد چطور؟( يعني با پرداخت حق بيمه 13 ماه)لطفاُمشخص نمائيد داشتن چند روز حق بيمه مجاز به استفاده از مرخصي زايمان است.

با سلام
1-استراحت 15 الي 60 روز نياز به تاييد پزشك معتمد دارد.
2-اگرظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت 60 روز حق بيمه داشته باشيد مي توانيد از مرخصي زايمان( حداكثر براي 3 فرزند) از كمك هزينه بارداري استفاده كنيد.
3-مبلغ كمك دو سوم حقوق روزانه در 90 روز قبل از استراحت پزشكي است.

14/2/88

بازگشت به بالا
باسلام
احتراماً در خصوص ميزان عيدي و سنوات نيرو هاي شركتي خدماتي كه در سازمانهاي دولتي مشغول كارمي باشند و ميزان مرخصي ساليانه آنها و اگر كسي در طول سال كمتر از 5 روز مرخصي استفاده كرده باشد نحوه محاسبه مابقي مرخصي استفاده نشده وي و اگر شركت مربوطه كسي راهم در روزهاي مرخصي استفاده شده جايگزين نيروي خود نكرده باشد براي نيروهاي با گروه 3 و 4 متأهل لطفاً ما را راهنمائي فرمائيد .

باكمال تشكر
جمعي از نيروهاي خدماتي شركتي استان كردستان

با سلام
اگر شما تحت پوشش قانون كار وتامين اجتماعي هستيد كليه حقوق ومزاياي ذكر شده در بخشنامه ها وقوانين اين سازمانها شامل حال شما نيزمي شود بنابراين در سال 1388 حقوق ومزاياي شما شامل:
1-شما حق استفاده از دو الي سه ماه حداقل حقوق اعلام شده عيدي آخر سال داريد.
2-شما حق در يافت يك ماه سنوات به ازاء هر سال سابقه به ميزان حقوق پايه مورد توافق داريد.
3-شما حق در يافت يك ماه مرخصي در هر سال را داريد(26روزعادي +4 روز جمعه) كه تا ميزان 9 روز ان قابل بازخريد توسط كارفرماست(به ميزان30/9حقوق پايه)
4-شما حق در يافت بن كارگري به ميزان 100000 ريال را داريد
5-شما حق دريافت حق اولاد به ميزان 263520 ريال به ازاء هر فرزند وتا دو فرزند جمعا به مبلغ 5270400 ريال در ماه را داريد.با اين فرض كه سابقه پرداخت 720 روز بيمه را داشته باشيد.
6-شما حق دريافت 100000 ريال حق مسكن در ماه را داريد.
7-حداقل حقوق پايه شمانمي تواند كمتر از 2635200 ريال در ماه باشد.كه اين رقم با توافق كارفرما مي تواند شامل حق مسوليت وفوق العاده و... نيز باشد كه بنابراين حقوق پايه شما به ارقامي بالاتر از رقم حداقل حقوق قانون كار خواهد بود.
8-شما حق در يافت 800 ريال در ماه حق خواربار را داريد(مجردين 400 ريال) كه اين احمقانه ترين رقمي است كه وزارت كار اقدام به حذف ويا تغيير آن ننموده است.
9-شما بايستي از مرخصي هاي خود به طور كامل استفاده كنيد وگرنه كارفرما تعهدي مبني بر پرداخت تا 9 روز بيشتر به شما را ندارد مگر اينكه با كارفرما به توافق برسيد كه در همان ماه مرخصي استفاده نشده تسويه شود.
10-موارد مذكور بعد از پرداخت كسورات قانوني(بيمه وماليات )به كارمند پرداخت مي شود.

16/2/88

بازگشت به بالا
ضريب ريالي حقوق سال 88 چقدر مي باشد؟

با سلام
527
15/2/88

بازگشت به بالا
سلام، حق خواربارماهانه براي مجردين ومتاهلين درسال 88هم مثل87، 400 و800 ريال است؟
وآيا ميتوانبجاري پرداخت بن كارگري وجه آنرا رابه كارتهاي اعتباري مخصوص خريد كارگران واريزنمود؟ ميزان بن كارگري سال 1388 ونحوه پرداخت آن چگونه است؟

با سلام
دقيقا فرمايشات شما درست است.مبلغ 100000 ريال نظير سال قبل است.

روشهاي پرداخت
1-- پرداخت به صورت نقدي ( كه البته شامل ماليات مي شود )
2 - تحويل و توزيع كالا بين كارگران كه معمولا توسط تعاوني مصرف انجام مي شود ( تاسقف معافيت ماليات مزاياي غير نقدي از ماليات معاف است )
3 - پرداخت وجوه از طريق بن كارت/كارت خريد اعتباري صادره توسط بانكها ( تاسقف معافيت ماليات مزاياي غير نقدي از ماليات معاف است )

16/2/88

بازگشت به بالا
سلام. آيا به پرسنل بازنشته سازمان دولتي كه در حال حاضر در همان سازمان مشغول بكار است حق اولاد،بن ،مسكن و عيدي و سنوات تعلق ميگيرديا خير؟

با سلام
نظر مديريت در اين خصوص شرط است.چرا كه بازنشتگان تمامي اين ايتمها را از صندوق بازنشتگي مي گيرند.

16/2/88

بازگشت به بالا
سلام من در آبان ماه 1387 در شركت با حقوق پايه 225 هزار تومان مشغول به كار شده ام و قراداد من تا آبان 1388 يعني يك ساله مي باشد آيا تغييرات حداقل حقوق سال 1388 شامل من ميشود يا نه

با سلام
هيچ توافقي نمي تواند كمتر از انچه كه قانون معين نموده است باشد.حتي اگر توافق با كارفرما صورت گرفته باشد .بنابراين ميزان حقوق شما بايستي به مبزان حداقل حقوق اعلام شده سال جاري ترميم شود.

17/2/88

بازگشت به بالا
سلام.طبق طرح طبقه بندي مشاغل تفاوت زيادي بين شاغلين با مدرك ليسانس فوق ديپلم و ديپلم نيست.سازمان(دولتي) ما ميخواهد به پرسنل با مدارك بالاتر حقوق بيشتري پرداخت كند اما طبق قوانين اداره كار پيشنهاد بنده دادن گروههاي شغلي 14 به بالا به اين پرسنل بوده اما كتاب طرح طبقه بندي مشاغل شرايط انتصاب مشاغل 14 به پايين را توضيح داده است .چگونه ميتوانم به شرايط انتصاب مشاغل 14 به بالا دسترسي پيدا كنم؟

با سلام
با سلام
بخشنامه شماره 139845 وزارت كار را در اينترنت سرچ كنيد ويا از سايتهاي ذيل دانلود فرمائيد.

www.irimlsa.ir
http://www.kar-khozestan.ir/NewsDetail.aspx?id=133&ct=circular

17/2/88

بازگشت به بالا
سلام
درصورتي كه شركت در منزل باشد،آيا بيمه تامين اجتماعي مي پذيرد؟ براي بازديد مي آيند؟
تا جايي كه من تحقيق كرده بودم اين كار براي شركت هاي نرم افزاري و برنامه نويسي حداقل غير قانوني نبود.
ممنونم

با سلام
خير فقط براي بعضي حرف ها نظير وكالت وپزشكي اشكال ندارد.

17/2/88

بازگشت به بالا
طبق قانون كار آيا مي‌توان وجه غذا پرداخت كرد؟ اگر چنين است ميزان آن چقدر مي‌باشد.

با سلام

رقم مشخصي تعيين نشده است اما يك وعده غذاي گرم جزو تكاليف كارفرما است.
18/2/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد و تشكر از سايت خوبتان مي خواستم نحوه محاسبه حق شيفت را به من توضيح دهيد چون در كتاب قانون كار مشخص نشده به روزهاي كاركرد نوبتي تعلق مي گيرد يا بدون توجه به اينكه چند روز در ماه كار نوبتي داشتند، ضريب در حقوق ماهانه ضرب و محاسبه مي كردد. يك سوال ديگر هم در رابطه با مازاد مرخصي داشتم كه اين را بايد از حقوق ماهانه كم كرد و يا مي توان در آخر سال محاسبه و كسر نمود؟
با تشكر

با سلام
ماده55
كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‌شود.

ماده56
كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي‌كند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع مي‌شود 10% وچنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد، 15% و درصورتيكه نوبتها به صبح وشب و يا عصر و شب بيفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد.
ماده57
در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار درچهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز كند.

بنابراين مستفاد از مواد فوق بايد روزهاي كار نوبتي در روز وشب ويا صبح وشب ويا عصر وشب و... يك كارگر محاسبه ودر نرخ مربوطه ضرب شود مثلا:

1-تعداد نوبت صبح وعصر(روز) 5 نوبت(روز)
2-تعداد نوبت عصر وشب (روز)10 نوبت(روز)
3-تعداد نوبت صبح وعصر و شب 9 نوبت(روز)
بنابراين در مورد يك 10% ومورد دوم 22.5% ومورد سوم 15% فوق العاده نوبت كاري تعلق مي گيرد.
در مورد سوال دوم فرقي نمي كند اما بهتر است همراه با ليست حقوق ماهيانه كسر شود تا كنترل بيشتري بر كارگر اعمال گردد.

22/2/88


بازگشت به بالا
سلام. پرسنل پيمانكاري در ايام تعطيلات نوروز همانند پرسنل رسمي سازمان كارفرما،از مرخصيهاي آن ايم استفاده كرده اند آيا پيمانكار ميتواند تعداد روزهاي كه پرسنل مذكور كاركرد نداشته انداز حقوقشان كسر كند.لطفا توضيح دهيد.

با سلام
از لحاظ قانوني كسر كردن حقوق (اگر واقعا به ميزان تعطيلات رسمي استفاده كرده ايد ) جايگاهي ندارد ضمن اينكه شما مي توانستيد 2روز مرخصي خود را نيز استفاده كنيد.به هر حال عمل صاحبكار شما كمي مبهم است .شايد توجيهي براي اين كار خود داشته است.

23/2/88

بازگشت به بالا
سلام.آيا حق شيف فقط براي ايامي كه پرسنل شيفت كار كاركرد دارند بايد محاسبه شود يا براي يك ماه.كسي كه از صبح ساعت 8 تا فردا همين ساعت مشغول كار است و 10 شيفت در طول ماه كاركرد دارد آيا به تمام روزهاي يك ماه به وي بايد حق شيفت پرداخت كرد يا 10*15%*دستمزد روزانه به حقوق و مزايا اضافه نمود؟

با سلام
طبق ماده 55 قانون بايستي شيفت هاي مذكور در طول يك ماه گردش داشته باشد تا فوق العاده نوبت كاري به ان تعلق گيرد.كاري كه بين ان فاصله بيفتد كار مختلط تلقي شده وقوانين مربوط به خود را دارد.(قانون كا در سايتموجود است مواد 51 الي 61 مطالعه شود)

23/2/88

بازگشت به بالا
سلام.لطفا مرا راهنمايي بفرماييد. شرايط احراز مشاغل گروه 14 به بالا چيست؟چگونه ميتوانم به اين اطلاعات دسترسي پيدا كنم؟با تشكر

با سلام
دوست عزيز دادن گروه بر اساس امتيازات مختلفي است كه به:
1-ارزيابي شخص (امتيازات فردي)

2- ارزيابي شغل تدوين شده كه هر كدام از اين دو به عوامل مختلفي كه متعاقباً بيان خواهد شد تقسيم شده است.

بخش ارزيابي فردي شامل: تحصيلات، تجربيات، دوره هاي آموزشي، آشنايي به زبان خارجي، خصوصيات استثنائي، امتياز تشويقي و خدمت وظيفه.

بخش ارزيابي شغل شامل:

1- طرح ارزشيابي كه چهار عامل اصلي دانش، تجربه، مسئوليتها، نيازهاي فكري و جسمي و شرايط محيط كار 14 عامل فرعي را در بر مي گيرد.

2- فهرست طبقات شغلي شامل بخشها، رشته ها و طبقات شغلي

3- مجموعه شرح رشته هاي شغلي و شرايط احراز طبقات مربوطه.

4- فهرست تخصيص طبقات شغلي به رتبه ها و.....

منظور از طبقه بندي مشاغل نيز عبارتست از دسته بندي يا تنظيم مشاغل در گروههايي از مشاغل مشابه و قراردادن اين مشاغل در طبقات و درجات مختلف، به طوري كه رابطه صحيح و مناسبي بين عوامل سه گانه زير برقرار مي شود:
1- وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي شغل؛
2- شرايط احراز مشاغل؛
3- حقوق و دستمزد و مزاياي قابل پرداخت به هر گروه و طبقه شغلي.
از ديدگاه مديريت طبقه بندي مشاغل لازمه ساختار منطقي و عقلايي، تصريح خطوط اختيار و مسئوليت، نظارت بر جريان امور، بهبود روشها، برقراري ارتباطات، كنترلهاي مالي و آموزش است.

بنابراين اگر نمونه اي از شيوه رتبه بندي وگرو ههاي بيت گانه مي خواهيد به لينك ذيل مراجعه كنيد

http://www.frrw.ir/default.aspx?fid=120

بازگشت به بالا
ضمن عرض سلام و تبريك جهت راه اندازي اين سايت سازنده و تشكراز راهنماييهاي مفيد شما

احتراماً لطفاً در خصوص نحوه پرداخت ميزان مرخصي ساليانه نيرو هاي شركتي طرف قرار داد با دستگاههاي دولتي طي يكسال كاري در صورتي كه هر ساله دستگاه دولتي شركت هاي خدماتي را عوض و شركتي ديگر سرپرستي اين نيروها را برعهده بگيرد ما را راهنمايي فرماييد و آيا درخصوص جذب نيروهاي شركت دستگاههاي دولتي قانون و بخشنامه اي از طرف مجلس و دولت تصويب و جهت اجراء به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده است زيرا بعضي از دستگاهها اقدام به جذب اين نيروها نموده اند ولي متأسفانه بعضي از دستگاههاي ديگر به بهانه هاي واهي از جذب آنها طرفه رفته و شانه خالي مي كنند

با سلام
1-مرخصي طبق قانون كار حداقل يك ماه (شامل26 روز عادي+4 روز جمعه) است وفرق نمي كند در چه سازماني خدمت كنيد.

2-موارد ذيل براي مطالعه مفيد مي باشد.
مصوبه رييس جمهور

در شرايطي كه نيروي‌هاي شركتي هر سال بيم تمديد قرارداد خود را دارند،‌ معاون دفتر نظام‌هاي استخدامي و دبيرخانه شوراي عالي تأمين اجتماعي، يكي از مسايل مهم حوزه استخدامي را اعلام تعيين تكليف نيروهاي شركتي توسط رياست‌جمهوري دانسته و با اشاره به مصوبه هيأت دولت، مي‌گويد: “بر اساس اين مصوبه، هيچ نيروي شركتي از خدمت دولتي خارج نخواهد شد.” ‌همچنين وزير كار و امور اجتماعي با طرح اين موضوع كه اصلاح ساختار قراردادهاي موقت كار امنيت شغلي ايجاد نمي‌كند، مي‌گويد: هم اكنون تعداد كارگران موقت بيش از كارگران دايم شده و هر ساله بر تعداد اين نوع قراردادها اضافه مي‌شود، زيرا هر سال كارگران رسمي بازنشسته مي‌شوند و به جاي آنها با كارگران موقت قرارداد بسته مي‌شود. محمد جهرمي مشكل تمديد هر ساله قراردادها و واگذاري 50 درصد حقوق كارگران به شركت‌هاي پيماني را بخشي از مشكلات كارگران شركتي مي‌داند.
اما گويا وضعيت در سازمان تأمين اجتماعي كشور اندكي متفاوت است، چراكه رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي، تعداد كل نيروهاي شركتي شاغل در واحدهاي مختلف اين سازمان در سراسر كشور را حدود 14 هزار نفر اعلام كرده و مي‌گويد: با توجه به مصوبه سال گذشته هيأت دولت، ‌نيروهاي شركتي شاغل در سازمان تأمين اجتماعي، با احراز شرايط استخدامي و پس از طي مراحل گزينش، به "قراردادي" تغيير وضعيت مي‌يابند.
‌علي دهقان‌نيا، نماينده بيمه‌شدگان در شوراي عالي تأمين اجتماعي و از فعالان جامعه كارگري، درباره قراردادهاي موقت كار به خبرنگار <اقتصاد ايران> مي‌گويد: در حال حاضر بسياري از شركت‌ها و كارخانه‌ها بخش مهمي از كارهاي اجرايي خود را به پيمانكاران واگذار مي‌كنند. شركت‌هاي پيمانكاري نيز در برابر استخدام هر كارگر حدود 250 تا 400 هزار تومان دريافت مي‌كنند، در حالي كه به كارگر حداكثر 150 هزار تومان مي‌پردازند. البته اين حساب سرانگشتي ساير هزينه‌هاي مرتبط با كارگر را در نظر نمي‌گيرد.
مسأله‌اي به نام كاركنان شركتي

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال گذشته با صدور بخشنامه‌اي، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرد بر اساس سقف مجوزهاي استخدامي تخصيص داده شده در قانون برنامه چهارم توسعه، نيروهاي شاغل شركتي و قرارداد كار مشخص را كه واجد شرايط استخدام هستند و تا تاريخ دوم آذر ماه 1382 به خدمت پذيرفته شده و خدمت آنان ادامه دارد، شناسايي و نسبت به استخدام آنها اقدام كنند. بر اساس اين بخشنامه، در صورتي كه تعداد نيروهاي واجد شرايط بيش از سقف سهميه تعيين شده دستگاه‌ها باشد، جذب و بكارگيري اين افراد در قالب سهميه‌هاي استخدامي سال‌هاي بعد از برنامه چهارم توسعه و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام خواهد شد. بدين ترتيب، بخشنامه جديد سازمان مديريت، تلاش جديدي براي جذب رسمي نيروهاي شركتي در سازمان‌ها و مراكز دولتي مي‌باشد. اما اين گروه از كاركنان معتقدند كه اين بخشنامه هم مانند بخشنامه‌هاي گذشته، ضمانت اجرايي ندارد. در راستاي همين بخشنامه، مهر ماه امسال وزارت امور اقتصادي و دارايي با نيروهاي شركتي خود قراردادي با عنوان "قرارداد انجام كار معين يا خريد خدمت" منعقد كرد. مطابق اين قرارداد كه تا پايان سال جاري اعتبار دارد، شرايط همه كاركنان شركتي با هر مدركي، از لحاظ حقوق و مزايا يكسان بوده و در پايان سال جاري، آنها پيماني خواهند شد. در همين زمينه يكي از كارمندان شركتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين مسايل را تنها اميدواري دانسته و به خبرنگار <اقتصاد ايران> مي‌گويد: “نزديك به 15 سال است كه با سمت ماشين‌نويس به صورت شركتي پابه‌پاي ساير همكاران پيماني و رسمي خود كار مي‌كنم، اما هيچ كدام از مزاياي آنها به من تعلق نمي‌گيرد.”
وي با اشاره به اين كه حقوق مهر ماه كاركنان شركتي به صورت علي‌الحساب پرداخته شده و حقوق آبان آنها نيز هنوز پرداخته نشده است، مي‌افزايد: “براي قرارداد جديد، گزينش شديم. اين در حالي است كه گفته شده در سال آينده نيز گزينش مجدد خواهيم شد. اما متأسفانه بسياري از كاركنان با سابقه شركتي در همين گزينش‌ها رد مي‌شوند.”

http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=2657
جزييات استخدام و پيماني نيروي كار دستگاه هاي دولتي
سه شنبه 27 شهريور 1386
وزير كار و امور اجتماعي گفت: ۸۵درصد آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي دولت در مورد استخدام رسمي، قرارداد پيماني و استخدام‌هاي موقت تحقق يافته است.
به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار، "سيدمحمد جهرمي" در مورد نحوه فعاليت شركتهاي خدماتي تامين نيروي انساني، افزود: راساس اين آيين‌نامه افرادي كه به صورت قراردادهاي شركتي در دستگاههاي دولتي فعاليت مي‌كردند، قرار نبود حتما استخدام رسمي شوند بلكه قرار بود اين افراد در صورت وجود پست سازماني و رديف استخدام در اولويت استخدام رسمي و يا قرارداد پيماني قرار گيرند و بقيه افراد به صورت قرارداد كار معين در دستگاه مربوطه همچنان مشغول به كار مي‌شوند.
وزير كار از 5/2رابر شدن اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي خبر داد و گفت: تا ۲۰شهريور ماه ۹۰۰هزار طرح تاسيس بنگاههاي زودبازده به بانكها معرفي شدند.
وي پيش‌بيني كرد: با بهره‌برداري از اين تعداد طرح، بيش از دو ميليون و ۵۸۳هزار و ۴۴۲فرصت شغلي در كشور ايجاد شود.
جهرمي يادآور شد: تاكنون ۳۰۷هزار و ۵۷بنگاه زودبازده با ايجاد ‪۶۲۴ هزار و ۴۴فرصت شغلي به بهره‌برداري رسيده است.

http://www.iran.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=113


24/2/88

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر از جواب شما به سوال من در مورد حق شيفت. به ما حق شيفت 15% مي خورد و من مي خواستم بدانم به روزهايي كه در ماه كار مي كنيم و نوبت كاري است بايد در نظر گرفته شود يا اينكه اين ضريب در حقوق ماهانه (با توجه با اينكه جمعه تعطيل است)يعني 31روز در نظر گرفته مي شود؟چون كار ما طوري است كه هميشه نوبت كاري در ماه نداريم و گاهي دستگاه خاموش است و ساعت عادي كار داريم..اگر بدون توجه به اين مسئله محاسبه مي شود لطفاً ماده و قانون آنرا نيز بيان كنيد..زيرا اداره كار در اين باره مي گويد حتي اگر در ماه يك روز نوبت كاري داشته باشيد بايد در كل ماه آن ضريب اعمال شود... من فقط مي خواستم بدانم طبق كدام ماده و بند؟

با سلام
دوست عزيز بحث نوبت كاري در حقيقت از تعادل خارج كردن زمان برنامه ريزي شخصي كارگر به نفع كارفرما مي باشد.قاعدتا در طول دوره اي كه اين نظم طبيعي به هم مي خورد (از طرف كارفرما) وي موظف به پرداخت آثار ريالي موضوع خواهد بود.حال اين موضوع بنا به نص صريح ماده 55 كه به گردش دار بودن زمانهاي كاري در طول ماه اشاره دارد (به صورت يك قاعده منظم) بديهي است كه متوالي ويا متناوب بودن ان نيز مورد بحث وتفسير است.اما بنا به يك قاعده اگر اين نوبت ها در طول كل ماه اتفاق بيفتد (مثلا دو روز پشت سر هم نوبت كاري به طوري كه مثلا در طي دو روز سرجمع 24 ساعت كار شود وبعد يك روز استراحت وچند روز كار عادي وباز مجددا كار نوبتي) به كل حقوق ان ماه تعلق مي گيرد .از طرفي با توجه به سوء استفاده هاي احتمالي كه ممكن است كار فرمايان از كار متناوب ويا متوالي نوبت كاري داشته باشند قانون گذار حوصله بحث با كارگر وكارفرما در خصوص نوبت كار بودن ويا نبودن را نداشته و كل آن ماه را نوبت كاري تلقي مي نمايد.در اينحالت تفاوت محسوسي براي كارفرما از جهت پرداخت اضافه كاري ويا تنظيم برنامه نوبت كاري نداشته(در صورتي كه ظرفيت توليد و تقاضاي بازار وشرايط مجموعه انعطاف لازم را در اين خصوص داشته باشد) و اضافه كاري براي كارفرما با صرفه تر وقابل برنامه ريزي مي باشد.

24/2/88

بازگشت به بالا
سلام عليكم
آيامرخصي نيروهاي شركتي شاغل در دستگاه هاي دولتي در صورتي كه شركت هاي خدماتي سال به سال عوض شوند ذخيره مي شود و اگر نيروي در سال كمتر از هفت روز مرخصي استفاده كرده باشد بايد چه مبلغي بابت روزهاي مرخصي استفاده نشده به او پرداخت شود .

با سلام
توصييه ما اينست كه ماه به ماه مرخصي هاي شما محاسبه وپرداخت شود.اگر بيشتر از قانون(26رور عادي+4 روز جمعه) به نسبت كاركرد خود استفاده كرده ايد از حقوق تان كسر شود واگر كمتر بوده در همان ماه تسويه شود.تا به شمكلات ناشي از تغيير در شركتهاي خدماتي نشويد.
(لازم به توضيح است كه ماهيانه 2.5 روز حق استفاده از مرخصي را داريد ضمن اينكه حداكثر تا 9 روز قابل ذخيره است ومابقي را بايد استفاده كنيد وگرنه از دستان در رفته.)

24/2/88

بازگشت به بالا
با سلام.در اسناد مناقصه اي كه هر ساله در سازمان دولتي ما پخش ميگردد با توجه به اينكه واگذاري امور پيمانكاري(قراردادهاي منعقده) از اول ارديبهشت تا آخر فروردين سال بعد ميباشد و معمولا در فروردين سال جديد دستمزدها افزايش مي يابد و از طرفي ما در متن قراردادهاي منعقده كه جزو اوراق مناقصه ميباشد قيد ميكنيم كه پيمانكار موظف به پرداخت حقوق به كارگران خود مطابق طرح طبقه بندي مشاغل و دستمزدهاي اعلام شده اداره كار ميباشدبه نظر ما ميبايست شركت كنندگان افزايش دستمزدها را در قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرند.با اين تفاسير اگر پيمانكاري برنده شد وبا وي قرارداد منعقد كرديم آيا ميتوانددر فروردين سال بعد ادعاي دريافت مابه التفاوت افزايش دستمزد(تعديل قرارداد) جهت پرداخت به كارگران كند ؟با تشكر

با سلام
قاعدتا اگر در قرارداد منعقده بابت افزايش نرخ ماده اي اختصاص نيافته وموارد مشمول تعديل نيز ارتباطي به افزايش نرخها نداشته نباشد. ايشان نمي تواند ادعايي داشته باشد.چراكه فرض بر اينست ايشان با علم به اين موضوع پيشناد قيمت داده ولذا ممكن است به همين دليل نيز برنده مناقصه شده است.(اگر بتوانيد ثابت كنيد كه دلايل برنده شدن ايشان به همين دليل بوده يعني اينكه ايشان با علم به اين موضوع وصرفا جهت برنده شدن اين قيمت را داده ومحاسبات خود را طوري سامان داده كه در مناقصه برنده شود) هر چند كه اگر كارفرما تشخيص دهد كه حق با پيمانكار است و طبق بند مربوط به حل اختلافات مي توانند با هم مذاكره وموضوع را مورد حل وفصل قرار دهند.

24/2/88

بازگشت به بالا
با سلام مجدد.اگر هر سوال را كد مي داديد خيلي بهتر بود. چون اگر كسي در مورد سوال قبلي خود باز سوالي داشت نياز نبود مجددا تكرار قبل را بكند.
من در رابطه با سوال حق شيفت، كه شما گفتيد اضافه كاري دادن به صرفه تر است را خوب متوجه نشدم اگر امكان دارد كمي بيشتر توضيح دهيد. بطور خلاصه در كارخانه ماشين ها 24 ساعته روشن هستند و اپراتورهابايد باشند.اپراتورها در شبانه روز بصورت 3 شيفت كاري و يا 2 شيفت كاري ، مشغول بكارند. معمولاً هم كسي راضي نمي شود كه فقط شب كار باشد...پس من فكر كنم اگر ماهانه هم شيفت ها را تغيير دهيم باز حق شيفت مي خورد..درنتيجه منظور شما را از دادن اضافه كاري متوجه نمي شوم...يك سوال ديگر هم داشتم.. ضريب حق شيفت به حقوق ماهانه با اضافه كاري تعلق مي گيرد يا به خالص حقوق ماهانه.. و با وضعيت كار ما كه 24ساعته هست مگر مي شود حق شيفت نداد؟ اگر جواب بله هست ، چگونه؟

با سلام
در خصوص سوال اولتان:
1-به شما حتما حق شيفت تعلق مي گيرد وما نگفتيم نمي گيرد .بحث اين بود كه ممكن است تفسير از قانون آن را به كار مختلط در شب (براي نوبت كاري كه در عصر وشب است) تعبير وتغير دهد كه در اينصورت طبق ماده 58 براي كار مختلط 35% حقوق فوق العاده شب كاري تعلق بگيرد.
2-خير به حقوق ماهيانه بدون لحاظ كردن اضافه كار
3-در بند يك توضيح داده شد.

26/2/88

بازگشت به بالا
سلام . مرخصي زايمان براي ليست بيمه و حقوق چگونه محاسبه مي شود؟

با سلام
منظورتان شفاف نيست.اما اگر منظورتان اينست كه مرخصي زايمان چگونه در ليست بيمه گزارش مي شود.اينست كه در طي دوران مرخصي مبلغ 3/2 ميانگين حقوق روزانه شخص در اخرين 90 روز گذشته محاسبه وتوسط تامين اجتماعي حداكثر به مدت 4 ماه محاسبه وپرداخت مي شود.د رليست هم كارفرما نام شخص را نبايد حذف كند اما در زمان مرخصي نبايد كاركرد برات رد كنه اما در ليست بيمه در جلوي نام بيمار مرخصي زايمان ذكر شود چون عدم ذكر اين موضوع ممكنه باعث ميشه كه تامين اجتماعي فكر كنه كه شما مشغول به كار بوده ايد وبه دروغ از مرخصي زايمان استفاده مي كرديد.

28/2/88

بازگشت به بالا
با سلام
ميخواستم بدانم
1- به اضافه كاري بيمه تعلق ميگيرد؟
2- بيمه سهم كارمند به حقوق پايه تعلق مي گيرد يا ساير دريافتي ها مانند (ساير) نيز مشمول كسر حق بيمه مي شوند؟
اگر ممكن است ميخواستم قانون مربوط به اين موارد را هم بدانم
با تشكر

با سلام
1-بله
2-به حقوق ومزايا تعلق مي گيرد غير از موارد معاف نظير بازخريد سنوات ومرخصي وپاداش بهره وري و...

28/2/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد .

نحوه محاسبه گروههاي شغلي چگونه است.
مثلاً گروه شغلي 4 در سال 88 چه مبلغي را به عنوان مزد روزانه دريافت مي كندو چگونه محاسبه مي شود . متشكرم

با سلام
طرحهاي طبقه بندي مشاغل وكتابهاي مربوطه با توجه به وضعيت رسته هاي موجود طرح طبقه بندي مشاغل متفاوت است.براي مثال يك دور كتاب هشت جلدي توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق در اين خصوص انتشار داده شده بود ودر حال حاضر نيز طرح طبقه بندي مشاغل با رويكرد نوين به صورت مجلد يك جلدي در بازار موجود است براي مثال:
كتابهايي كه شما را در اين زمينه ياري مي كند به شرح ذيل است.

• طرح طبقه بندي مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت: مجموعه شرح رشته هاي شغلي: رسته امور اجتماعي - سازمان معين ادارات (گردآورنده)
• طرح طبقه بندي مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت: مجموعه شرح رشته هاي شغلي: رسته خدمات - سازمان معين ادارات (گردآورنده)
• طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل وزارتخانه ها، ...، مجموعه شرح رشته هاي شغلي رسته اداري مالي - سازمان مديريت وبرنامه

• طرح طبقه بندي مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت: مجموعه شرح رشته هاي شغلي رسته فني و مهندسي - سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور (تهيه كننده)


همچنين در قسمت مقالا ت مديريت مي توانيد به كلياتي در اين خصوص دست يابيد.

http://tarazname.com/index.php?module=subjects&pageid=690&mainOp=view_template&subOp=only_subject

بازگشت به بالا
با سلام واحترام,
لطفاً نحوه محاصبه اضافه كارعادي و تعطيلي و حق شيفت و ... در شركتي كه كاركنان آن 10 روز كار و 5 روز استحراحت و به مدت 10 شب كار و 5 روز استراحت مي باشد چگونه است
در ماه 30 روز به مدت 20 روز كه جمعا 240 ساعت, كار مي كنند 20*12=240 و به مدت 10 رروز استراحت مي كنند.
با تشكر از همكاري صميمانه شما

با سلام

اولا اين شيوه كار كشيدن از كارگر بر خلاف ماده 51 وتبصره يك ماده مذكور وماده 57 قانون كار مي باشد.كارگر از 44 ساعت كار در هفته و176 ساعت كار در ماه نبايد بيشتر به كار گمارده شود مگر تحت شرايط خاص تبصره ماده 2 ماده 51 .
ثانيا در خصوص محاسبه سه محاسبه مجزا به شرح ذيل حقوق شخص را تشكيل مي دهد.
1-حقوق ومزاياي ثابت شغل براي 176 ساعت كار
2-فوق العاده نوبت كاري به ميزان 10 درصد مزد وحقوق روزهاي كاري روزهنگام و22.5 درصد روزهاي كاري شب هنگام
3-اضافه كاري به ميزان 48 ساعت(240-192) به نرخ 40درصد مازاد بر نرخ عادي ساعت كار يعني:
حقوق ومزد پايه/مبناي ساعت كار محاسبه اضافه كار*1.4
اگر اضافه كاري وكار در روز جمعه باشد وروز تعطيلي يك روز ديگر تعين شده باشد.نرخ روز جمعه 140% نرخ روز عادي است ودر صورت اضافه كار داشتن در روز جمعه نرخ اضافه كار عبارتست از:
140%نرخ عادي*1.4=نرخ اضافه كار روز جمعه
واگر شب كاري در روز جمعه اتفاق بيفتد :
140%نرخ عادي*1.35=نرخ شب كاري روز جمعه
واگر در روز جمعه در هنگام شب كاري اضافه كار ي انجام شود:
140%نرخ عادي*1.4*1.35=نرخ اضافه كار روز جمعه در شبكاري

به محاسبات ذيل دقت كنيد.
24روزكار=7.33*24=176 ساعت قانون كار( ساعت در هفته44*هفته4=176)
24روزكار=8*24=192 ساعت
26 رور كار=7.20*26=190 ساعت
30روزكار=7.33*30=220 ساعت
در اين خصوص رويه هاي اعمالي متفاوت است وعملا طوري عمل مي شود كه كمترين نرخ را براي اضافه كاري كارمند محاسبه كنند لذا حكم بر بيسوادي ويا ناداني مشاوران ومميزان وذيحسابان نيست بلكه هر چه كمتر پرداخت شود بهتر است لذا رويه هاي مختلف با تفسير هاي مختلف ارائه مي شود تا مقصود حاصل شود.عملا شما طبق قانون كار بيشتر از 176 ساعت در ماه نبايد كار كنيد.بنابراين حقوق پايه در مجموعه هاي دولتي(شامل حق جذب و..) بايستي بر 176 ساعت تقسيم شود تا نرخ اضافه كار محاسبه شود.از طرفي نرخ روزانه اعلامي توسط وزارت كار بايستي در 30 روز ضرب شود تا حداقل حقوق ماهيانه كارگر مشخص شود(يعني 220 ساعت)اما واقعيت اينست كه اين حقوق براي 176 ساعت كار است ونه بيشتر .بنابراين مشاهده مي شود كه رويه ها از نرخي بين 176 الي 220 متغير است ومنصفانه ترين مبناي محاسبه 192 ساعت است كه هم نفع كارفرما در نظر گرفته مي شود وهم نفع كارگر. در ضمن شيوه محاسبه اضافه كار در مجموعه هاي دولتي اگر قانون كاري باشند اينگونه است.وگرنه متفاوت است.هم از جهت صورت محاسبه(حقوق) وهم از جهت مخرج محاسبه(ساعت پايه)


8/3/88

بازگشت به بالا
با سلام وادب
1/من شنيدم در تاريخ23/1/88 بخشنامه اي تحت عنوان افزايش حقوق مبنا مشمول كسر حق بيوه براي اصناف اعلام شده چطوري مي تونم به اين مورد دسترسي پيدا كنم ؟امكان ارسال آن به ايميل اينجانب هست؟ اگر هست لطفا به آدرس raheleh.dm@gmail.com برايم ارسال نماييد
2/آيا افزايش حقوق مبنا يي براي شركتهاي توليدي بازرگاني مواد غذايي مثل اصناف كه به مبلغ حدود 105000-106000 رسيده به غير از حداق مبلغ87840 ريال اعلام شده؟ با تشكر

با سلام
بخشنامه هاي تامين اجتماعي در خصوص حق بيمه صنوف زياد ومتعدد است .لذا براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص به شعبات تامين اجتماعي مراجعه فرمائيد.

9/3/88

بازگشت به بالا
با سلام وخسته نباشيد و تشكر ازسايت جالب و مفيد شما آيا به كاركنان زن كه بانوع استخدامي قانون كار در شركتهاي دولتي مشغول به كار هستنددر صورت بچه دار شدن هزينه مهد كودك تعلق ميگيرد(اين شركت كاملا دولتي وداري ب.دجه ميباشد )

با سلام

- كمك هزينه مستقيم يا غير مستقيم مهد كودك براي كارمندان اناث كه داراي فرزند زير پنج سال هستند، ماهانه سيصد هزار ريال به ازاي هر كودك (حداكثر تا سه فرزند) تعيين مي شود.
البته در سال 1387 طبق ضوابط اجرايي بودجه حداكثر تا دو فرزند بوده است.

13/3/88

بازگشت به بالا
سلام و خسته نباشيد از سايت شما بازديد كردم و بسيار سودمند است. در حقيقت من مشغول انجام پايان نامه اي در مورد حقوق كار ايران هستم و در بخش مرخصيها نياز به اطلاعات تكميلي و كاملي در مورد بخشنامه ها و قوانين موجود كار به غير از مواد خود قانون كار دارم. براي تكميل اين بخش نياز به تمام مواردي كه در مورد مرخصي است دارم. اگر بتونيد مرا راهنمايي كنيد و منابعي روي اينترنت به من معرفي كنيد ممنون ميشم. چون من خارج كشور درس ميخونم و ايران نيستم. با تشكر

با سلام
شما مي توانيد اطلاعات مورد نياز را از سايت قوانين مجلس كسب نمائيد.
www.majlis.ir

بازگشت به بالا
در يك شركت با مسئولين محدود آيا نام مدير عامل و اعضاي هيات مديريه را ميتوان در ليست بيمه رد كرد ؟ آيا قانونا ميتوان با اين افراد قرار داد كار نوشت در اين زمينه خواهشمندم راهنمايي بفرماييد ؟

با سلام
1-هيچ مشكلي ندارد
2-بله مي توان وشما هر رقمي كه تعيين كنيد به شرط پرداخت بيمه وماليات مربوطه مورد قبول است.

31/4/88

بازگشت به بالا
خانمي كه از مقرري بازنشستگي همسر مرحومش استفاده ميكند آيا بواسطه ازدواج مجدد مقرري اش قطع ميشود ؟آيا قانوني در اين رابطه وجود دارد؟

با سلام
بله .مواد 80 الي 83 قانون تامين اجتماعي در اين خصوص توضيحات كامل را ارائه نموده است.

31/4/88

بازگشت به بالا
اگر در يك شركت كارمندي تقاضا كند مرا بيمه نكنيد و بيمه من در جايي ديگر رد ميشود آيا اين موضوع براي شركت ايجاد مسئوليت ميكند يا بيمه نكردن كارمند با توافق وي قابل انجام است ؟ باارادت

با سلام
بله قطعا براي كارفرماي فعلي مسوليت دارد واين يك امري است كه اكثر مديران ريسك ان را نمي پذيرند چرا كه تبعات ان در سالهاي بعدي (حتي پس از خروج شما از سازمان) گريبان كارفرما را خواهد گرفت.

31/4/88

بازگشت به بالا
با سلام لطفاً در مورد حق اولاد زنان شاغل با نوع قرار داد كار معين طبق قانون ماده 86 تامين اجتماعي پاسخ دهيد

با سلام
قانونا به هر بيمه پرداز بايستي اين حق پرداخت شودوچنانچه زن و شوهري بيمه پرداز باشندو فرزند داشته باشند، به هر دوي آنها حق اولاد تعلق مي گيرد. اگر در چنين شرايطي مرد فوت كند، به همسر فرد و فرزندان وي، مستمري بازماندگان پرداخت مي شود.اما در عمل كارفرمايان با اين انديشه پدر سالاري كه حق اولاد به مرد تعلق مي گيرد ويك نفر كه مرد است مسول خانواده است.از پزداخت آن طفره مي روند.كه كاري غير قانوني است.
25/5/88

بازگشت به بالا
با سلام .آيا كارفرمايان مغازه ها كه براي شاگردان خود ليست بيمه رد ميكنند ميتوانند نام خود را نيز در ليست بيمه رد كنند ؟آيا در اين زمينه قانوني وجود دارد؟ قابل توجه آنكه ميدانيم شركاي شركتهاي تجاري ميتوانند اينكار را انجام دهند آيا اين امر در مورد مغازه داران نيز ميسر است باارادتMR

با سلام
مشكلي نيست شما مي توانيد به شعبه تامين اجتماعي منطقه خود مراجعه ومراحل انجام كار را به انجام رسانيد.

14/5/88

بازگشت به بالا
با سلام اگر نام يك كارمند در ليست بيمه يك شركت كه مثلا در حوزه 22 تامين اجتماعي قرار دارد رد شود آيا اگر اين كارمند اسمش را همزمان در ليست بيمه جايي ديگر كه در حوزه شعبه مثلا 20 قرار دارد رد كرده و حق بيمه را در دو جا همزمان پرداخت كند (حالا به هر دليل) آيا اينكار شدني است ؟ آيا قانون اين كار را مجاز ميداند با تشكر MR

با سلام
بله قانونا بايستي شخصي كه در دو جا كار مي كند به طور جداگانه تا سقفهاي حداكثري بيمه پردازي توسط كارفرما محاسبه وپرداخت شود.

25/5/88

بازگشت به بالا
باسلام خسته نباشيد و تشكر از اينگه شرايطي بوجود آورده ايد كه براحتي ميتوان از توانائيهاي اساتيد محترم استفاده نمود .خواهشمند است فرمول نحوه محاسبه ماموريت كاركنان شاغلين نظام هماهنگ و قانون كار توضيح دهيد

با سلام
در قانون كار فرمول خاصي ندارد وبسته به مديريت شركت نوع وشيوه آنرا معمولا با توافق كارمند ويابا طراحي يك سيستم يكپارچه سازماني كه شامل همه افراد آن مجموعه است (كه ممكن است بر اساس فرمولي خاص نيز باشد) صورت مي گيرد.اما در اين ميان مفاد ماده 46 قانون كار بايستي مد نظر قرار گيرد:
ماده 46:به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي گيرد . اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد . همچنين كارفرما مكلف است وسيله ياهزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد .ضمن اينكه در نظام قانون خدمات مديريت كشوري با تشخيص رئيس دستگاه اجرايي تعيين مي گردد ودر نظام هماهنگ درصدي از حقوق پايه(حقوق ومزاياي مبنا ويا حقوق وفوق العاده هاي مشمول كسور بيمه اي)ضمن در نظر گرفتن مفاد آيين‎نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري مي باشد

25/5/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد از سايت بسيار مفيد شما خواهشمند است راهنمائي فرمايد حق ماموريت كاركنان قانون كار و نظام هماهنگ طبق كدام فرمول و به چه نحو محاسبه ميگردد تشكر از الطاف شما

با سلام
قبلا پاسخ ارائه شده است.احتمالا طبقه درست انتخاب نشده است.

25/5/88

بازگشت به بالا
با سلام آيا در شركت مي توان نيرويي را به كار گرفت كه حق الزحمه دريافتي آن با مبلغي كه در ليست بيمه( حداقل حقوق )متفاوت باشد و با رضايت كامل كارگر كمتر از حداقل حقوق باشد.مراحلي كه در صورت بروز هر اختلافي بين كارگر و كارفرما مشكلي براي شركت ايجاد نكند را لطفا بيان كنيد.

با سلام
رضايت بين كارگر وكارفرماتا زمانيكه كمتر از حداقل هاي تعيين شده نباشد مشكلي را ايجاد نميكند.اما كمتر از آن هرچند با رضايت طرفين باشد در صورت شكايت كارگر حق به كارگر داده مي شود.پس بهتر است در ليست بيمه حداقل حقوق رد شود وبيمه نيز به همين ميزان پرداخت ومحاسبه شود.
26/5/88

بازگشت به بالا
با سلام من مهد كودك دارم و با پرسنل قرار داد 9 ماهه مبندم وضعيت مرخصي و بيمه آنها چگونه است در ضمن آنها نيمه وقت كار ميكنند.(روزي 4 ساعت) متشكرم

با سلام
تمامي افراد چه تمام وقت وچه پاره وقت وچه قرارداد موقت/دايم مشمول بيمه هستند.بنابراين به نسبت كاركرد بايستي ليست بيمه تهيه وبه شعبه تامين اجتماعي محل خود ارسال شود.اگر شماره كارگاه نگرفته ايد با ارائه مدارك شناسايي كارگاه ومديران به شعبه محل مي توانيد شماره كارگاه بگيريد.

2/6/88

بازگشت به بالا
در حين ماموريت اداري دچارحادثه شدم وصدمات زيادي بر من واردشده چه از نظرمالي وچه از نظر جسمي وظيفه كار فرما از نظر قانون چيست با توجه به اينكه قسمتي از حقوق را درآيتمي آورده كه حق بيمه آنرا پرداخت نمي كند مثل(بهره وري - اياب ذهاب ) ويا هزينه هاِِيي بيمه پرداخت نمي كندمثل هزينه هاي بيمارستاني ودرماني خارج از تعرفه هاي سازمان تامين اجتماِعي خواهشمنداست راهنمايي فرمائيد. با تشكر فراوان

با سلام
موضوع رد كردن حداقل حقوق در ليست ها از موارد معمول در شركتها ست وكارگران تا زماني كه به مشكل حادثه اي ويا اخذ بيمه بيكاري وبازنشستگي نرسند متوجه تبعات آن نمي شوند ضمن اينكه قانون نيز دست كارفرمايان را باز گذاشته وبراي اينكه خود نيز تعهدات سنگيني را به بيمه شدگان نداشته باشد اعتراضي به اين روند ندارد.متاسفانه شما كاري از دستتان بر نمي آيد چرا كه موضوعي فراگير وعام است.
اما در خصوص بيماري و.. طبق مواد 54 تا 69 تامين اجتماعي مي توانيد در خواست غرامتدستمزد ايام بيماري را از سازمان داشته باشيد.

5/6/88

بازگشت به بالا
آيا كسي كه ساعتي در يك موسسه حسابريسي مشغول به كار است و بيمه اش كامل رد مي شود مشمول سنوات مي شود؟

با سلام
بله مشمول سنوات مي شويد.هر چند ممكن است به شما پرداخت نشود كه به انصاف مدير شما بستگي دارد.

5/6/88

بازگشت به بالا
سلام و خسته نباشيدؤدرقراردادهاي غير عمراني شهرداريها مانند خريد ونصب صندلي ياخريد ونصب لوازم پاركي در صورتيكه قيمت خريد ونصب ازهم تفكيك شده باشندايا ماخذ كسر بيمه كل مبلغ قرارداداست يا فقط از اجرت كسر ميگرددودرصد كسر چگونه است ايا7.8يا16.8 وهمچنين اگر قراردادي فيمابين منعقد نشده باشدايا الزامي به كسر بيمه وجود دارد

با سلام
اگر قرارداد ها مجزا باشدروي اجرت بيمه محاسبه مي شود واگر مجزا نباشد درصد مواد ودستمزد آنرا با توجه به بخشنامه هاي تامين اجتماعي محاسبه ونسبت به مبلغ محاسبه شده دستمزد ,بيمه 7/16 مي گيرند.
اگر مواد ومصالح با پيمانكار باشد 8/7 واگر كلا دستمزدي باشد ومصالح با كارفرما 7/16 درصد محاسبه مي شود.

معمولا هر پرداختي بايستي مستند به مداركي باشد لذا بعيد به نظر مي رسد شخصيت حقوقي بدون انعقاد قرارداد نسبت به پرداختي اقدام كند .ضمن اينكه پرداخت كننده مسول اوليه در رابطه با كسورات بيمه اي ومالياتي است وبه منظور كاهش ريسك خود حتما اينها را از پرداختي به پيمانكار كسر مي كند.

10/6/88

بازگشت به بالا
با سلام و قدرداني از مطالب شما
من در يك شركت دولتي (عسلويه-پتروشيمي) به صورت قانون كار حدودچهار ونيم سال با مدرك كارداني (تكنسين ارشد) مشغول به كارهستم. به تازگي مدرك كارشناسي را اخذ و به شركت مربوطه تحويل دادم رييس پرسنلي اعلام كرد: در صورت منطبق بودن مدرك ومورد قبول واقع شدن در كميسيون مربوطه(تاييد رييس مربوطه و داشتن چارت سازماني و ...)، به ميزان هفت ونيم درصد به پايه حقوق شما اضافه مي گردد. مي خواستم1) قانون و فرمول دقيق تعديل مدرك را لطف كنيد.2) آيا درصد فوق به آخرين پايه حقوق ضرب مي شود؟3) آيادرصد قيد شده ثابت هست و يا روش محاسبه اي ديگري دارد و يا نه؟ با تشكر

با سلام
روشهاي محاسبه مدارك در بخشهاي مختلف دولتي به علت عدم حاكميت يكپارچه قانون خدمات كشوري متفاوت است وهمانطور كه ايشان گفته اند به حقوق پايه شما(بدون تاثير ايتمهاي مسكن واولاد وو...) اضافه مي شود.اين امر خود موجبات تغيير يافتن نرخ ساعتي اضافه كار /نرخ ماموريت/مبلغ سنوات خدمت ومرخصي وساير ايتم هايي كه متاثر از حقوق پايه هستند مي شود.

12/7/88

بازگشت به بالا
با سلام
قانون كار در سال 86 مرخصي زايمان را از 4ماه به 6 ماه افزايش داده است .حداقل چند ماه قبل از زاِِيمان بايد در آخرين محل كار بود؟ اگر كارفرما با شروع مرخصي زايمان قرارداد خود با كارگر را خاتمه دهد مرخصي شامل حال كارگر مي شود؟

با سلام
دراين خصوص به وضعيت جسماني شما در خصوص زمان زايمان شخص باردار بستگي دارد كه از 3 ماه قبل مي تواند شروع شود وتا سه ماه بعد از زايمان ادامه پيدا كند.
اگر قرارداد شما در حين دوران زايمان خاتمه يابدو كارفرما با شما همكاري نكند بخشي از حقوق بيمه اي شما از بين خواهد رفت و مسلما" براي حفظ آن لازم است حداقل تا پايان دوران مرخصي زايمان ارتباط شما با شركت محفوظ وحداقل يك روز كاري بعنوان اولين حضور بعد از 6ماه در ليست بيمه قيد شود و در تمام اين ايام نام شما در ليست با كاركرد صفر روز به بيمه اعلام شود
مواد قانوني:
به بيمه شده زن در مدت استراحت ايام بارداري ،در صورتي كه حائز شرايط قانوني لازم باشد،كمك هزينه بارداري تعلق مي گيرد.
شرايط لازم براي دريافت كمك هزينه بارداري :
كمك هزينه بارداري در صورتي به بيمه شدگان زن پرداخت مي شود كه داراي شرايط زير باشند:
ظرف يك سال پيش از زايمان، حق بيمه 60 روز كار را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كرده باشند
در مدت استراحت مشغول كار نبوده مزد يا حقوق دريافت نكرده باشند
در تاريخ اعلام بيماري ، مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشند
زايمان مربوط به فرزند چهارم به بعد نباشد مگر اينكه فرزندان قبلي فوت شده باشند
در دوره استرحت مزد ي براي وي مطرح باشد
روش محاسبه ميزان كمك هزينه بارداري :
ميزان كمك هزينه بارداري ، معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده با در نظر گرفتن روزهاي استراحت است كه بدون كسر 3 روز اول پرداخت مي شود. نحوه محاسبه آخرين مزد يا حقوق بيمه شده به اين ترتيب است كه كل مبالغ مشمول كسر حق بيمه كه بيمه شده در آخرين 90 روز قبل از استراحت دريافت كرده است ، با هم جمع مي شود و بر تعداد روزهاي كاركرد بيمه شده در اين مدت تقسيم مي شود.
مدت مرخصي استراحت زايمان
كمك هزينه بارداري از اولين روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت مي شود. مدت مرخصي زايمان براي مادراني كه فرزاندانشان را از شير خود تغذيه مي كنند، 6 ماه است كه 3 ماه آن مي بايست بعد از دوران زايمان باشد.
براساس مصوبه مورخ 13/4/86 مجلس شوراي اسلامي مدت استراحت دوران بارداري ، زايمان و شير دهي (موضوع ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر ) از 4ماه به 6ماه افزايش يافته است .مدت مرخصي زايمان براي وضع حملهاي دوقلو 6ماه و براي زايمانهاي سه قلويابيشتر يكسال خواهد بود.
چنانچه بيمه شده زن درطول دوره بارداري به عوارضي دچارشود كه سلامتي مادر وفرزند را تهديد نمايد وطبق نظرپزشك معالج وتائيد شوراي پزشكي سازمان نيازبه استراحت پزشكي داشته باشد. غرامت دستمزد اين ايام پرداخت خواهد شد
مدارك لازم براي دريافت كمك هزينه بارداري وغرامت دستمزد ايام بارداري :
دفترچه درماني
گواهي پزشك معالج
تائيديه مراجع پزشكي ذيربط (حسب مورد)
چند نكته مهم :
مدت دريافت غرامت دستمزد ايام بارداري، جزو سوابق بيمه اي بيمه شدگان زن محسوب مي شود.
چنانچه بيمه شده زن شاغل به استناد گواهي پزشك معالج قبل از تاريخ زايمان به دليل استعلاجي (غير از مسأله بارداري) نياز به استراحت پزشكي داشته باشد، مدت مرخصي استعلاجي از 6ماه استراحت زايمان آنان كسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأييد مرجع پزشكي ذيربط ايام بيماري قابل پرداخت خواهد بود.

14/7/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيدايا اضافه كار كارمندان پيماني مشمول كسر بيمه تامين اجتماعي است؟

با سلام
بله
12/7/88

بازگشت به بالا
درشركتي كه مشغول به كارمي باشم باتوجه به روزانه ِيك ساعت ناهاري وبادرنظر گرفتن
اين نكته كه هركارگربه ازاي هر20ر7 ساعت استحقاق دريافت حقوق كامل يك روز راادرد
ساعت كارشركت مابراي ايم 6 روزهفته چگونه بايدباشد؟

با سلام
طبق قانون كار در هر هفته 44 ساعت ودر ماه176 ساعت كار معمول كارگران است كه مديريت وكارگران بنا به نياز وضرورت مي توانند نحوه پر كردن اين ساعات را تعيين نمايند.كار مازاد بر استاندارد كار نيز اضافه كار تلقي مي شود.

14/7/88

بازگشت به بالا
سلام
فردي حقوق بيمه اي ماهيانه 600هزار تومان دارد. اين فرد سابقه همكاري سه ماه دارد و مي خواهيم با ايشان تسويه حساب كنيم. عيدي ايشان به كداميك از دو روش زير محاسبه مي شود؟
روش اول :
1200000=2*600000 (حقوق پايه فرد در نرخ دوبرابر)
300000=3*12/1200000 ( دو برابر حقوق تقسيم بر 12 ماه سال و سپس ضربدر 3 ماه كاركرد)
نتيجتا عيدي 300 هزار تومان مي شود.


روش دوم :
790560=3*263520 ( سه برابر حداقل حقوق سال 88 _ سقف عيدي سالانه-)
197640=3*12/790560 (سقف عيدي سالانه تقسيم بر 12 ماه سال و سپس ضربدر 3 ماه كاركرد)
نتيجتا عيدي 197640 تومان مي شود.
از سايت بسيار خوبتون ممنونم.

با سلام
پرداخت عيدي بايستي از 3 برابر حداقل حقوق بيشتر نشود لذا روش دوم ارائه شده از لحاظ قانوني صحيح است.(مبلغ 197640)اما اين نكته را نيز در نظر داشته باشيذ كه مديريتي ممكن است به علت خوش خدمتي فرد مبلغي بيشتر به وي بپردازد (مثلا بر اساس حقوق پايه)كه در اينصورت مبلغ محاسبه شده 300 هزار تومان مي شود.ضمناً بر طبق تبصره يك ماده واحده عيدي مبلغ پرداختي به كارگراني كه كمتر از يك سال در كارگاه كار كرده اند بايد به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه گردد ، مبلغ پرداختي از اين بابت براي هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده موضوع ماده واحده اين قانون تجاوز نمايد . همچنين در كارگاههايي كه مطابق رويه جاري كارگاه بيش از مبلغ فوق پرداخت مي كنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق عرف كارگاه معتبر مي باشد .


10/8/88

بازگشت به بالا
باسلام وخسته نباشيد آيابه نيروهاي شركتي حق مسكن ؛عيدي ؛حق لباس وحقوق بازنشستگي تعلق مي گيرد؟لطف نحوه پرداخت آن رابنويسيد.باتشكر(پيام نور)

با سلام
همه چيز طبق قانون كارتعلق مي گيرد.در اين خصوص قبلا در سايت قسمت سوالات قانون كار پاسخ كامل داده شده است.

10/8/88

بازگشت به بالا
سلام
لطفا راجع به موضوع زير راهنمايي بفرماييد:
شخصي چند سال به صورت كامل و به صورت بيمه 30 روزه در شركت حضور داشته است. براي يك سال كاركرد فرد مذكور به صورت نيمه وقت درآمد و حدودا ماهانه 10 روز برايشان بيمه رد مي شد. براي اينكه حقوق فرد مذكور تقريبا به اندازه همان كاركرد 30 روزه باشد (به دلايل مديريتي) حقوق روزانه وي سه برابر افزايش پيدا كرد. يعني حقوق پايه با 10 روز كاري تقريبا معادل همان حقوق 30 روزه سابق بود.
از آنجايي كه سنوات مطابق آخرين حقوق پايه فرد پرداخت مي گردد آيا راه حلي وجود دارد كه سنوات سالهايي را كه بيمه 30 روزه داشته است بر مبناي همان حقوق پرداخت كرد. يا هر راه حل ديگري كه سنوات بدين صورت پرداخت نگردد.

با سلام
به هر حال رد كردن بيمه 30 روزه در حالي كه شما 10 روز كار مي كرده ايد به نفع شماست كه انشاء الله در زمان بازنشستگي جبران مي شود.بلاخره نمي شود كه هر دورا با هم داشته باشي هر چند كه نظر مديريت در اين خصوص نيز با اهميت است.

11/8/88

بازگشت به بالا
با سلام

خواهشمند است در مورد قراردادهاي ساعتي و نحوه محاسبه عيدي و ماليات آن توضيح دهيد بطور مثال فردي كه ماهيانه 60 ساعت كاركرد داشته است. با تشكر

ب سلام
فرض كنيد روز هاي استاندارد كاري در هر ماه 176 ساعت باشد.بنابراين اگر شخصي 60 ساعت كار كرده باشد به اين مفهوم است كه ايشان نظير يك فرد تمام وقت مستحق در يافت همه اقلام حقوقي است اما به نسبت 60/176 ام.به عبارتي اگر شما بتوانيد براي يك فرد تمام وقت محاسبات را انجام دهيد براي اين فرد هم مي توانيد.
16/8/88

بازگشت به بالا
باسلام،اگرشركتي بخواهد كليه مرخصي استفتده نشده كارمند(بيشتر از 9 روز در سال) را
تسويه حساب نمايد،آياشامل ماليات مي شود. با سپاس فراوان

با سلام
اگر شخص بازنشسته يا اخراج نشود وبه كار خود ادامه دهد بله وگرنه خير.

18/8/88

بازگشت به بالا
سلام
بالا بودن حقوق در ليست هاي بيمه ارسالي تامين اجتماعي چه مزايا و معايبي دارد؟(البته طبعا پرداخت حق بيمه بيشتر از معايب آن براي كارفرما و كارگر است)
در واقع بيشتر مي خواستم بدانم ملاك تامين اجتماعي براي حقوق و مزاياي بازنشستگي چيست؟ و دقيقا ميانگين حقوق چند سال از كاركرد را ملاك محاسبه قرار مي دهند؟
لطفا اگر امكان دارد با ذكر ماده قانوني پاسخ بفرماييد.
با تشكر فراوان از سايت بسيار خوب و مفيد شما.

با سلام
متغيرهاي تاثيرگذار در ميزان حقوق بازنشستگي


1-سابقه پرداخت كسور بازنشستگي يا حق بيمه
اگر چه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي اغلب مترادف با سابقه خدمت تلقي مي گردد ليكن در محاسبه حقوق بازنشستگي سابقه اي كه كسور بازنشستگي آن پرداخت شده و يا تعهد پرداخت گرديده است ملاك قرار مي گيرد همچنين به موجب قوانين ذيربط بعضاً جهت برخي از كاركنان بدلائل ويژگيهاي خاص بطور ارفاقي سنوات كاري در نظر گرفته مي شود كه در افزايش ميزان حقوق بازنشستگي آنان موثر مي باشد .

2-معدل حقوق و مزاياي مشمول پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي درچند سال آخر خدمت ( معدل حقوق و مزاياي مشمول ) .
متغير تاثير گذار ديگر در ميزان حقوق بازنشستگي ، معدل حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه يا كسور بازنشستگي در چند سال آخر خدمت ميباشد در حال حاضر اين معدل جهت مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري حسب قوانين ذيربط بر مبناي دريافتي 2 سال آخر با اعمال آخرين ضريب حقوقي سال بازنشستگي در نظر گرفته مي شود .

3-مدت زمان لازم جهت پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي به منظور امكان دريافت حقوق بازنشستگي به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مشمول پرداخت ( ضريب سنوات ).
متغير سوم تاثير گذار در ميزان حقوق بازنشستگي و وظيفه ( كه ميتوان آنرا ثابت هم تلقي نمود ) پبش فرض سنوات پرداخت كسوربازنشستگي لازم جهت دريافت حقوق بازنشستگي و وظيفه به ميزان كامل ( معادل معدل حقوق و مزاياي مشمول ) مي باشد . حسب قوانين ذيربط اين پيش فرض برابر 30 سال است با اين توضيحات ضريب سنوات در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه برابر يك سي ام مي باشد
ميزان حقوق بازنشستگي

ميزان حقوق بازنشستگي مشتركين صندوق بازنشستگي و صندوق شهرداريها به موجب ماده 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي مصوب 13/12/1368 ق.ا.ك و ماده 43 آئين نامه استخدامي شهرداريها و ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از مقررات بازنشستگي مصوب 13/12/1379 برابر است با :

ميزان حقوق بازنشستگي = سنوات خدمت قابل قبول (حداكثر 30 سال) *معدل حقوق و مزايا * 30/1
معدل حقوق ومزايـــــــا = معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در 2سال آخر خدمت بااعمال آخرين ضريب حقوق
سنوات خدمت قابل قبول = سنوات خدمتي كه جهت تعيين حقوق ملاك محاسبه قرار مي گيرد .

با توجه به ماده 4 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب 23/06/1373 حداقل حقوق بازنشستگي همواره برابر حداقل حقوق و مزاياي مقرر براي مستخدمين شاغل مي باشد .

به موجب ماده 98 ق.ا.ك و تبصره 4 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت در صورتيكه ضريب جداول حقوق مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند .

با توجه به مفاد ماده 100 و 124 ق.ا.ك مبلغ ماه اول هرگونه افزايش حقوق بازنشستگي و يا وظيفه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي گردد . اين امر در مورد كاركنان شهرداريها تصريح ندارد .

به موجب بند 5 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم ، حقوق بازنشستگي و وظيفه از پرداخت ماليات معاف مي باشد .


9/9/88

بازگشت به بالا
سلام
اگر كارگران يك شركت خصوصي كه تحت بيمه تامين اجتماعي هستند (منظورم اين است كه قراداد بيمه اي دارند و حقوق روزانه دريافت مي كنند نه ساعتي) جمعه هم سر كار بيايند حقوق جمعه آنها چگونه محاسبه مي شود؟
آيا در روز جمعه به اين كارگران حق ناهار و كرايه اياب و ذهاب تعلق مي گيرد؟ اگر بله مبلغ آن چقدر است؟
با تشكر 10/09/88

با سلام
اين سوال بستگي به عوامل متعددي دارد.براي مثال آيا شما از مرخصي ماهيانه استفاده مي كنيد يا خير واينكه آيا تمامي جمعه هاي يك ماه را مي رويد يا خير وهمچنين آيا سرجمع ساعات كاري شما با اين جمعه كاري به حداقل ساعات كاري كه قانون مشخص كرده مي رسد ويا بيشتر از آن است مي تواند متفاوت باشد.اما سه فرض مي توان داشت.
1-ميزان سرجمع كاركرد شما كمتر از آن چيزي است كه قانون مشخص كرده
در اينحالت بابت جمعه كاري چيز اضافه اي نسبت به حقوق روزانه عادي خود دريافت نخواهيد كرد.
2-اگرسرجمع كاركرد شما برابر با آن چيزي است كه قانون مشخص كرده
در اينحالت بابت جمعه كاري چيز اضافه اي نسبت به حقوق روزانه عادي خود دريافت نخواهيد كرد.
3-اگرسرجمع كاركرد شما بيشتر ازا آن چيزي است كه قانون مشخص كرده
در اينحالت بابت جمعه كاري وساعات اضافه كاري مازاد حق دريافت داريد كه به شرح ذيل محاسبه مي شود.
1-حقوق ماهيانه عادي+اضافه كار(نرخ ساعت عادي*1.4*ميزان ساعت اضافه كاري)+جمعه كاري(تعداد روزهاي جمعه كار*1.4)=سرجمع حقوق

10/9/88

بازگشت به بالا
سلام
از پاسخ به سوال نحوه محاسبه اضافه كار در روز جمعه ممنونم.
من از مرخصي ماهانه استفاده مي كنم و تمام جمعه ها سر كار نمي آيم و همچنين شامل بند سوم هستم. (ساعت كاري ام در 6 روز هفته - شنبه تا 5 شنبه - از ساعت 7:30الي 17 است.)
آيا با فرض در روز جمعه حق ناهار و كرايه اياب و ذهاب هم تعلق مي گيرد؟ اگر بله مبلغ آن چقدر است؟
با تشكر مجدد 10/09/88

با سلام
1-طبق همان فرمول هاي ارائه شده محاسبه مي شود.
اگر قانون كاري هستيد طبق قانون كارفرما موظف به فراهم آوردن يك وعده غذاي گرم وسرويس رفت وآمد است.اگر چنين چيزي در مجموعه شما وجود ندارد رقم معادل آن را بايد نقدا ويادر فيش هاي حقوق محاسبه وپرداخت كنند.ضمن اينكه عرف كارگاههاي اطراف را نيز بايستي در نظر داشت.

9/9/88

بازگشت به بالا
باسلام
بيمه بيكاري به شخصي كه 2سال كاركرده باشدچقدر است؟

با سلام
مدت پرداخت بيمه بيكاري در اين حالت اگر مجرد باشيد 6 ماه واگر متاهل باشيد 12 ماه و55درصد متوسط حقوق روزانه است كه در صورت متاهل بودن به ازاء هر نفر (حداكثر تا 4 نفر) 10درصد حداقل دستمزد سال مربوطه اضافه ميشود.به هر حال مقرري از حداقل دستمزد كمتر نخواهد بود.ماخذ محاسبه متوسط جمع كل دريافتي كه به ماخذ آن بيمه پرداخت شده طي آخرين 90روز قبل از بيكاري است.
10/9/88

بازگشت به بالا
سلام
چند روز پيش سوالي در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي پرسيدم كه پاسخي داده نشد. لطفا اگر امكان دارد پاسخ بفرماييد.

با سلام
دوست عزيز در مورخه 9/9/88 در طبقه تامين اجتماعي پاسخ داده شده اما كمي دقت نياز است .ضمن اينكه وقتي شما طبقه نادرست انتخاب مي كنيد نتيجه آن همين مي شود.كه سر در گم پاسخ خود هستيد.

12/9/88

بازگشت به بالا
آيا لازم است كه شركت هاي پيمانكاري در ليستهاي بيمه شماره قرارداد را درج نمايند

با سلام
در شركتهاي پيمانكاري براي هر قرارداد مي توانيد شماره كارگاه بگيريد تا زمان مفاصا حساب دچار مشكل نشويد.
6/11/88

بازگشت به بالا
باسلام اينجانب در يك شركت خصوصي حدود 8سال سابقه كاري دارم والان 2 ماهه باردار هستم وبدليل مشكلات بارداري به مدت نامعلومي اجازه كار ازطرف پزشكم ندارم چه كنم كه هم كارم را از دست ندهم وهم از مرخصي زايمان استفاده كنم ودوباره به كارم بازگردم؟ن-ي

با سلام
بهترين روش اينست كه باكارفرماي خود به توافق برسيد.

9/11/88

بازگشت به بالا
عيدي وپاداش كارگران وكاركنان دولت در سال 1388 چگونه محاسبه مي شود ومقدار آن چه ميزان است

با سلام

2 برابر حقوق پايه هر شخص در صورتي كه از 3 برابر حداقل حقوق وزارت كار بيشتر نشود.
2،635،200*2=5270400 حداقل عيدي(با فرض اينكه حقوق پايه برابر حداقل حقوق باشد)
2،635،200*3=7،905،600 سقف عيدي امسال

براي كاركنان دولت از هز نوع عيدي به ميزان 3000000 ريال تعيين شده است.

19/11/1388


بازگشت به بالا
آيا هر شركت موظف است در پايان سال براي اخذ تسويه از بيمه اقداماتي كند يا خير ؟ اگر شركتي فعاليت نداشته باشد هم بايد اين اقدام را انجام نمايد ؟ اصولا رسيدگي به دفاتر يك شركت توسط سازمان تامين اجتماعي چه زماني اتفاق مي افتد

با سلام
بله شما مي توانيد هر زمان كه خواستيد در خواست مفاصا حساب نمائيد.بديهي است مفاصا حساب قرارداد با سرعت بيشتري نسبت به مفاصا حساب شركت به عنوان يك كارگاه صورت مي گيرد.

21/11/88

بازگشت به بالا
بنام حسابرس دادگر وبا عرض ادب ،چند نفر دربنياد مسكن بعنوان ناظر فني مشغول بكار بوديم كه بعد از چند سال هر كدام را بنا به دلايلي اخراج نمودند،قرارداد هم با ما نبستند، بيمه هم نكردند،آيا ما ميتوانيم بابت سنوات و مزايا از سازمان شكايت كنيم يا اينكه طبق بخشنامه سال 57 از بنياد مسكن و ... نميشود شكايت كردلطفا به آدرس sazs13@yahoo.com جواب ما و چند نفر تحصيل كرده بيكار را بدهيد.

با سلام
چرا نمي شود.شما تصميم بگير به نتيجه مي رسي.

23/11/88

بازگشت به بالا
باسلام نيروي شركتي شاغل در دستگاه دولتي هستم از ارديبهشت ماه تا 20 ابان ماه مرخصي زايمان استفاده نمودم و حال عيدي را به صورت نصف دريافت نمودم ام كه تامين اجتماعي مي گويد بر عهده كارفرما است و كارفرما مي گويد بر عهده تامين اجتماعي است اگر قانون و ماده اي دارد ارائه فرمائيد لطفاً در اين زمينه راهنمايي فرمائيد تابدانم حق احجاف شده ام را بايد طبق كدام ماده قانون از كدام منبع دريافت نمايم

با سلام
هر دو درست مي گويند وهر دو درست عمل كرده اند .

2/12/88

بازگشت به بالا
ايا به اشخاصي كه در حال گرفتن بيمه بيكاري هستند عيدي تهلق ميگيرد

با سلام
خير.
6/12/88

بازگشت به بالا
با سلام و عرض تشكر از سايت زحماتتان.پدر بنده اخيرا بازنشسه شده است ولي كارفرما از دادن هر گونه حق سنوات به ايشان خودداري مي نمايد.بالاخر ه باارائه شكايت پدرم به اداره كارخواستار احقاق حق خويش شد.در روز رسيدگي به شكايت كارفرما با ارائه نامه اي با امضائ جعلي پدرم مدعي شده كه وي حق سنوات،بن ساليانه و حق اولادخودرا تمام و كمال دريافت نموده است .حال اداره كار از پدرم خواسته است كه با ارائه شكايت نزد دادگاه خواستار تاييد صحت وعدم جعليبودن امضائ نامه شده است.در اين مورد لطفا راهنمايي كنيد كه چه بايد كرد؟ آيا طرح اين شكايت از وظايف اداره كار بوده يا شخص كارگر؟با تشكر از راهنمايي شما

باسلام
چون پدرتان بازنشسته است واحتمالا حقوق بازنشستگي در يافت مي كند بهتر است با كارفرما به توافق برسد وگرنه ممكن است با مقابله به مثل كارفرما حقوق بازنشستگي پدرتان قطع شود.همين كه كارفرما يك بازنشسته را استخدام مي كند به اندازه كافي متحمل ريسك شده است.

19/12/88

بازگشت به بالا
كارفرمايي هستم كه در حال حاضر داراي 6عدد نگهبان ميباشم كه بصورت يك روز كار وسه روز استراحت كار ميكنند يعني ماهيانه 240 ساعت خواستم مرا در محاسبه حقوق ومزاياي انها مساعدت كنيند كه به چه روشي ميتوانم اين افزايش حقوق را جبران كنم چون متحل ضرر زيادي ميشوم راهي براي جبران اين افزايش از لحاظ قانوني وجود دارد كه جلوي ضررم را بگيرمواينكه ايا اين نگهبانان بصورت نوبتي قثرار گيرند حقوق كمتري ميگيرند

با سلام وتبريك سال نو
ظاهرا محاسبات 240 ساعتي شما اشكال دارد.اگر يك ماه 30 روزه درنظر بگيريم وبه گفته شما يك روز كار و سه روز استراحت باشد(كه غير منطقي به نظر مي رسد )نهايتا اين فرد در اين ماه 8 روز كار و22 روز استراحت مي كند كه اگر 24 ساعت هم حساب كنيم مي شود (8*24=192) ساعت.

2/01/89

بازگشت به بالا
با سلام .پيمانكار يك شركت خدماتي هستم كه حدود 40نفر نيرو دارم ميخواه در سال جديد با اين نيروها قرارداد ببندم كه در هر ماه كمتر از ساعات قانوني كار كنند در مورد نحوه قرارداد ومحاسبه حقوق انها راهنمايي نماييد .آيا به اين گونه قرارداد مزاياي ديگر هم تعلق ميگيرد مثلا بن ومسكن وعائله مندي

با سلام
شما بايد قرار داد را بر مبناي 30 روز تهيه وبر همين مبنا ليست رد كنيد چرا كه تامين اجتماعي ليست كمتر از يك ماه را نمي پذيرد اما همه مزاياي واقعي پرداختي به نسبت ساعات كار انجام گرفته قابل پرداخت است.بنابراين شيوه تهيه ليست وثبت هاي حسابداري بايستي توسط حسابدار شما به گونه اي تنظيم شود كه به مشكل قانوني بر نخوريد.

28/12/88

بازگشت به بالا
با سلام از اينكه به سوال من پاسخ ميدهيد متشكرم .نگهباني هستم كه در هر ماه بصورت 24 ساعت كار و48 ساعت استراحت دارم ميشود نحوه محاسبه اضافه كار وشب كاري را برايم معلوم كنيد آيا اگر در هر ماه ميزان روزهاي تعطيل فرق دارد اضافه كار تغيير نميكند .واين كه ايا اين در روز استراحت جزء روز تعطيل ماهانه من حساب ميشود

با سلام وتبريك سال نو
با سلام
كار شما طبق ماده 57 كار نوبتي نيست بلكه كاري مختلط بوده وطبق ماده 58
35% حداقل مزد بيشتر در يافت مي كنيد.همچنين توافق شما با كار فرما مهم بوده و مي توانيد شب كاري را در مجموع حقوق خود لحاظ كنيد بهر حال اين مبلغ كمتر از (حداقل حقوق +%35 حداقل حقوق) نخواهد بود وقاعدتا بيشتر خواهد بود. اگر شما روز جمعه هم نگهباني مي دهيد مستحق 40% فوق العاده روز جمعه خواهيد بود.چرا كه شب تعطيل نگهبان بايستي شب جمعه باشد.

2/01/89

بازگشت به بالا
با سلام .نيروي خدماتي يك شركت هخستم كهقراردادساعتي با پيمانكار دارم كه در هفته بصورت شنبه تا چهارشنبه 7 ساعت وپنج شنبه 6 ساعت خواستم در مورد روزهاي تعطيل رسمي سوال كنم كه بايد چند ساعت منظور شود .واگر روزهاي تعطيل رسمي با روزهاي هفته مصادف شود چطور بايد همان ساعت كار مزد دريافت كنم يا معيار 20/7 سپاسگزارم

با سلام وتبريك سال نو
طبق قانون كار شما بايستي 44 ساعت در هفته و176 ساعت در ماه كار داشته باشيد.شما مستحق دريافت حقوق كامل خود در روزهاي تعطيل رسمي مي باشيد.اگر در روزهاي تعطيل رسمي نيز مشغول به كار هستيد در صورتي كه مجموع كار كرد شما در ماه مذكورمازاد بر 176 ساعت شود(چون ممكن است شما روز تعطيل رسمي كار كنيد اما برخي از روزهاي عادي كار به كار تشريف نبرده باشيد) مستحق در يافت اضافه كار ساعتي به نرخ 40% مازاد هستيد.
2/01/89

بازگشت به بالا
سلام .نيروي خدماتي يك شركت پيمانكاري هستم وروزانه 45/8 كار ميكنم ار شنبه تا چهارشنبه وپنج شنبه تعطيل هستم در صورت مصادف شدن روز تعطيل رسمي با پنج شنبه آيا بايد مزد دريافت كنم وايا در زمانيكه روز تعطيل رسمي با روزهاي كار مصادف شود آيا پيمانكار مجار است آن ساعت 25/1 را از حقوق من كم كند مقدار اضافي 20/7را .ممنونم

با سلام وتبريك سا ل نو
روز تعطيل رسمي جزو ساعات كار شما محسوب مي شود وبايد حقوق آن محاسبه وبه كارگر پرداخت شود.ضمن اينكه عرف كاري وتوافقات في مابين را نيز بايد مد نظر داشت.بديهي است كه شما در هفته مذكور ساعات كار بيشتري كار كردهايد وحقوق آن بايستي محاسبه گردد.

2/01/89

بازگشت به بالا
با سلام ممنونم از پاسخ شما .من نيروي خدماتي كه 45/8 ساعت كار در روز از شنبه تا چهار شنبه انجام ميدهم وپنج شنبه تعطيل مي باشم .ايا پيمانكار ميتواند در صورت مصادف شدن روز تعطيل رسمي با ايام كار ما از حقوق ما كم كند چون ساعت كار تعطيل رسمي 20/7 است

با سلام
خير .قاعدتا كارفرمايي كه اينگونه برنامه ريزي ساعات كار را انجام مي دهد ريسك همه چيز را در نظر مي گيرد.ضمن اينكه قانونا تعطيلات رسمي روز با مزد حساب مي شود.

7/01/89

بازگشت به بالا
با سلام وتشكر از سايت خوب شما .پيمانكار يك شركت خدماتي هستم كه داراي 20 نفر نيروي كار با قرارداد كار موقت وساعتي مي باشم نيروهاي من در طول هفته به صورت 6 ساعت از سنبه تا چهار شنبه و4 ساعت پنج شنبه كار ميكنند مي خواستم بدانم چون قرار داد من ساعتي است روزهاي جمعه وتعطيل رسمي را چه ساعتي منظور گردد براي محاسبه مزد .در ضمن چون قرار داد من بصورت هر دو ماه بوده ودر پايان قرارداد تسويه حساب كامل ميكنم ايا ميتوانم از عيدي وپاداش وسنوات ماليات يا بيمه كسر كنم

با سلام
1-روزهاي تعطيل رسمي وجمعه 20/7 ساعت منظور كنيد.
2-عيدي12/1 معافيت به ميزان يك ماه حقوق(امسال4370000 ريال ساليانه) طبق ماده84قانون مالياتها از ماليات معاف است ومشمول بيمه نيست.
3-پاداش ماليات دارد وبيمه اگر تحت عنوان پاداش عملكرد باشد مشمول نيست
4-سنوات ماليات دارد اما مشمول بيمه نيست.

7/01/89

بازگشت به بالا
با سلام از سايت خوب وعالي شما سپاسگزارم .پيمانكار يك شركت خدماتي هستم كه داراي 12 نفر نيروي كار 6نفر نگهبان و6 نفر نظافتي هستنند كه بصورت ساعتي وموقت قرارداد دارم نيروهاي نظافتي در هفته 5 روز كار و2 روز استراحت ميكنند ابتدا در محاسبه ساعت كاركرد انها آيا بايد پنج شنبه را هم منظور كنم يا خير -دوم نگهبانان بصورت 24 ساعت كار و 48 ساعت استراحت ميكنند ايا روش كار نوبتي براي انها پياده كنم كمتر ميتوانم حقوق بدهم .مرا كمك كنيند چون با توجه به قرارداد وافزايش حقوق امسال متحل ضرر ميشوم .روشيب نشان دهيد كه اين ضرر را جبران نمايد

با سلام
1-در خصوص كارگران نظافتي موضوع اينست كه بايد 44 ساعت در هفته و176 ساعت در ماه كار كنند.حال اگر مجموع ماهيانه كمتر از ساعت مذكور شود از حقوق آنها كسر مي شود واگر مجموع بيشتر شود به انها اضافه كار تعلق مي گيرد.
2-ويژگي گفته شده براي نگهبان در دامنه ماده 56 (كار نوبتي) قرار نمي گيرد.بنابراين شما براي ساعات شب اين نگهبانان بايستي 35 % (ماده 58) اضافه پرداخت نمائيد ونمي توانيد انها را نوبتي قلمداد كنيد.

8/01/89

بازگشت به بالا
با سلام .مدير يك شركت خصوصي هستم كه بايك ارگان دولتي قرارداد بسته ام نحوه دريافت صورت وضعيت از اين ارگان بر اساس وصول مطالبات مي باشد .ميخواستم با نيروهاي خود در انجام اين كار قرارداد كارمزدي ببندم اما در هيچ سايتي نمونه اين قرار داد را پيدا نمي كنم .مساعدت فرماييد . دز ضمن اگر با اين نيروهاي خود قرارداد كارمزدي بستم ومقدار بدست آمده كفاف حتي بيمه اين افراد را ندهد چه كار بايد كرد

با سلام وتبريك سال نو
اين موضوع كه "ومقدار بدست آمده كفاف حتي بيمه اين افراد را ندهد چه كار بايد كرد "مفهوم نيست.چرا كه هر نوع قرارداد (اعم از ساعتي/روز مزدي/كارمزدي و...) مشمول بيمه است واگر شما يك ريال به كسي حقوق مي دهيد بايستي 30% آن را محاسبه وپرداخت نمائيد.مساله شما به نظر پرداخت كمتر حق بيمه است كه از طريق حسابداراتان ود ودفتره شدن مي تواند تحقق پيدا كند.

12/01/89

بازگشت به بالا
با سلام ممنون از پاسخ شما اما منظورم از قرارداد كارمزدي اين نبود كه بيمه كمتر واريز كنم منظورم اين است كه آيا تعهد دارم كه با اين افراد وقتي قرار داد كارمزدي بستم بيمه وساير مزاياي قانوني را بدهم و متن قرار داد بايد چگونه باشد كه بعد دچار قانون نشويم

با سلام
بله بايد پرداخت كنيد.نوع قرارداد تاثيري در عدم پرداخت شما ندارد.

12/01/89

بازگشت به بالا
با سلامو تشكر از سايت بسيار پر محتواتون از حضورتان يك سوال داشتم در مورد بازنشستگي بعضي جاها گفته ميشهبازنشستگان كشوري بعضي جاها گفته مي شه بازنستگان تامين اجتماعي بعضي جاها گفته ميشه بازنشستگان صندوق بازنشستگي اگه ميشه بهم بگين كه چطوري ميشه فهميد كدوم اداره و شركت تحت كدوم ارگانه؟ اگه ممكنه بگين چند تا سازمان بازنشستگي داريم و از هر كدوم يك اداره مثال بزنين. با تشكر

با سلام
در كشورمان تعداد صندوق‌هاي بازنشستگي كم نيستند، مثلا صندوق بازنشستگي شيلات وصنعت نفت ونيروهاي مسلح ولشگري وكشوري وآموزش وپرورش و...در حقيقت هر سازمان مي تواند مدل مورد نظر خود را براي تامين آتيه كارمندان خود در دوره بازنشستگي داشته باشد.بنابراين در يك كليت كليه شركتهاي خصوصي تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي هستند وشركتهاي دولتي وسازمانها ونهاد ها مي توانند صندوق خاص خود را داشته باشند.

14/01/89

بازگشت به بالا
با سلام سوالي كه خيلي ذهنم را مشغول كرده در مورد نيروي شركتي است اصلا چرا همچين شركتهايي وجود دارد؟ يعني چي كه دولت مثلا 500 تومن به شركت ميدهد اما شركت به كارمند 400 تومن حقوق ميده و بقيه رو ميزنه به جيب؟ خب چرا خود دولت مستقيما حقوق رو به حساب كارمند نميريزه؟ اين طوري كه هزينه هاي دولت كمتره.

با سلام
دولت اگر اين كار را كرده مي خواسته كه حجم تصدي گري خود را كاهش دهد وتعهد كمتري نسبت به مردم داشته باشد.شما با اين نظر فقط تفاوت 500 الي 400 رو مي بينيد .به قول شاعر:
تو مو مي بيني ومن پيچش مو

16/01/89

بازگشت به بالا
با سلام منظور از مفاصا حساب بيمه چيست؟ و آيا فقط مربوط به بيمه تامين اجتماعي است؟

با سلام
مفاصا حساب يك كلمه عام بوده وبراي هر موضوعي كه قصد تسويه وصاف وپاك كردن داشته باشيم قابل اطلاق است.اما عمده ترين كاربد ان مفاصا حساب بييمه اي ومالياتي است ومفهوم ان به قطعيت رسانده وضعيت بدهي بيمه اي ومالياتي مرتبط با كارگاه/پيمان و پروژه ويا شركت مي باشد.

17/01/89

بازگشت به بالا
ضمن عرض سلام و خسته نباشيد

من در 2 سال آخر خدمت قرار دارم با توجه به اينكه در دو جا كار مي كنم و در هر دو جا به صندوق تامين اجتماعي حق بيمه پرداخت مي كنم وضعيت تعيين حقوق بازنشستگي من چگونه خواهد بود ؟
مويد باشيد

با سلام
بر اساس مجموع پرداختي در اين دو مكان طي دو سال آخر قبل از بازنشستگي اعمال مي شود.ضمن اينكه اگر يكي در يك صندوق وديگري در صندوق متفاوتي باشد مي توان تحت شرايطي هر دو سابقه را يكي كرد وممكن است در اين بين مابه التفاوتي را نيز مجبور به پرداخت شويد.
16/01/89

بازگشت به بالا
با سلام وتشكر از سايت خوب شما.مدير عامل يك شركت خدماتي هستم كه مي خواستم با دو نفر نيرو قرارداد كاري بر مبناي دريافت پول از مشتري ببندم و درصدي از پول دريافتي را به عنوان حقوق به آنها بدهم 1- اينكه ايا اين نمونه قرارداد جزء قراردادهاي اداره كار محسوب ميشود 2- اگر ميشود در صورتي كه دريافتي كمتر از ميزان حداقل اداره كار باشد چطور 3- اگر با اينها اين قرار داد را نبنديم وطبق قانون كار باشد هيئت مديره شركت از بكار گرفتن اين نيروها با ايتم هاي اداره كار مخالفت مي كند لطفا مرا راهنمايي نماييد تا اين دو نيرو را بتوانم با اين ايتم ها بكار گيريم در ضمن شركت موافق است اگر دريافتي بيشتر هم بدست آورند به اين نيروها بدهد

با سلام
1-بخشي از مواد 1و2 قانون كار در اينجا مي ايد:
ماده 2 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .
ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار كارگاه هستندنماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است 0


بنابراين هرگونه قراردادي مي تواند طوري تنظيم شود كه شامل حال قانون كار شود.

2-
ماده 7 - قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غير موقت براي كارفرما انجام مي دهد .

ماده 9 - براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است :
الف - مشروعيت مورد قرارداد
ب - معين بودن موضوع قرارداد
ج - عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر .
تبصره - اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است ، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد .
ماده 10 - قراردادكار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين ، بايد حاوي موارد ذيل باشد:
الف - نوع كاريا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد .
ب - حقوق يا مزد مبنا ولواحق آن 0
ج - ساعات كار ، تعطيلات و مرخصيها0
د - محل انجام كار .
ه - تاريخ انعقاد قرارداد .
و - مدت قرارداد ، چنانچه كار براي مدت معين باشد .
ز - موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ، ايجاب نمايد .

ماده 13 - در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد ، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد ه در ا; مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد .

ماده 25 - هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين ، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد .

ماده 35 - مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي شود .
تبصره 1 - چنانچه مزد يا ساعات انجام كار مرتبط باشد ، مزد ساعتي و در صورتكيه بر اساس ميزان انجام كار و يا محصول توليد شده باشد ، كارمزد و چنانچه بر اساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد ، كارمزد ساعتي ناميده مي شود .
تبصره 2 - ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي ، كارمزد ، ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي گردد . حداكثر ساعات كار مووضع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد .

ماده 39 - مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از صاعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود .

ماده 41 - شورايعالي كار همه ساله موظف است ، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به ميعارهاي ذيل تعيين نمايد .


تبصره - كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ، ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند .در پايان اگر قراداد را مقاطعه كاري وپيماني به صورت شخص حقيقي ببنديد مي توانيد صرفا با كسر 5% ماليات به خواسته خود برسيد.اي قراردادها مشمول بيمه نيستند.

16/01/89

بازگشت به بالا
با سلام نحوه ارائه ليست بيمه به اداره بيمه در مورد كارگراني كه بصورت ساعتي مزد ميگيرند نه روزانه چطور است در صورتي كه اداره بيمه ليست ماهانه را بصورت روز كاركرد ميخواهد

با سلام
سازمان تامين اجتماعي ليست كمتر از 30 روز را قبول نمي كند وبا وجود اينكه قانون كار شرايط متنوعي را براي بكارگيري كارگران در نظر گرفته اما تامين اجتماعي زير بار بيمه كمتر از 30 روز وغيركامل نمي رود.بنابراين در اينگونه موارد كه ساعات كار كمتر از 176 ساعت در ماه است به ناچار بايستي شيوه تامين حق بيمه پرداختي به اين شيوه بين كارگر وكارفرما به توافق طرفين برسند.واما ليست كامل ارسال شود.

16/01/89

بازگشت به بالا
با سلام . خواستم تاريخ اعمال افزايش حقوق را بپرسم يعني از اين ماه بايد اعمال شود يا به مانند پار سال امكان تغيير دارد (افزايش حقوق كارگر )

با سلام

شما در حال حاضر اقدام كنيد .اگر تغيير دادند بعدا اصلاح كنيد

19/01/89

بازگشت به بالا
با سلام فرض كنيم كارگري در هفته 50 ساعت كار ميكند يعني از مقرري قانون كار 6 ساعت در هفته بيشتر كار ميكند حال اگر حقوق روزانه اين كارگر 87840 ريال باشد اضافه كار اين كارگر چگونه محاسبه خواهد شد؟ اگه ميشه نشان بدهيد كه چگونه محاسبه خواهد شد؟ و طبق قانون كار حقوق اضافه كار چقدر است؟ آيا اضافه كار با فوق العاده اضافه كاري فرق مي كند؟ با تشكر

با سلام

حقوقق پايه مورد توافق ماهيانه(قانون كار) تقسيم بر 176*(200-176)*4/1 =مبلغ اضافه كار
البته فرمول استاندارد اينست كه مي تواند بسته به استاندارد هر ماه ويا رويه هاي مختلف ساعات كاركرد پايه( استاندارد) وهمچنين نوع سازمان وشركت وتحت پوشش قانون كار بودن ويا نبودن متفاوت باشد.

20/01/89

بازگشت به بالا
باسلام،سوال اول : نحوه محاسبه اضافه كاري در روزهاي تعطيلات رسمي و جمعه ها با هم فرق مي كند يا خير و به صورت است ؟ سوال دوم : در صورتي كه فردي بيمه شده يك سازماني باشدوبيمه آن به صندوق بازنشستگي آينده ساز واريز مي گردد و در يك شركت ديگر كه خود به تازگي تاسيس كرده (با عنوان سرمايه گذار) حق بيمه واريز نمايد(به يكي از شعبات تامين اجتماعي) تاثيري در بازنشستگي دارد يا اينكه اصولا منع قانوني دارد؟ سوال سوم : مبلغ حق غذا و اياب و ذهاب در سال 89 در تهيه برآورد هاي مالي بمنظور شركت در مناقصه ها به چه ميزان باشد؟ باتشكر

با سلام
1-اگر حقوق پرداز هستيد به اين مفهوم كه در انتهاي ماه حقوق پرداخت مي كنيد محاسبه اضافه كار به صورت سرجمع در انتهاي ماه وبدون توجه به اينكه طرف در روز تعطيل ويا غير تعطيل كار كرده محاسبه مي شود.(عرف وترتيبات كاري كارگاه وشيوه هاي پرداخت مهم است كه مي تواند نتايج متفاوتي را ايجاد كند)براي نمونه:
استاندارد كار در اين ماه فرضي 44*4=176 ساعت است
فردي در اين ماه 180 ساعت وفرد ديگري 170 ساعت كار كرده است و10 ساعت از اين 170 ساعت در روز جمعه بوده است.
در حالت اول فرد (180-176=4 ساعت) اضافه كاري داشته است ودر حالت دوم
(176-170=6 ساعت) كسر كار داشته است هر چند كه ايشان يك جمعه خود را براي كار اختصاص داده اند كه اين به مفهوم جبران كسر كار به دلايل مرخصي و... مي باشد.
ودر خصوص شيوه محاسبه اضافه كار:
به محاسبات ذيل دقت كنيد.
24روزكار=7.33*24=176 ساعت قانون كار( ساعت در هفته44*هفته4=176)
24روزكار=8*24=192 ساعت
26 رور كار=7.20*26=190 ساعت
30روزكار=7.33*30=220 ساعت
در اين خصوص رويه هاي اعمالي متفاوت است وعملا طوري عمل مي شود كه كمترين نرخ را براي اضافه كاري كارمند محاسبه كنند لذا حكم بر بيسوادي ويا ناداني مشاوران ومميزان وذيحسابان نيست بلكه هر چه كمتر پرداخت شود بهتر است لذا رويه هاي مختلف با تفسير هاي مختلف ارائه مي شود تا مقصود حاصل شود.عملا شما طبق قانون كار بيشتر از 176 ساعت در ماه نبايد كار كنيد.بنابراين حقوق پايه در مجموعه هاي دولتي(شامل حق جذب و..) بايستي بر 176 ساعت تقسيم شود تا نرخ اضافه كار محاسبه شود.از طرفي نرخ روزانه اعلامي توسط وزارت كار بايستي در 30 روز ضرب شود تا حداقل حقوق ماهيانه كارگر مشخص شود(يعني 220 ساعت)اما واقعيت اينست كه اين حقوق براي 176 ساعت كار است ونه بيشتر .بنابراين مشاهده مي شود كه رويه ها از نرخي بين 176 الي 220 متغير است ومنصفانه ترين مبناي محاسبه 192 ساعت است كه هم نفع كارفرما در نظر گرفته مي شود وهم نفع كارگر. در ضمن شيوه محاسبه اضافه كار در مجموعه هاي دولتي اگر قانون كاري باشند اينگونه است.وگرنه متفاوت است.هم از جهت صورت محاسبه(حقوق) وهم از جهت مخرج محاسبه(ساعت پايه).

2-در خصوص صندوقهاي بازنشستگي شما مي توانيد از يك صندوق سوابق خودتان را به صندوق ديگري انتقال ومعادل سازي نمائيد كه براي اين منظور هر صندوق شرايطي دارد كه بايستي در خواست خود را به صندوقهاي مربوطه ارائه نمائيد تا اين معادل سازي صورت گيريد.ضمن اينكه در اين حالت شما مي توانيد از سرجمع حقوق ومزاياي بيمه مكسوره در دو صندوق به عنوان مزاياي دوره بازنشستگي استفاده نمائيد.

3-اگر قانون كاري هستيد حداقل به ازاء هر نفر 30000 ريال در نظر بگيريد تا بتواند جبران كننده بخشي از هزينه هاي مرتبط با دو آيتم فوق شود.هر چند كه اين موضوعي مديريتي است.

21/01/89بازگشت به بالا
با سلام در محاسبه مبلغ اضافه كاري چرا بايد 176 را منهاي 200 كرد؟ قبلا اين قسمت نبو و فقط در يك چهارم(4/1) ضرب ميكرديم

با سلام
دوست عزيز شما چطوري مي خواهيد ساعات اضافه كار را بدست آوريد ؟طبعي است كل ساعات كاركرد را بايستي منهاي ساعات كار استاندارد كني وتفاوت مي شود ميزان ساعات اضافه كار يعني:
كل ساعت كاركرد در ماه-كل ساعت استاندارد در ان ماه=ساعات اضافه كار
مبلغ اضافه كار=ساعات اضافه كار*نرخ اضافه كار
نرخ اضافه كار=حقوق پايه مورد توافق(قانون كار)/ساعات استاندارد كار*4/1

21/01/89

بازگشت به بالا
باسلام، در خصوص بيمه پيمان(16.7 درصد) كه در قراردادها و برآوردهاي تامين نيرو لحاظ مي گردد محاسبات مربوط به واريزي به بيمه (30 درصد) به چه صورت خواهد بود؟ در صورت امكان در خصوص بيمه پيمان توضيحاتي ارائه نمائيد ؟ با تشكر از سايت خوب شما.

با سلام
لطفا به لينك ذيل مراجعه كنيد:
http://tarazname.com/index.php?module=subjects&pageid=846&mainOp=view_template&subOp=only_subject

23/01/89

بازگشت به بالا
باسلام و ضمن تشكر از راهنمائيهاي شما ، در قراردادهاي پيمانكاري بمنظور تامين نيروي نگهباني آيا تجهيزاتي كه توسط پيمانكار تهيه مي شود از جمله باطوم ، بي سيم و... مورد پذيرش بيمه پيمان غير عمراني با مصالح مي شود كه 7 ٪ را درنظر گرفت يا خير و در اين گونه موارد چگونه بايستي عمل نمود؟ با تشكر

با سلام
بسته به نوع قرارداد دارد .معمولا در قراردادهاي اماني اين موضوع امكان پذير است اما در قراردادهاي مقطوع خير.

24/01/89

بازگشت به بالا
سلام.آيا به قرارداد آموزشي شركت خصوصي به عنوان مجري با دانشگاه دولتي به عنوان كارفرما باعنوان ارائه كارگاه و درس بيمه تعلق ميگيرد؟

با سلام
در صورتيكه دفاتر قانوني داريد دفاتر شما مبناي وصول حق بيمه است ونه قرارداد تحقيقاتي .در صورتيكه رسيدگي توسط تامين اجتماعي انجام وبدهي نداشته باشيد مفاصا حساب صادر مي شود.

25/01/89

بازگشت به بالا
با سلام در مورد كارمنداني كهبه صورت يك روز در ميان كار ميكنند مثلا 24 ساعت سر كار هستند و 24 ساعت در خانه فرض كنيم حقوق مورد توافق آنان 350 هزار تومان باشد براي اين كارمندان چگونه طبق قوانين كار ،اضافه كار محاسبه ميشود؟

با سلام
همانطور كه قبلا نيز به اين سوال پاسخ داده شده كارگراني كه حسب توافق بعمل آمده 24 ساعت كار و 24 ساعت استراحت مي كنند نحوه انجام كار آنان از مصاديق كار مختلط موضوع ماده 53 قانون كار بوده و به اين قبيل كارگران مستند به ماده 58 قانون مرقوم براي هر ساعت كار در شب 35 درصد اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي گيرد. ضمناً مازاد بر انجام 44 ساعت كار در هفته آنان اضافه كار محسوب و فوق العاده مربوط با رعايت ماده 59 قانون كار محاسبه و پرداخت خواهد شد .

پاسخ قبلي براي نگهبان مورخه31/01/88:
كار شما طبق ماده 57 كار نوبتي نيست بلكه كاري مختلط بوده وطبق ماده 58
35% حداقل مزد بيشتر در يافت مي كنيد.همچنين توافق شما با كار فرما مهم بوده و مي توانيد شب كاري را در مجموع حقوق خود لحاظ كنيد بهر حال اين مبلغ كمتر از (حداقل حقوق +%35 حداقل حقوق) نخواهد بود وقاعدتا بيشتر خواهد بود. اگر شما روز جمعه هم نگهباني مي دهيد مستحق 40% فوق العاده روز جمعه خواهيد بود.چرا كه شب تعطيل نگهبان بايستي شب جمعه باشد.28/01/89

بازگشت به بالا
آيا به خانمي كه با همسرش در يك شركت مشغول باشند حق اولاد تعلق مي گيرد؟ با تشكر

با سلام
بله در صرت داشتن شرايط بله.
كمك عائله مندي فقط تا دو فرزند بيمه شده پرداخت مي شود مشروط بر آن كه :
1 - بيمه شده حداقل سابقه بيمه پرداخت حق بيمه 720 روز كار را داشته باشد .
2 - سن فرزندان او از 18 سال كمتر باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند .

01/02/89

بازگشت به بالا
با سلام و وقت بخير
مي خواستم بدانم طبق كدام و و در چه ماده اي حق اولاد به كارمند خانمي كه سابقه بيمه 4 سال داشته باشد و با همسرش در يك شركت فعاليت داشته باشد تلق مي گيرد با شتكر

با سلام
شرايط مندرج در ماده 86 قانون تامين اجتماعي :

1 ) بيمه شده(توجه كنيد هر بيمه شده حق دريافت دارد) سابقه پرداخت حداقل 720 روز ( معادل سه سال ) حق بيمه را داشته باشد .
2 ) سن فرزندان ( حداكثر تا 2 فرزند ) از 18 سال كمتر باشد .
3 ) در صورت تحصيل ، تا پايان تحصيل
4 ) در صورت ابتلاي فرزند ( تا دو فرزند ) به بيماري يا نقص عضو (طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي، ) .

4/02/89

بازگشت به بالا
با سلام وتشكر از سايت خوب شما .نيروي نگهباني يك شركت خدماتي هستم ودر يك قرارداد موقت با شركت مشغول بكار ميباشم پيمانكار در اين ماه از ساعات اضافه كار من ساعت هايي را كه صرف غذا ونماز شده كسر كرده يعني روزي يك ساعت در طول ماه كه چون من بصورت 24 ساعت كار و48 ساعت استراحت مي باشم ميشود 10 ساعت ايا اين كار قانوني است لطفاًمرا راهنمايي كنيد .

با سلام
بله درست است.

11/02/89

بازگشت به بالا
سلام.قريب شش سال در اداره مخابرات در قالب كارمند شركتهاي پيمانكارمخابرات مشغول بكارهستم وقراردادم در31/3هرسال خاتمه ومجداباپيمانكارديگري از1/4آنسال منعقد ميشد.پيمانكار آخري در مورخه15/5/88بعداز45روزكاراعلام كردكهديگربه شمانياز نداريم.قراردادي با ايشان هنعقد نشدهاست اماحقوق تيرماه بححسابم واريز شده است.اماايشان حاضربه پرداخت حقوق وحق بيمه 15روزمرداد نمي باشد.لازم به توضيح است كه در شش سال گذشته نيز در همين مركز مخابرات مشغول بكار بودم.با توجه به اينكه مدركم ليسانس است قراردادي يكماه 1/4/88لغايت31/4/88باقيد مدرك تحصيلي ديپلم تنظيم نموده واز من مي خواهد آنرا امضاء كنم. آيا نامبرده مي تواند چنين كاري انجام دهد.آيا من مي توانم به اداره كار شكايت كنم ودر خواست كليه حقوق و مزاياي قانوني نمايم؟ولطفا مشخص فرمائيدچه مزايائي به من تعلق ميگيرد مثل عيدي وسنوات .ممنونم رضائي

با سلام
بله با شكايت وطرح موضوع تمامي حقوق باقيمانده وسنوات وعيدي به نسبت مدت كاركرد را مي تونيد دريافت كنيد.

12/02/89

بازگشت به بالا
با سلام-ممنون از پاسخ شما -ميشود ماده اين قانون را كه پيمانكار ميتواند از حقوق من ساعت صرف غذا را كم كند را ذكر كنيد همان نگهباني هستم كه 24 ساعت كار و48 ساعت استراحت داشتم -در ضمن ايا من حق مرخصي هم بايد بگيرم

با سلام
همانگونه كه ماده 51 قانون كار نيز به آن تصريح دارد ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي دهد به اين لحاظ ساعات صرف صبحانه و نهار جزء ساعت كار به حساب نمي آيد بديهي است چنانچه در كارگاهي از قبل رويه مورد عمل بر اين قرار گرفته باشد كه ساعت صرف صبحانه يا نهار و يا شام جزء ساعت كار به حساب آيد استمرار آن به عنوان عرف مستقر در كارگاه محسوب و كما كان بايد اجرا گردد . ضمناً با توجه به ماده 150 قانون كار كارفرما مكلف است در ايام ماه مبارك رمضان مدتي را براي اداي فرايض ديني و صرف افطار يا سحري اختصاص دهد كه اين مدت جزء ساعت كار كارگران منظور مي شود.

13/02/89

بازگشت به بالا
با سلام .مدير عامل يك شركت خدماتي نيروي انساني هستم كه با بعضي از نيروهاي خود قرارداد كار ساعتي وبعضي ديكرقرارداد كار مدت موقت دو ماهه بسته ام ميخواستم درباره نحوه محاسبه عيدي وپاداش وسنوات مرا راهنمايي كنيد .آيا به اين ايتم ها نيز ماليات تعلق ميگيرد زماني كه با حقوق پرداخت شود .با تشكر

با سلام
1-عيدي وسنوات به نسبت كاركرد در سال قابل محاسبه وپرداخت است
2-بله به عيدي مازاد بر سقف معافيت حقوق ساليانه اعلام شده از طرف وزرارت دارايي ماليات تعلق مي گيرد وبه سنوات اگر در طي سال از مسير ليست حقوق پرداخت شود نيز ماليات تعلق مي گيرد.

15/02/89

بازگشت به بالا
باسلام لطفابفرمائيداگركارگري بصورت پاره وقت مثلاًهفته اي پانزده ساعت كاربكندآياميزان حق بيمه وي معادل يك ماه محاسبه مي شوديابراساس ميزان ساعت كارتقسيم بركل ساعات كار مقررماهانه تقسيم برميزان حق بيمه مقررحداقل دستمزدساليانه.بعبارت ديگركسي كه پاره وقت خدمت مي نمايدبراساس همان مقداركاراگربه روزباشدمثلاًدوروزدرهفته برمبناي روزكاري و اگربرمبناي ساعت باشدبراساس ساعت كاري بايدبيمه كارگرپرداخت گردد.متمني است.پاسخ دقيق وروشن فرموده وبفرمائيدبراس كدام ماده قانوني وكداميك ازدستورالعمل هاي سازمان تامين اجتماعي موضوع مطرح شده هماهنگي وتطبيق داردواگرامكان آن باشدكه مستندراهم اعلام فرمايندموجب سپاسگزاري وامنتان خواهدبود

با سلام
از نظر تامين اجتماعي پرداخت بايد 30 روز تمام باشد واينكه شيوه وشرايط پرداخت واستخدام شما چيست در نرم افزار تامين اجتماعي در نظر گرفته نشده است.اين يك راه كار اجرايي وعملي براي جلوگيري از درد سرهاي بعدي با موديان وهمچنين مشكلات ممكن در فرايند پردازش داده ها در تامين اجتماعي كه يك نهاد مسوول براي محاسبه سنوات خدمت است مي باشد.بنابراين ليست كمتر از 30 روز مورد قبول تامين اجتماعي نيست.

17/02/89

بازگشت به بالا
باسلام دراجراي قانون بازنشستگي پيش ازموعدوبخشنامه هاي صادره سازمان تامين اجتماعي فقط پرداخت حق بيمه بمدت 25 سال براي آقايان و...ودرتعريف سابقه قابل قبول عبارت است ازسنواتي كه طبق قوانين ومقررات مربوطه ازلحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات ملاك محاسبه قرارگيرد بااين توضيحات اگركارمندي بفرض درشهرداري 25سال سابقه بيمه پردازي داشته باشدكه مدت 5يا4 سال آن دربخش خصوصي وبقيه درشهرداي باشدآيابازهم بااين شرايط ميتواندازاين قانون براي بازنشستگي برخوردارشود.ازراهنمايي وارشادشماسپاسگزاري مينمايدوازآنجاكه اين سوآلات نمونه هاي عملي مي باشدخواهشمنداست اگرممكن است دراعلام پاسخ تسريع فرمايند.

با سلام
شرايط انتقالي سوابق يك صندوق بازنشستگي به ديگر صندوقها در اساسنامه صندوق گيرنده سوابق, براي محاسبه سنوات مورد قبول وفرمول محاسباتي ان وساير شرايط منعكس شده است.بنابراين تا زماني كه شرايط انتقال ان را به صورت عملي به صندوق مورد نظر مورد اقدام قرار نداده ايد به سختي مي توان گفت كه شما شرايط احراز آنرا داريد كه بازنشسته شويد ويا اينكه كسر سابقه داريد.بهترين راه حل شروع انتقال به صندوق تجميع كننده است كه بخش ودايره بازنشستگي مي تواند راهنمايي هاي لازم را بنمايد.

17/02/89

بازگشت به بالا
كارگراني كه بصورت شيفت كار مي كنند(4روز روزكار،4 روز عصر كار،4روز شبكار،4 روز استراحت) و حق شيفت را دريافت مي نمايندآيا روز هايي كه حضور كارگران در سر كار، روزجمعه ويا يكي از روزهاي تعطيل باشد با توجه به دريافت حق شيفت و استفاده از 4 روز استراحت نيازي به پرداخت حق الزحمه ديگري مي باشد؟

با سلام
واگر شب كاري در روز جمعه اتفاق بيفتد :
140%نرخ عادي*1.35=نرخ شب كاري روز جمعه
واگر در روز جمعه در هنگام شب كاري اضافه كار ي انجام شود:
140%نرخ عادي*1.4*1.35=نرخ اضافه كار روز جمعه در شبكاري


20/02/89

بازگشت به بالا
در يك دبيرستان به مدت 2 سال كار كرده ايم با سمت معلم رياضي . اما حال براي فرار دادن من در شرايط سخت و ترك كار اينجانب من را پشت دستگاه تكثير گذاشته اند تا خودم استعفا دهم . قرار داد هم با بنده نبسته اند و فقط بيمه ام را رد كرده اند . چگونه مي توانم حق خود را بگيرم يا آيا در صورت استعفا بيمه بيكاري به من تعلق مي گيرد؟

با سلام
مقاومت كنيد وبا شرايط جديد خودتان را وفق دهيد.شر در ذات خود خير را پرورش مي دهد براي مثال شما مي توانيد با دانش آموزان در اين شرايط به نحو بهتري در خصوص كلاس خصوصي صحبت كنيد ودر امد خوبي نيز بدست اوريد.انسانهاي انگل صفت در تمامي ادارات وجود دارند انها كه نان به نرخ روز مي خورند و انسانيت واقعي خود را از دست داده اند.انهايي كه زير آب مي زنند تخم حسادت مي پاشند و در ظاهر انسانند .اما شما نشان دهيد كه انسان انعطاف پذيري هستيد و مي توانيد شرايط را باز هم با استعدادي كه داريد به نفع خود تمام كنيد.
استعفا ندهيد.تجربه كنيد شرايط جديد را ودر عين حال بر دانش خود بيفزايد. وخدا پايداري كنند گان در مسير انسانيت را دوست دارد.مهم نيست كه قرار داد نبسته اند همين كه بيمه رد مي كنند يعني اينكه صرفا مي خواهند شما را گوشمالي دهند.

26/02/89

بازگشت به بالا
سلام.تكليف كارفرما در رابطه با روز كارگر چيست؟اگر كارگر در سر كار حاضر شود چه مبلغي بايد دريافت كند؟

با سلام
تكليف را قانون مشخص كرده است وحقوق كامل را بايد پرداخت كنيد.
ماده ۶۳: علاوه بر تعطيلات رسمي كشور ، روز كارگر ۱۱ارديبهشت نيز جز تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي آيد .

26/02/89

بازگشت به بالا
سلام.خواهش ميكنم بفرماييد يك نفر كارمند دفترخانه اسناد رسمي كه قرارداد كار ساعتي (چهار ساعت در روز) با كارفرماي خود دارد،دقيقاً چه حقوق و مزايا و... دارد و موضوع بيمه او چگونه ميباشد يعني چقدر سهم كارفرما و جقدر سهم كارمند است؟ لطفا جامع و كامل توضيح بفرمايد.با سپاس فراوان

با سلام
1-حقوق شما بسته به توافق شما با كار فرما دارد ولي از جنبه قانوني حداقل 151500 تومان در ماه
2-بيمه اگرقانون كاري باشد وصنف دفترخانه بيمه خاصي نداشته باشد(كه از صاحبكار خود مي توانيد پرس وجو كنيد) كامل 30 روزه بايستي رد شود(يعني با رقم 303 هزار تومان حداقل حقوق) كه 7% در تعهد كارمند و23% در تعهد كار فرماست.

2/03/89

بازگشت به بالا
اينجانب در سال 86 با مدرك ديپلمادر شركت دخانيات بصورت قراداد پاره وقت 150ساعت در ماه مشغول بكار شدم در پايان سال هيچ مبلغي به عنوان عيدي به بنده تعلق نگرفت كه بعد از اعتراض عنوان گرديد در بندي ازقرارداد مبلغي هر ماه به عنوان عيدي به شما پرداخت شده است اما بعد از محاسبات و كسر عيدي از اصل حقوق هر ماه مبلغي كه به عنوان حقوق به بنده تعلق گرفت پايينتراز حداقل حقوق يك كارگر مي باشدايا بنده حق اعتراض به اداره كار را براي دريافت مبلغ عيدي را دارا ميباشم؟

با سلام
قطعا پيگيري كنيد به نتيجه مثبت خواهيد رسيد.حق خود را از اين مسولين بي كفايت وحق كارگر خور بگيريد.

24/03/89

بازگشت به بالا
باسلام وعرض خسته نباشيد ^ مبلغ 16.67%بيمه پيمان به كدام يك از اقلام زير تعلق ميگيرد فرض ناخالص پرداخت به كاركنان a ريال a+سود ميشود b ريال حال ايابايد از سود شركت 16.67% را گرفت و بيمه 23% هم از كارفرما گرفته شود يا از b ريال 16.67% را گرفت و همچنين 5% ماليات اگر اين چنين باشد كار فرما مبلغ كل پرداختي (خالص پرداختي +سود +16.67%+5%) را به عنوان ناخالص اعلام وتامين اجتماعي عملا مبلغ بيشتر از 16.67%دريافتي را دريافت ميكند . به نظر شما چه بايد كرد تماس 09195106862

با سلام
16.67 به مبلغ قرارداد پيمانكاري شما تعلق مي گيرد ونه مواردي كه عنوان كرده ايد.در نهايت اگر:
1-مبلغ پرداختي طبق ليستهاي حقوق بيشتر باشد.اين مبلغ به عنوان بيمه قراداد توسط تامين اجتماعي گرفته مي شود واگر:
2-مبلغ 16.67 بيشتر باشد تفاوت آنرا (مازاد بر رقم بيمه پرداختي طبق ليست )وصول مي نمايند.

31/3/89

بازگشت به بالا
با سلام .قراردادهاي كار اكنون بر چند نوع است و فرق قرارداد دائم و موقت از نظر قانوني در چيست.همچنين لطفا راهنمايي بفرماييد قرارداد با كارمندان شركت چگونه تنظيم شود تا مشكلات كمتري براي شركت ايجاد شود با تشكر

با سلام
نمونه فرم قرارداد كار در سايت موجود است:
http://www.tarazname.com/index.php?module=subjects&pageid=628&mainOp=view_template&subOp=only_subject

14/04/89

بازگشت به بالا
با سلام . در صورتيكه قرارداد كار در سامانه وزارت كار ثبت نشود چه معايبي براي كارگر و كارفرما خواهد داشت با تشكر

با سلام
طبق قانون كار قرارداد كتبي ويا شفاهي مي تواند باشد بنابراين اجباري در تنظيم قرارداد كتبي قانونا وجود ندارد اما به جهت كاهش مشكلات اخراج كارگران وكاهش اختلافات بين كارگران وكارفرمايان وايجاد امنيت شغلي بيشتر براي كارگران اين سامانه ايجاد شده است.ولذا بيشتر به نفع كارگران است تا كارفرمايان.

13/04/89

بازگشت به بالا
باسلام
اگر شخصي در دو موسسه شاغل باشد،آيا بايد در هردو موسسه از حقوق وي،بيمه و ماليات كسر گردد؟

با سلام
قانونا بله.

15/04/89

بازگشت به بالا
با سلام. وقتي مي خواهيم نرخ هر ساعت كار عادي را بر اساس پايه حقوق يك كارگر حساب كنيم بايد آن را بر 176 يا 192 يا 220 تقسيم كنيم. با چه منطق و قانوني كدام درست است با تشكر

با سلام
اين موضوع قبلا پاسخ داده شده ولي مختصر:

176 ساعت گشاده دستانه
192 ساعت منصفانه
220 ساعت تنگ نظانه واستثماري

21/04/89

بازگشت به بالا
با سلام. آيابراي پرسنل ساعتي موضوعاتي نظير بازخريد سنوات و عيدي مطرح است . با تشكر

با سلام
بله تفاوتي ندارد.

30/04/89

بازگشت به بالا
يكي از كارگران شركت ما ابتداي تيرماه بدون اطلاع قبلي و بدون تسويه محل كار خود را ترك كرده و رفته وزارت كار شكايت كرده من تا انتهاي تير ماه در شركت مشغول به كار بوده ام . در مورد اين كارگران كه بدون اطلاع و بدون تشريفات استعفا محيط كار خود را ترك ميكنند كارفرما چه امكانات قانوني داردتا محكوم نباشد . با تشكر

با سلام
طبق ماده ۲۱
قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد:

الف- فوت كارگر

ب– بازنشستگي كارگر

ج- از كارافتادگي كلي كارگر

د- انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن

ه‍- پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است.

و- استعفاي كارگر

تبصره: كارگري كه استعفا مي‌كند موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و در صورتي كه حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را كتباً به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتفي تلقي مي‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده‌ي كارگران تحويل دهد.


18/05/89

بازگشت به بالا
با سلام.يك آقا با 62 سال سن چند سال بايدحق بيمه پرداخت كند تا بازنشسته شود .تشكر

با سلام
بستگي دارد تامين اجتماعي باشيديا قانون استخدام كشوري:
بيمه شدگان اين سازمان با داشتن شرايط سني 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان و دارا بودن حداقل 10 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه مي توانند تا پايان سال جاري نزد سازمان تامين اجتماعي درخواست بازنشستگي كنندجهت كسب اطلاعات بيشتر بهتر است به بخش مشاوره شعب تامين اجتماعي جهت راهنمايي وكسب اطلاعات به روز در اين خصوص اقدام كنيد

‌قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي 28/2/1367
‌قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي
‌ماده واحده - بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي مشمول قانون كار و قانون كار كشاورزي در صورت داشتن حداقل 55 سال تمام سن و سابقه پرداخت 20‌سال يا بيشتر حق بيمه مي‌توانند با اطلاع كتبي به كارفرما درخواست بازنشستگي خود را به سازمان تأمين اجتماعي حوزه محل كار خود تسليم تا طبق‌مقررات اين قانون مستمري بازنشستگي جهت آنان برقرار گردد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه كارفرما به تخصص كارگر نياز داشته باشد حداكثر ظرف مدت پنج روز نياز خود را به سازمان تأمين اجتماعي محل ارائه‌مي‌نمايد تا در كميته‌اي كه به همين منظور مركب از مدير كل كار و امور اجتماعي، نماينده شوراي اسلامي واحد كار ذيربط (‌در واحدهايي كه شوراي‌اسلامي كار تشكيل نشده باشد نماينده انجمن صنفي مربوطه و يا نماينده قانوني كارگر در حكم نماينده شورا خواهند بود) و مدير كل تأمين اجتماعي كه‌در محل سازمان تأمين اجتماعي تشكيل مي‌گردد، مورد بررسي قرار گرفته و كميته مذكور موظف است با استماع دلايل طرفين حداكثر ظرف 10 روز نظر‌نهايي خود را اعلام نمايد.
‌در صورتي كه كميته دلايل كارفرما را قانع‌كننده تشخيص بدهد مي‌تواند حداكثر با سه ماه تعويق با بازنشستگي كارگر موافقت نمايد.
‌تبصره 2 - حداقل سن موضوع اين قانون براي زنان 10 سال كمتر مي‌باشد.
‌تبصره 3 - داشتن حداقل سن موضوع اين قانون براي كارگران بيمه شده‌اي كه داراي يكي از شرايط زير مي‌باشند ضروري نمي‌باشد:
‌الف - دارا بودن حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بيمه.
ب - دارا بودن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور.
ج - دارا بودن 30 سال سابقه پرداخت حق بيمه مجموعاً در كارهاي عادي و سخت و زيان‌آور با توجه به تبصره 4 اين قانون.
‌تبصره 4 - هنگام محاسبه مقرري سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به ازاء هر سال معادل 1.5 سال سابقه پرداخت در قبال هر‌سال 6 ماه ارفاق محاسبه و حداكثر مجموع مدت ارفاق مندرج در اين تبصره، ده سال مي‌باشد. آيين‌نامه كارهاي سخت و زيان‌آور توسط شوراي عالي‌حفاظت فني و با حضور مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي (‌با حق رأي) تجديد نظر خواهد شد حداكثر مجموع مدت ارفاق مندرج در اين تبصره ده‌سال مي‌باشد.
‌تبصره 5 - كسر يك سال سابقه پرداخت حق بيمه كارگر مشمول اين قانون در صورت تمايل بيمه شده يك سال تمام محسوب خواهد شد مشروط‌به اين كه كليه حق بيمه براي دوران باقيمانده تا يك سال (‌سهم كارگر، كارفرما و دولت به استثناء سهم درمان كه به نسبت نه بيست و هفتم حق بيمه‌محاسبه مي‌شود) توسط شخص مشمول پرداخت گردد.
‌تبصره 6 - ميزان مستمري بازنشستگي اين نوع بيمه شدگان بر اساس پرداخت سنوات حق بيمه طبق ماده 77 قانون تأمين اجتماعي و عنداللزوم با‌توجه به تبصره 4 اين ماده واحده تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 7 - چنانچه بيمه شدگاني كه بر اساس اين ماده واحده بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق‌بگير در كارگاهي به كار اشتغال ورزند، ضمن‌قطع مستمري از استفاده مجدد اين ماده واحده محروم خواهند شد.
‌تبصره 8 - مقررات جاري فصل بازنشستگي قانون تأمين اجتماعي به استثناي تسهيلاتي كه در اين قانون برقرار شده است كماكان به قوت خود باقي‌مي‌باشد.
‌تبصره 9 - از تاريخ تصويب اين قانون ظرف يك ماه دستورالعمل و آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان تأمين اجتماعي و با همكاري وزارت‌كار و امور اجتماعي تهيه و پس از تصويب وزراء بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌تبصره 10 - مدت اجراي اين قانون از تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي يك سال خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره، در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و هشتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.3.5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

متن مصوبه
‌لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 27/12/1358
‌لايحه قانوني بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354
‌مصوب 58.12.27
‌ماده 1 - مشمولين قانون تأمين اجتماعي طبق شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي موضوع اين قانون را خواهند داشت.
‌الف - با داشتن حداقل سي سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه مقرر براي استفاده از مستمري بازنشستگي با هر قدر سن.
ب - بيمه‌شدگاني كه بيش از بيست سال تمام و كمتر از سي سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه مقرر را داشته باشند، مشروط بر اين كه مجموع سن‌و سابقه پرداخت حق بيمه آنان در مورد بيمه‌شدگان مرد هفتاد و در مورد بيمه‌شدگاني زن از رقم شصت و پنج كمتر نباشد. كسر سال در اين مورد‌محاسبه نخواهد شد و براي جمع كردن سن و سابقه پرداخت حق بيمه فقط سالهاي كامل منظور مي‌گردد.
ج - بيمه‌شدگاني كه بيش از پنج سال و كمتر از ده سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه مقرر را دارند و سن بيمه شده مرد از شصت و سن بيمه شده‌زن از پنجاه و پنج سال تمام متجاوز باشد مي‌توانند درخواست بازنشستگي نمايند مشروط بر اين كه مابه‌التفاوت حق بيمه تا ده سال تمام را به مأخذ‌متوسط حقوق يا مزد خود با نرخ سيزده درصد به طور يك جا به سازمان بپردازند. چنانچه به تشخيص سازمان پرداخت يك جا ميسر نباشد،‌مابه‌التفاوت حق بيمه تا ده سال به اقساط ماهانه از مستمري آنان كسر خواهد شد، حداكثر مدت تقسيط برابر با مدت پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه‌خواهد بود.
‌تبصره 1 - حداكثر پنج سال به سابقه پرداخت حق بيمه، بيمه‌شدگان حائز شرايط بندهاي الف و ب اين ماده افزوده خواهد شد و در هر حال جمع‌سابقه پرداخت حق بيمه از سي و پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
‌تبصره 2 - پرداخت حق بيمه مدتي كه به موجب تبصره 1 به سابقه پرداخت حق بيمه، بيمه‌شدگاني افزوده مي‌گردد به عهده دولت است و سازمان‌برنامه و بودجه مكلف است با اعلام سازمان تأمين اجتماعي مبالغ مربوط را در بودجه كل كشور منظور نموده و پس از تصويب بودجه به طور يك جا به‌سازمان تأمين اجتماعي بپردازد.
‌ماده 2 - كارفرما مي‌تواند بازنشستگي بيمه‌شدگاني موضوع بند الف و بند ب ماده يك را درخواست نمايد و در اين صورت مكلف است حق بيمه‌بقيه مدت تا سي و پنج سال تمام را حداكثر به مدت ده سال به سازمان تأمين اجتماعي بپردازد. همچنين مي‌تواند با توافق كتبي بيمه شده بازنشستگي‌بيمه‌شدگاني را كه حداقل پنج سال تمام و كمتر از بيست سال تمام سابق پرداخت حق بيمه مقرر را دارند و سن بيمه شده مرد از شصت و سن بيمه شده‌زن از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد درخواست كند مشروط بر اين كه حق بيمه ده سال تمام را به سازمان مذكور بپردازد.
‌تبصره 1 - ظرف مدت اجراي اين قانون ماده 78 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 موقوف‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره 2 - كارفرما مكلف است درخواست بازنشستگي اين قبيل افراد را حداقل دو ماه قبل از بركناري بيمه شده از كار، تسليم سازمان نموده و‌رسيد دريافت دارد. سازمان موظف است ظرف اين مدت درخواست‌هاي واصله را بررسي نموده و چنانچه بيمه شده واجد شرايط بود مبلغ مورد تعهد‌كارفرما را تعيين و به وي اعلام كند. در هر حل تحقق بازنشستگي و برقراري و پرداخت مستمري موكول به پرداخت حق بيمه مورد تعهد كارفرما به طور‌يك جا با سازمان تأمين اجتماعي است.
‌ماده 3 - در مواردي كه كارفرما يا دولت مكلف به پرداخت تفاوت حق بيمه شده‌اند نرخ حق بيمه 21% است كه به مأخذ متوسط حقوق يا مزد بيمه‌شده (‌كه متوسط مزد عبارت است از مجموع حقوق يا مزد و مزاياي بيمه شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت‌حق بيمه تقسيم بر 24 كه در هر حال كمتر از حداقل مزد كارگر عادي در زمان درخواست بازنشستگي نمي‌باشد، محاسبه خواهد شد.
‌ماده 4 - در كليه مواردي كه بر اساس اين قانون بيمه شده، كارفرما يا دولت به ترتيب تعيين شده حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخت مي‌كنند مدت‌مذكور را از لحاظ احتساب سابقه پرداخت حق بيمه براي محاسبه مستمري منظور خواهد شد.
‌تبصره - نظر به اين كه پاره‌اي از مؤسسات مشمول مقررات بيمه‌هاي اجتماعي يا مقررات قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و‌ازكارافتادگي و فوت، مانند كارخانه‌هاي قند كرج و آب كوه در سالهاي پيش از شروع بيمه كاركنان خود، مبالغي را به عنوان حق بيمه آنان به سازمان‌بيمه‌هاي اجتماعي يا تأمين اجتماعي و يا صندوق حمايت كارمندان پرداخت نموده‌اند موافقت مي‌شود، در صورتي كه پرداخت‌هاي مذكور معادل حق‌بيمه مقرر قانوني بوده باشد به عنوان حق بيمه قطعي تلقي گرد و در غير اين صورت مابه‌التفاوت مربوط جهت احتساب سابقه اين عده از طرف كارگاه‌مربوط به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز گردد.
‌ماده 5 - محاسبه متوسط مزد و تعيين ميزان مستمري بازنشستگي، افزايش مستمري و ساير موارد تابع ضوابط كلي پيش‌بيني شده در قانون تأمين‌اجتماعي و تغييرات و اصلاحات بعد آن خواهد بود مگر در موارد يكه در اين قانون حكم ديگري منظور شده باشد.
‌ماده 6 - اين قانون تا پايان سال يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي معتبر و قابل اجراء خواهد بود

جهت كسب اطلاعات بيشتر بهتر است به بخش مشاوره شعب تامين اجتماعي جهت راهنمايي وكسب اطلاعات به روز در اين خصوص اقدام كنيد.
21/05/89

بازگشت به بالا
باسلام اينجانب كارمند قراردادي خريد خدمت يك اداره دولتي ميباشم و بيش از سه سال سابقه كار قراردادي دارم و قبل از آن نزديك سه سال نيروي شركتي همين اداره بودم سوال بنده اين است كه:
1- در قرارداد اول سال ذكر ميشود مزايا و همه پرداختها اعم از عيدي و ... مطابق قانون تامين اجتماعي و قانون كار ميباشد ولي در آخر سال بخشنامه مي آيد كه به همه 200 تومان عيدي بدهيد در صورتيكه از يك برج حقوق هم كمتر است و
2- حق اولاد و عائله چگونه پرداخت ميشود بنده مجموعا 4 فرزند دارم و دو فرزند بنده دوقلو ميباشند و تا ابتداي امسال حق سه فرزند دريافت مينمودم ولي ناگهان تبديل به دو فرزند شد و مابه تفاوت اضافه پرداخت را هم در فيش حقوق جديد كسر نموده اند آيا اين قانوني ميباشد ؟
3- خواهشمندم يك نمونه حكم و فيش حقوقي يك كارمند خريد خدمت قراردادي را با ذكر مبالغ مندرج و نمايش دهيد و اگر نحوه پرداخت اداره درست نيست چكار بايد كنم؟

با سلام
همانطر كه خود جنابعالي نيز ذكر نموده ايد بخشنامه بعدي ملغي كننده اثر قرارداد اوليه است.واين موضوع همه كارمندان دولت را درگير نموده است.شما مي توانيد اين موضوع را به نمايندگي از طرف تمامي كاركنان دولتي در ديوان عدالت اداري طرح كنيد شايد به نتيجه برسيد.
در خصوص سوال دوم درست عمل نموده اند.
در خصوص در خواست سوم فعلا چيزي در اختيار نداريم

21/05/89

بازگشت به بالا
سلام. من در يك كارگاه به صورت پاره وقت هفته اي 32 ساعت در ازاي مزدي معادل 400 هزار تومان در ماه كار ميكنم . به هنگام تسويه از حيث سنوات -عيدي-مرخصي طبق قانون چگونه بايد محاسبه صورت گيرد تا حقوقي از من ضايع نشود .متشكرم

با سلام
قانونا بايستي به نسبت سرجمع كاركرد شما:
مرخصي وسنوات به احتمال قوي مورد قبول كارفرما قرار نمي گيرد چون پاره وقت هستيد.اما سنوات مي تواند به اين شكل حساب شود:
سنوات=(ميزان كاركرد ساعتي/365*7.33 ساعت)*نرخ ساعتي(12500ت)
كه در اين خصوص نيز ممكن است حداقل حقوق حساب شود.كه بسته به توافقات في مابين وسيستم حسابداري دارد.

وعيدي نيز:
عيدي=(ميزان كاركرد ساعتي/365*7.33 ساعت)*نرخ ساعتي عيدي اعلامي توسط قانون (12500ت)


21/05/89

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر از سايت خوبتان و زحماتي كه در راهنمايي مراجعين داريد . ميخواستم بدانم قرارداد 89 روزه چيست و چه فرقي با ديگر قراردادها دارد براي يك كارگر بستن اين قرارداد داراي اشكالاتي از نظر مزاياي قانوني دارد يا خير با تشكر

با سلام
تعريف قرارداد كار
قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.
طرفين با توافق يكديگر مي‌توانند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. درصورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهدبود.

مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالاسه ماه مي‌باشد.معمولا پيشنهاد مي شود در دوره آزمايشي قراردادي منعقد نشود.

بنابراين موضع قرادادهاي 89 روزه كه مستمرا نيز تمديد مي شود جهت بيمه ننمودن فرد است ودر مجموعه هاي بدون استراتژي وآينده نگري استفاده مي شود ومعمولا دعوي هاي مستمري بين كارگر وكارفرما در اين خصوص رخ مي دهد.اگر شما طي اين دوره توافق پرداخت رقمي نموده ايد ودر دفاتر شما ثبت مي شود ومكررا تمديد مي شود فرقي بين 89 و90 روز ندارد وهمه اينها بازي است ودر صورت شكايت كارگر به نفع ايشان راي صادر مي شود.

25/05/89

بازگشت به بالا
سلام. بن كارگري كه ماهيانه 200 هزار ريال است و ميز حق مسكن كه 100800 ريال است در ماه هاي 31 روزه بايد به نسبت 31 روز حساب شوند يا همان مبلغ ثابت 200.000 ريال و 100.800 ريال بايد به كارگر پرداخت شود . متشكرم

با سلام
مبالغ ومزاياي فوق براي 30 روز كاري است كه در ماههاي 29 و31 روزه تعديل مي شود.

25/05/89

بازگشت به بالا
سلام.آيا به پرسنل بازنشسته نيروهاي مسلح كه دوباره در همان سازمان ولي از طريق شركتهاي پيمانكاري مشغول كار شده اند مزايا(حق مسكن-بن كارگري -عيدي-سنوات-عائله مندي و .....) تعلق ميگيرد؟با تشكر

با سلام
خير.اما مي تواند با نظر مديريت پرداخت شود.

26/05/89

بازگشت به بالا
با سلام سوالي به شرح ذيل از شما پرسيده بودم :يكي از كارگران شركت ما ابتداي تيرماه بدون اطلاع قبلي و بدون تسويه محل كار خود را ترك كرده و رفته وزارت كار شكايت كرده من تا انتهاي تير ماه در شركت مشغول به كار بوده ام . در مورد اين كارگران كه بدون اطلاع و بدون تشريفات استعفا محيط كار خود را ترك ميكنند كارفرما چه امكانات قانوني داردتا محكوم نباشد
شما در پاسخ ماده 21 و تبصره آن در قانون كار را جواب فرموديد ولي بنده متوجه نشدم بالاخره كارگري كه بدون استعفاو تحويل اسناد و مدارك در اختيارش از محل كار بگذارد و برود كارفمابايد چه كار كند تا مدركي براي ترك كار وي در هنگام شكايت كارگر در دست داشته باشد . با تشكر

با سلام
دوست عزيز همين كه وي كتبا اعلام نكرده به اين مفهوم است كه روال قانوني را طي نكرده وبه نفع ايشان رايي صادر نخواهد شد.اما اگر كتبا اعلام مي كرد ويك نسخه از كپي استعفاء كه توسط كارفرما تاييد شده بود ضميمه شكايت خود مي نمود موضوع متفاوت مي شد.

تبصرهماده 21: كارگري كه استعفا مي‌كند" موظف است" يك ماه به كار خود ادامه داده و "بدواً "استعفاي خود را" كتباً" به كارفرما اطلاع دهد .

30/05/89

بازگشت به بالا
باسلام
در مورد ميزان عيدي پايان سال مي خواستم بدانم آيا اين قانون صرفا ميزان عيدي را در نظر گرفته يا اينكه جمع عيدي و پاداش فروش را در آخر سال دو برابر حداقل حقوق پايه در نظر مي گيرندبطور مثال شركتي است كه در طول سال مبلغي را به عنوان پاداش فروش در نظر مي گيرد آيا قانوني اسست كه اگر اين ميزان پاداش به اندازه يك حقوق شد عيدي را هم يك حقوق در نظر بگيرند و تصويه آخر سال را از بابت عيدي به اين نحو انجام دهند

با سلام
موضوع عيدي جدا از پاداش است وعيدي حداقل دو برابر حداقل حقوق وحداكثر سه برابر حداقل حقوق است.پاداشهاي پرداختي طي سال مي تواند حكم عيدي را داشته باشد به اين شرط كه در پرداخت ذكري از پاداش نيايد بلكه عيدي ذكر شود.پاداشها معمولا بر اساس يك الگوي عملكردي پرداخت مي شود وبر اساس فرمول وقواعدي است كه كارفرمايان به عنوان پاداش عملكرد وبهره وري محاسبه وپرداخت مي كنند در حالي كه عيدي اجباري است ورقمي است كه فرمول آن را قانون گذار تعيين مي كند.

2/06/89

بازگشت به بالا
با سلام-شركت ما هرماه از تمامي كاركران مبلغ 17000 تومان بابت غذا از حقوق كارگران كم ميكند آيا اين امر در قانون كار هست؟ لطفا توضيح دهيد

با سلام
به طور صريح نمي توان در اين خصوص اظهارنظر كرد.به عنوان مثال اگر شركت هر روز به پرسنل غذا مي دهد ممكن است اين رقم مازاد رقم قانوني قابل پرداخت به پرسنل ورقم پرداختي باشد.اما اگر شركت هيچ گونه غذايي نمي دهد اين عمل غير قانوني است.
8/06/89

بازگشت به بالا
با سلام
بنا به قانون كار در هشت ساعت كار روزانه هيچ زماني براي صرف ناهار و اداي فريضه نماز صراحتا" اعلام نشده است و كارفرما در اين مورد اختيار تام دارد و مي تواند هيچ زماني را به اين امر اختصاص ندهد يا به ازاي زماني كه صرف ناهار و نماز مي شود به ساعات كار در روز اضافه نمايد.آيا مدت زمان 9 ساعت كاري به ازاي يك ساعت براي صرف ناهار و نماز از لحاظ قانوني بلامانع است ؟

باسلام
طبق قانون 44 ساعت در هفته ويا 7 ساعت و20 دقيقه در روز بايستي كارانجام شود.بنابراين كارفرما قانونا مي تواند زماني براي صرف نهار ونماز تخصيص ندهد ومدت زمان را افزايش دهد( با شرط 44 ساعت در هفته)

1/07/89

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد
من در منطقه آزاد در يك شركت خصوصي مشغول كار هستم
روزهاي كاري در هفته از يكشنبه تا پايان پنج شنبه هر روز از ساعت 8 صبح الي 17 عصر مي باشد
و كارفرماي من نيم ساعت را در اين 5 ساعت براي ناهار و نماز اختصاص داده
1-آيا مجموع زمان كاري من منافاتي با قوانين مربوطه به مناطق آزاد دارد؟

2-بابت ناهار در ماه 600,000 ريال دريافت ميكنم آيا اين مبلغ منصفانه است ؟

3-بنا به توافقي كه در هنگام عقد قرارداد با كارفرما داشته ام بابت روزهايي كه زمان بيشتري را كار مي كنم هيچ مبلغي را به عنوان اضافه حقوق دريافت نميكنم آيا اين قانوني است ؟

4-بنده با مدرك كارشناسي آماردر سمت مسئول آمار مشغول به كار هستم و مدت 2 سال در همين شركت سابقه فعاليت دارم(و همينطور 2 سال سابقه حسابداري در شركت ديگر) چه مبلغي براي پرداخت حقوق من منصفانه است ؟

5-شركت من مجهز به دوربين مداربسته و شنود در محل و كنترل تماس هاي پرسنل است آيا اين هيچ منافاتي با قانون دارد ؟

6-من قرارداد سه ساله كه در هر سال تجديد مي گردد را امضاء نموده ام ولي هيچ نسخه اي از آن دريافت نكرده ام آيا اين قرارداد صحيح است ؟( آيا در موارد بروز مشكل قابل انكار از طرف كارفرما مي باشد ؟)
با تشكر

با سلام
1-اگر در مجموع 44 ساعت در هفته كار مي كنيد درست است.(ساعت كاري نماز ونهار را شامل نمي شود.)قانون كار در همه جا يكسان است ومنافاتي ندارد.
2-قانون يك وعده غذاي گرم گفته است اگر قيمت يك وعده غذاي گرم را آش ويا سوپ بگيريد شايد اضافه پرداختي هم دارد واگر چلو برگ بگيريد قاعدتا رقم پرداختي غير منصفانه است.
3-همانطور كه ذكر كرديد خود توافق كردهايد هر چند كه توافقات نبايد مخالف قانون باشد وشما توافقي غير منطبق با قانون انجام داده ايد وگرنه قانونا اضافه كار بايد حساب شود.
4-چون ما در شرايط كاري شما نيستيم نمي توانيم رقم تعيين كنيم.بلاخره اگر شما با كارفرما در تاريخي با يك رقم به توافق رسيده ايد به اين مفهوم است كه هر دو طرف از شرايط كاري و وضعيت نيروي كار در ان فيلد اگاه بوده وبه يك رقم منصصفانه توافق كرده ايد مگر اينكه شما بگوئيد مذاكره در شرايط برد-باخت بوده وشما بازنده قراداد بوده ايد از همان ابتدا ويا اينكه بعدا با اطلاعاتي كه بدست آورده ايد به اين نتيجه رسيده ايد كه قرارداد خوبي نبسته ايد كه در اين حالت هيچ ترسي به خود راه ندهيد وبدون رودربايستي وملاحظه كاري موضوع را با مديريت مطرح وتقاضاي افزايش حقوق خود را بدهيد.
5-خير
6-قراداد حتي به صورت شفاهي از لحاظ قانون كار صحيح است اما نسخه اي از آن را درخواست كنيد بهتر است.

1/07/89

بازگشت به بالا
با سلام
قرارداد خدمات مشمول 5% ماليات و 5% بيمه مي باشد ، در مورد بيمه قرارداد توضيح اجمالي بفرمائيد.

با سلام
لطفا لينك ذيل را دنبال كنيد.
http://www.raznameh.com/itm2398.html


11/7/89

بازگشت به بالا
با سلام در منطقه آزاداين قانون در شركتي كه من كار مي كنم اجرا مي شود آيا ماده و تبصره قانوني براي رد آن وجود دارد. لطفا" آن را ذكر نماييد

1-طبق اصلاحيه بند قانون مرخصي پرسنل ، پرسنلي كه ذخيره مرخصي ندارند در صورت درخواست استفاده از مرخصي و تاييد مرخصي شان ، در زمان تسويه حساب معادل 1/5 برابر حقوق ، از بستانكاري آنها كسر خواهد شد

2-همچنين در اين شركت دفترچه قانون و مقررات داخلي وجود دارد كه من در قراردادم آن را پذيرفته و اصلاحات آتي آن را نيز پذيرفته ام- آيا قوانين درون دفترچه كه مدام در حال ويرايش است وجه قانوني دارد و تخطي از آن در قانون كار جرم شناخته مي شود؟
با تشكر از سايت بسيار خوب شما

با سلام
اين موارد با رويه هاي داخلي مديريت مرتبط است وارتباطي با موضوعات قانوني ندارد.بنابراين ممكن است شما در سازمانهاي مختلف با شكل متفاوتي از آن روبه رو شويد كه در صورت عرف شدن همه ملزم به رعايت آن هستند.

14/7/89

بازگشت به بالا
كه در صورت عرف شدن همه ملزم به رعايت آن هستند
باسلام
لطفا" بفرماييد منظور شما از اين جمله چيست ؟ در چه مواقعي اين قوانين داخلي عرف محسوب مي شوند
هيچ قانوني براي مقابله با اين عرف وجود ندارد؟

با سلام

ماده ۲۶
هر نوع تغيير در شرايط كار كه بر خلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل، قابل اجرا است.بديهي است كه در مواردي قانون موضوع را به عرف كارگاه مرتبط نموده كه اين موضوع نيز مي تواند شامل حالش شود.

طبق تعريف وزارت كارعرف عبارت است از رويه هايي كه در اثر تكرار، به صورت يك عادت و رويه ثابت درآمده است. در مورد امتيازات ويا تنبيهات كه به كارگران داده مي شود هم عرف كارگاه مي تواند ملاك قرار گيرد و هم عرف منطقه. گروهي معتقدند وقتي كه قانون در مساله اي صداقت دارد عرف معني پيدا نمي كند و از نظر ايجاد هماهنگي هم بايد شرايط پرداخت ها در سطح منطقه به نحوي نباشد كه موجب تبعيض در دريافت هاي كارگران گردد.گروهي ديگر نيز مخالف اين نظر هستند و معتقدند كه اگر امتيازي براي گروهي از كارگران به وجود آيد حتي با تصويب قانون مغاير نيز، تغيير آن امكان پذير نيست. طبيعي است به هر حال از نظر حقوقدانان، قانون مقدم بر عرف است و وقتي عرف و عادت ايجاد حق مي كند كه قانون ساكت باشد. ولي هر گاه مفاد قانون به نحوي باشد كه عرف مغاير آن نباشد اجراي عرف لازم و ضروري است.

15/7/89

بازگشت به بالا
با سلام وتشكر از راهنمايي هاي شما
يك شركت خارجي در منطقه آزاد روزهاي جمعه و شنبه تعطيل است و ساعات كاري در روزهاي ديگر 8 صبح الي 17 عصر مي باشد
از آنجايي كه تعداد روز هاي مرخصي در منطقه آزاد20روز است ، اگر كسي روز پنج شنبه مرخصي باشد روز جمعه و شنبه جزء روزهاي مرخصي او بشمار ميرود و همچنين اگر روز يكشنبه از مرخصي استفاده نمايد روز شنبه جزء روزهاي مرخصي او بشمار ميرود
1_ آيا اينگونه محاسبه تعداد روزهاي مرخصي با قانون كار مغايرت دارد؟
2_ لطفا" ماده قانوني را ذكر نمائيد ؟
3_آيا كارفرما ميتواند از مبلغي كه بابت ناهار پرداخت ميكند مبلغ روزهايي را كه شخص در مرخصي بوده كسر نمايد؟

با سلام
1-شيوه عمل درست است واين موارد به صورت شفاف در قانون كار نيامده است بلكه در پرسش وپاسخهاي انجام شده ازكارشناسان وزارت كار وتفسيرهايي كه از قانون داشته اند شيوه عمل مذكور در فوق را به صورت ضمني درست دانسته اند
مورد3-درست عمل شده است اما مديريت در اين خصوص مي تواند شيوه پرداخت در روزهاي مرخصي را نيز به عنوان يك كمك هزينه مد نظر قرار بدهد ويا ندهد واين امري است كه به مديريت بر مي گردد وعرف كارگاه.

17/7/89

بازگشت به بالا
با سلام
آيا فردي كه طرف قرارداد آزمايشي با شركتي مي باشد هيچگونه حقي براي دريافت مبلغي بابت ناهار از كارفرما دارد يا خير؟ لطفا" منبع قانوني در اين باره اعلام نمائيد متشكرم.

با سلام
هر چه در قرارداد دوره آزمايشي شما به عنوان حقوق آمده ملاك پرداخت كارفرما است .

16/7/89

بازگشت به بالا
باسلام در سال 87 به مدت يك ماه بيمه شدم و تمام و كمال پرداخت شد و در ليست ترك از كار هم زده شد. دو ماه بعد بازرسان براي بازرسي آمده بودند به دليل شلوغ بودن از كارفرما رسيد گرفتند . بعد از خروج از آنجا (يك ماه) بيمه جاي ديگر شدم . حال برگه قطعي بيمه امده كه هم بيمه و هم جريمه را محاسبه كردند . ضمنا اعتراض نمي توان زد حال نامه اي براي مديركل تهران نوشته و فرستاده است . لذا راهنمايي لازم را در خصوص اين بيمه غير واقعي و جريمه بفرمائيد و هم اين طور اگر بيمه را كسر نكردند جاي شكايت دارد اگر دارد راهنمايي هاي لازم را در خصوص شكايت از سازمان تامين اجتماعي بفرمائيد.
باتشكر

با سلام
شما پس از دريافت برگه تشخيص بدهي يك ماه حق اعتراض داريد وبايستي در اعتراض خود درخواست نمائيد كه استناد محاسبات بيمه اي انها چه بوده وشما طي لايحه ودفاعيه اي كه مدارك محاسبه وپرداخت حقوق تاييد شده توسط تامين اجتماعي ضميمه آن است در كميسيون حل اختلاف شركت كنيد (نامه بايستي به قسمت درآمد نوشته شود وماوقع داستان ومدارك ضميمه شود)اگر كميسيون راي به پذيرش نداد مجددا طي بيست روز از دريافت راي كميسيون مي توانيد در خواست تجديد نظر نمائيد.

9/08/89

بازگشت به بالا
باسلام ،
در خصوص فوت شخص بازنشسته و پرداخت مستمري وي به فرزند مونث وي كه ازدواج هم نكرده است سوال دارم. متاسفانه براي آشناي بنده چنين موضوعي رخ داده است اما بيمه گذار به كار قبلي وي استناد كرده و از پرداخت مستمري خود داري مي نمايد. شايان ذكر است يك سال قبل از فوت مرحوم و به دليل بيماري وي ، دختر ايشان كار را رها كرده و به مراقبت از پدر خود مشغول گرديده اند. خواهشمند است در اين خصوص راهنمائي نمائيد.

با سلام
مستمري بازماندگان مستمري بازماندگان يكي از خدمات و حمايتهاي سازمان تامين اجتماعي است كه در صورت فوت بيمه شده يا مستمري بگير سر پرست خانواده به بازماندگان واجد شرايط وي ، ارايه مي شود.


شرايط لازم براي دريافت مستمري بازماندگان:
در صورت فوت مستمري بگير بازنشسته يا از كار افتاده كلي به بازماندگان واجد شرايط وي مستمري تعلق خواهد گرفت.
در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار ويا بيماري حرفه اي ، بدون توجه به ميزان سابقه پرداخت حق بيمه ،براي بازماندگان واجد شرايط وي، مستمري برقرار خواهدشد.

در صورت فوت بيمه شده براثر حادثه يا بيماري هاي عادي (غير ناشي از كار ) ، حمايت از بازماندگان وي تابع شرايط خاصي است.برخي از اين شرايط عبارتند از:

بيمه شده فوت شده اي كه در 10 سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يك سال را پرداخت كرده باشد ، مشروط بر آن كه 90 روز حق بيمه در آخرين سال حيات او پرداخت شده باشد ، بازماندگانش مشمول دريافت مستمري مي شوند .

در صورت عدم احراز شرايط فوق:

در صورتي كه بيمه شده متوفي بيش از 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد ، بازماندگانش مشمول دريافت مستمري قرار مي گيرند.

در صورت فوت بيمه شده اي كه تاريخ فوت وي پس از 10/5/1354 (تصويب قانون تامين اجتماعي ) واقع شده و بازماندگان وي تا تاريخ 20/11/86 (تاريخ تصويب قانون اصلاح تبصره 3بند3 ماده 80 قانون تامين اجتماعي ) به هر علت از مستمري يا غرامت مقطوع فوت بهره مند نشده باشند ، چنانچه بيمه شده متوفي داراي سابقه پرداخت حق بيمه بين ده تا بيست سال باشد،بازماندگان واجد شرايط وي استحقاق دريافت مستمري به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه (بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تامين اجتماعي ) و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون ( به منظور تسهيم مبلغ مستمري ميان بازماندگان واجد شرايط ) را خواهند داشت .

چنانچه فوت بيمه شده متوفي از تاريخ 20/11/86 به بعد واقع شده باشد و داراي سابقه پرداخت حق بيمه بين يك تا ده سال نزد سازمان تامين اجتماعي باشد ، بازماندگان واجد شرايط وي به ازاي هر سال سابقه پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت غرامت مقطوع فوت معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت را به طور يك جا وبه نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تامين اجتماعي را خواهند داشت.


شرايط برقراري مستمري براي بازماندگان بيمه شده يا مستمري بگير مرد:

در صورت فوت مردان بيمه شده يا مستمري بگيرتحت پوشش بيمه تامين اجتماعي،بازماندگان آنان در صورت داشتن شرايط ذيل مي توانند مستمري بازماندگان دريافت كنند:

عيال دائم بيمه شده متوفي مادام كه شوهر اختيار نكرده است .چنانچه همسر متوفي، شوهر اختيار نمايد (عقد دائم ) ، درصورت فوت شوهر دوم ، تحت شرايط خاصي ، مجدداً مستمري وي برقرار خواهد شد.

شايان ذكر است ، مستمري بگيران بازنشسته ويا از كار افتاده كلي زن مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي در صورت احراز شرايط قانوني وبا رعايت سهام مقرر در ماده 83 قانون ، مي توانند به عنوان همسر بيمه شده متوفي علاوه بر مستمري خود ، از مستمري بازماندگان نيز برخوردار شوند
فرزندان ذكور متوفي ، در صورتيكه سن آنان كمتر از هجده سال باشد يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشنديا به علت بيماري يا نقص عضو ،طبق نظر كميسيون پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي ) قادر به كار نباشد.

فرزندان اناث متوفي مادام كه شغل و شوهر اختيار نكرده باشند

لازم به ذكر است ، در صورت فوت مادر و پدر كه هر دو بيمه پرداز سازمان بوده اند ، فرزندان آنان مي توانند با رعايت ساير شرايط از هر دو مستمري تواما استفاده نمايند.

پدر ومادر متوفي، در صورتيكه تحت تكفل وي بوده وسن پدر بيش از 60 سال و سن مادر بيش از 55 سال باشد يا به تشخيص كميسيون پزشكي از كار افتاده باشندودر هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند .


شرايط برقراري مستمري براي بازماندگان بيمه شده يا مستمري بگير زن:

در صورت فوت زنان بيمه شده يا مستمري بگير تحت پوشش تامين اجتماعي، بازماندگان آنان در صورت داشتن شرايط زير مي توانند مستمري بازماندگان دريافت كنند:

شوهر متوفي ، در صورتيكه تحت تكفل زن بوده وسن او از 60 سال بيشتر باشد يا طبق نظر كميسيون پزشكي از كار افتاده كلي باشد ودر هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايد.

فرزندان ذكور متوفي در صورتيكه سن آنان كمتر از هجده سال باشد ، يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص عضو طبق گواهي پزشكي مربوطه قادر به كار نباشند.

فرزندان اناث متوفي مادام كه شغل و شوهر اختيار نكرده باشند

لازم به ذكر است ، در صورت فوت مادر و پدر كه هر دو بيمه پرداز سازمان بوده اند ، فرزندان آنان مي توانند با رعايت ساير شرايط از هر دو مستمري تواما استفاده نمائيد.

پدر ومادر متوفي، در صورتيكه تحت تكفل وي بوده وسن پدر بيش از 60 سال و سن مادر بيش از 55 سال باشد يا به تشخيص كميسيون پزشكي از كار افتاده باشندودر هر حال از سازمان مستمري دريافت ننمايند


9/08/89

بازگشت به بالا
حدود سه سال در يك شركت خصوصي مشغول بكارهستم . شركت ميخواهد كليه نيروها را از كار اخراج نمايد . متاسفانه در اين سه سال براي كليه پرسنل حقوق دريافتي بصورت دو فيش يكي با حداقل حقوق و ديگري باقيمانده حقوق داده ميشده و حقوق اعلامي به بيمه كمتر از نصف حقوق دريافتي بوده . در حال حالضر چكار بايد بكنيم تا حق و حقوقمان ضايع نگردد و با حقوق واقعي تسويه حساب كنند . ايا در صورت ارائه هر دو فيش به وزارت كار و همچنين مبلغ واريزي كه هر ماه پرداخت مي شده تاثيري دارد يا نه . در ضمن حق ماموريت فقط در يكسال اخر پرداخت شده و ماموريت هاي سالهاي قبل را نيز محاسبه و پرداخت نمي كنند . ايا با طرح شكايت به وزارت كار حق و حقوقمان كامل قابل دريافت است

با سلام
شكايت تاثير گذار است به شرط اينكه لايحه كامل با مستندات مربوطه به هيات حل اختلاف ارائه نمائيد. اما به هر حال مبنا دفاتر قانوني شركت است .

19/08/89

بازگشت به بالا
تكليف كارگري كه 6ماه حقوق خود را دريافت نكرده است ودرحال حاضر بداي 4ماه كارخانه تعطيل ميباشو وكارگر به دليل عدم پرداخت حقوق استعفا داده است چيست

با سلام
تكليف اينست كه شكوائيه اي تنظيم وبه اداره كار محل فعاليت شركت ارائه نمائيد.

23/08/89

بازگشت به بالا
با درود. در يك شركت كارمند روزكار هستم. ساعت كاري ام 6.5 صبح تا 3:15 عصر است و پنج‌شنبه و جمعه‌ها تعطيل. با توجه به اين‌كه در نرم‌افزار مرخصي، مرخصي‌مان بر حسب ساعت محاسبه مي‌شود؛ بفرماييد كه الف) در هر ماه چند ساعت مرخصي داريم؟ ب) نحوه‌ي محاسبه‌ي هر روز بر حسب ساعت چقدر است؟ با سپاس.

با سلام
1-مرخصي به ساعت=5/2روز*7.33 ساعت =5/18 ساعت بر طبق قانون كار كه به هر جهت از اين ميزان كمتر نخواهد بود.

4/10/89

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر از شما

من اپراتور اطلاعات پرواز هستم و در قراردادم كه هر سال تمديد ميشود به عنوان كارگر

مشغول به كار هستم كه به صورت 12 ساعت شيفت و 48 ساعت استراحت است كار ميكنيم كه

اين

شيفتها به صورت گردشي است يعني ما 1 شيفت شب و يك شيفت روز كار ميكنيم

آيا به ما سختي كار تعلق ميگيرد؟

نرخ اضافه كاري شب و روزهاي تعطيل و غير تعطيلمان چگونه است؟

با سلام
نوبت كار ي تعلق مي گيرد :

ماده55
كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‌شود.

ماده56
كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي‌كند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع مي‌شود 10% وچنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد، 15% و درصورتيكه نوبتها به صبح وشب و يا عصر و شب بيفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد.
ماده57
در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار درچهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز كند.

بنابراين مستفاد از مواد فوق بايد روزهاي كار نوبتي در روز وشب ويا صبح وشب ويا عصر وشب و... يك كارگر محاسبه ودر نرخ مربوطه ضرب شود مثلا:

1-تعداد نوبت صبح وعصر(روز) 5 نوبت(روز)
2-تعداد نوبت عصر وشب (روز)10 نوبت(روز)
3-تعداد نوبت صبح وعصر و شب 9 نوبت(روز)
بنابراين در مورد يك 10% ومورد دوم 22.5% ومورد سوم 15% فوق العاده نوبت كاري تعلق مي گيرد.
در مورد سوال دوم فرقي نمي كند اما بهتر است همراه با ليست حقوق ماهيانه كسر شود تا كنترل بيشتري بر كارگر اعمال گردد.
اگر اضافه كاري وكار در روز جمعه باشد وروز تعطيلي يك روز ديگر تعين شده باشد.نرخ روز جمعه 140% نرخ روز عادي است ودر صورت اضافه كار داشتن در روز جمعه نرخ اضافه كار عبارتست از:
140%نرخ عادي*1.4=نرخ اضافه كار روز جمعه
واگر شب كاري در روز جمعه اتفاق بيفتد :
140%نرخ عادي*1.35=نرخ شب كاري روز جمعه
واگر در روز جمعه در هنگام شب كاري اضافه كار ي انجام شود:
140%نرخ عادي*1.4*1.35=نرخ اضافه كار روز جمعه در شبكاري

17/10/89

بازگشت به بالا
باسلام
بنده در شركت خصوصي كارمند هستم كه به دليل مسافرت به تهران و گذراندن چند كلاس آموزشي با مدت طولاني قصد استعفاء و تسويه حساب از محل كارم را دارم ،
1- سريع ترين راه تسويه حساب از محل كارم چيست ؟
2- از آنجايي كه قرارداد كاري من با اين شركت به اتمام نرسيده است گمان مي كنم كه با نامه استعفاء من موافقت نكنند در اين حالت چگونه مراحل قانوني استعفاء را طي كنم تا بتوانم كليه حقوق قانوني تسويه حساب خود را دريافت كنم؟
3- من نسخه اي از قراردادم ندارم آيا تبصره و بندهاي آن مي تواند خللي در روال تسويه حساب من داشته باشد ؟يا باعث طولاني شدن مدت آن شود ؟
4- اين شركت به عنوان ضمانت كاري چكي به مبلغ سه برابر حقوق و سنوات ساليانه از پرسنل خود دريافت مي كند آيا بعد از تسويه حساب مي توانم چكم را از شركت بگيرم يا خير ؟(با توجه به اينكه در دفترچه قوانين داخلي شركت نوشته شده اين چك به مدت سه سال بعد از تسويه حساب بايد نزد شركت بماند)

با سلا
ماده 21
قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد : الف – فوت كارگر ب – بازنشستگي كارگر ج – از كارافتادگي كلي كارگر د- انقضاء مدت در قراردادهاي كار بامدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن ه – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است و- استعفاي كارگر
تبصره 1:
كارگري كه استعفا مي‌كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبا به كارفرما اطلاع دهد و درصورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتقي تلقي مي‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.
3-ممكن است اينگونه شود
4-كارفرما حق ندارد چك بگيرد اما در هر حال اگر با استعفاي شما موافقت نكنند ممكن است تا زمان شكايت شما واعلام شكايت توسط وزارت كار به كارفرما ونهايتا تسويه حساب نهايي وطي مراحل قانوني چند ماهي طول بكشد. به هر حال قانون بايد منافع كار فرما وهزينه هايي كه كرده نيز مد نظر قرار دهد.

29/10/89

بازگشت به بالا
با سلام و احترام
نحوه محاسبه تعداد روز هاي مرخصي وقتي كه موارد الف ، ب ، پ در حالت هاي 3،2،1 قرار گيرد چگونه است ؟
الف- تعطيلات رسمي
ب - روز جمعه
پ - روزشنبه كه در قانون شركت روز كاري نيست ( مجموع ساعات كار درهفته 44 ساعت است )

****
1- مابين مرخصي
2- در ابتداي مرخصي
3- در انتهاي مرخصي

با سلام
شما ظاهرا مي خواستيد تست كنكور دربياوريد اما به اين توجه نداشته ايد كه هر انسان يك منطقي براي مرخصي گرفتن دارد وعملا يك حالت امكان رخ دادن دارد.مثال:
اگر شما سه روز قصد مرخصي داشته باشيد كه روز اول مرخصي تعطيلات رسمي باشد(حالت الف) آيا در خواست مرخصي را از روز تعطيلات رسمي مي دهيد ويا روز بعد از تعطيلا ت رسمي؟پاسخ واضح است روز بعد از تعطيلات رسمي.
حال فرض كنيم كه شما سه روز مرخصي مي خواهيد كه دو روز اول روز كار عادي باشد وروز سوم تعطيلات رسمي باشد حال آيا بازهم سه روز مرخصي در خواست مي كنيد يا دور روز؟پاسخ روشن است دو روز چون روز تعطيل رسمي خود به خود تعطيل است و ميتوانيد بدون اينكه از مرخصي خود استفاده كرده باشيد به مرخصي برويد.اين تحليل براي تمامي سه مورد الف وب وج مورد كاربرد است تنها يك حالت است كه منطق شخص كاري نمي تواند انجام دهد وآن زماني است كه شما سه روز مرخصي بخواهيد ومجبور شويد از امروز كه روز كار عادي است شروع كنيد وفرداي آن روز يكي از سه حالت اتفاق بيفتد وروز سوم روز كار عادي باشد كه در اينحالت چون شما روز سوم در شركت تشريف نداريد كه مرخصي بگيريد مجبوريد سه روز در خواست كنيد .اين يك موضوع عرفي است ومنبع مستندي ندارد كه تعطيلات بين مرخصي را جزء مرخصي محسوب مي كنند.ضمن اينكه در ماده
ماده64قانون كار آمده"مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد واتساب چهار روز جمعه ،جمعاً يك ماه است ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد"
يعني تا 4 جمعه مابين مرخصي به عنوان مرخصي در نظر گرفته مي شود وساير تعطيلات رسمي جزو مرخصي محسوب نمي شود.بنابراين اگرمرخصي مابين 5 جمعه بيفتد ويا روز شنبه باشد به عنوان مرخصي حساب مي شود.(در همه موارد عرف كارگاه نيز مد نظر بايد قرار گيرد)

4/11/89

بازگشت به بالا
باسلام
اياپرداخت قراردادهاي چند روزه نيروي انساني يا حتي فاقد قرارداد مشمول بيمه تامين اجتماعي مي گردند ؟(لطفاماده يا بخشنامه رانيز بفرماييد)

با سلام
ماده 4- مشمولين اين قانون عبارتند از:

الف - افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كارمي كنند.(هر چند روزكه كار كند)

ب - صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

ج - دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، ازكارافتادگي و فوت .

تبصره 1- مستخدمين وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و مستخدمين موسسات وابسته به دولت كه طبق قوانين مربوط به نحوي از انحا از موارد مذكور در ماده سه اين قانون بهره مند مي باشند و در ساير مواردي كه قوانين خاص براي آنها وجود ندارد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت رفاه


بازگشت به بالا
با سلام من خودم رو تامين اجتماعي بيمه ي اختياري كردم و به طور كامل حق بيمه ام رو ميريزم. اما از طرفي توي دانشگاه هم تدريس مي كنم به صورت حق التدريس. اونها هم بابت حق بيمه از من مبلغي رو كم ميكنن كه متوجه شدم چون اونجا ساعت تدريسم كمه فقط برام دو روز حق بيمه اون دانشگاه ميريزه. ميخوام ببينم كه اين قضيه كه دو روز برام حق بيمه ميريزه يعني چي؟ و اينكه من از دو جا دارم بيمه ميدم آيا به نفعم هست يا نه؟ با تشكر

با سلام
شما هر جا مشغول به كار شويد(هر چند جا) كارفرما متعهد به كسر كردن و واريز بيمه است لذا اين بيمه ها در محاسبات بازنشستگي شما مجموعا مد نظر قرار خواهد گرفت.

11/11/89

بازگشت به بالا
با سلام وتشكر از سايت خوب شما كه در همه حال مشگل گشا بوده ايد.مي خواستم اگر ممكن است توضيحي درباره طرح طبقه بندي مشاغل وچگونگي محاسبه آن براي نيروهاي كارگري كه در قسمت امور اداري فعاليت دارند يا در قسمت خدمات كار ميكنند بدهيد وهمچنين اينكه آيا مدرك تحصيلي ملاك عمل است ياخير

با سلام
لينك ذيل را دنبال كنيد.
http://raznameh.com/itm5717/ضوابط-نحوه-ارتقاي-كارمندان-در-طبقات-جدول-حق-شغل.html

12/11/89

بازگشت به بالا
با سلام اگه كسي در يك شركت خصوصي كار ميكند و حقوقش ماهي 400 هزار تومان است طبق قانون بايد حداقل دو برابر حقوق خودش(يعني400 هزار تومان) حقوق بگيرد يا دو برابر حداقل حقوق؟ لطفا راهنماييك كنيد. با تشكر

با سلام
اگر حقوقتان ماهي 400 تومان است مين مقدار حقوق مي گيريد .اما اگر منظورتان عيدي آخر سال است حداقل دو برابر حداقل حقوق است.براي سال 1389 يعني 606 هزار تومان حداقل وحداكثر 909 هزار تومان يعني بين اين دو حد عيدي قابل پرداخت است.

12/11/89

بازگشت به بالا
باسلام -وتشكر از سايت عالي شما -خواستم نظر شما وكارشناسانتان را در مورد ميزان افزايش حقوق كارگران در سال 90 را جويا شوم

با سلام
هنوز رقم قطعي تعيين نشده است اما به نظر امسال بحران تعيين حقوق ودستمزد بين نماينده كارفرما و كارگر ودولت داريم.حداقل حقوق 500 هزار توماني يك معيشت حداقلي دشوار در تهران محسوب مي شود.همچنين اكثريت افراد زير يك ميليون زير خط فقر محسوب مي شوند.

16/11/89

بازگشت به بالا
خانمي هستم كه از سال 83 به مدت 7 سال است در شركتي توليدي صنعتي ماشيين آلات مشغول به كار هستم با مدرك كارشناسي ، در سال 88 توسط مدير عامل وقت حكم رسمي بنده زده شد كه به مدت 5 ماه با حكم رسمي مشغول به كار بودم و تا اينكه مدير عامل عوض شد و ايشان نيز با سمت مدير بازرگاني حكم بنده را بعنوان رسمي در اين جابجايي زدند اما بعد از 10 روز حكم من به همراه 7 نفر ديگر را لغو كرد و گفت اين احكام در زمان مدير عامل قبلي بدون اختيارات امضا گرديده تا اينكه سه نفر از ما شكايت كردند و حكم رسمي به انهااز طرف اداره كار مجددا داده شده اما اين جانب بدليل اينكه مدير بازرگاني اين شركت بودم مجبور به امضاي قرارداد موقت شدم بنا به قول مدير عامل وقت به اصلاح و دادن مجدد حكم رسمي ، حال اين مدير عامل از دادن مجدد احكام سرباز زده و حاضر به دادن حكم رسمي ما نيست و دو برگ قرارداد موقت در پرونده اينجانب بعد از دو حكم رسمي كه با تهديد و اجبار از ما امضا گرفته موجود است آيا اين دو قرارداد موقت كه امضا نموده ام ايا اگر به اداره كار جهت باز پس گرفتن حكم رسمي شكايت كنم از لحاظ قانوني به حق قرارداد رسمي خفاودم مي رسم لطفا راهنمايي فرمائيد

با سلام
تمامي اين خلاصه نشان مي دهد كه شما گرفتار يك بازي ساده ولي تاثير گذار توسط مدير عامل فعلي شدهايد. طبيعي است مدير عامل فعلي براي در دست گرفتن قدرت بايد يك آتوي جدي وتهديد آميز از شما داشته باشد تا بتواند شما را در مقابل خواسته هاي خود ملايم كند وشما نيز سر تعظيم فرود بياوريد.بازي فعلا ناتمام است وافرادي كه شكايت كردهاند قدرتي كه تصور مي شود توسط مدير جديد در حال به يغما رفتن است باز پس گرفته اند اما شما قاعدتا كوتاه امده ايد و مدير شما را كمي نرم نموده است اما بازي با دوستان ديگر هنوز ادامه خواهد داشت وچون كارمندان معمولا عناصر ثابت سازمان هستند ومديران هر چند سال عوض مي شوند اين اتحاد است كه مي تواند كارمندان را در مقابل اين تازه به سازمان رسيده هاي نه حتما توانا را حفظ نمايد.بنابراين شايد كوتاه آمدن شما در همان مرحله نخست درست نبوده و شايد هم بوده كه زمان درستي ان را به نمايش خواهد گذاشت اما تصميم با يك تحليل همه جانبه بايستي همراه باشد.بحث در قدرت ماندن يا نماندن است كه شما چون خانم هستيد قاعدتا دومي را انتخاب خواهيد كرد و به دنبال طغيان گري نخواهيد بود.بنابراين اين يك بازي سياسي است وحكم شما قابل برگشت است.

23/11/89

بازگشت به بالا
چرا از امسال به مزاياي پايان خدمتي كارگران ماليات اضافه شد (قراردادي)

با سلام
مزايا پايان خدمت اگر هر سال تسويه شود ماليات دارد واز قديم هم داشته است اما بازخريد در هنگام اخراج وبازنشستگي ماليات ندارد.

23/11/89

بازگشت به بالا
پيرو سوال چند روز قبل در خصوص گرفتن حكم رسمي اينجانب توسط مدير عامل فعلي با تشكر از راهنمايي شما به استحضار مي رساند با تماسي تلفني كه با كارشناس حقوقي اداره كار داشتم ايشان گفتند كه در قوانين كار امكان تبديل احكام از رسمي به قراردادي وجود دارد و شما با اين امضا خود را تبديل وضعيت به قرارداي كرده ايد حال خواهشمند است راهنمايي فرمائيد از چه طريق اقدام كنم كه بتوانم حكم رسمي خود را بازپس گيرم و همچنين تفاوت احكام قراردادي و رسمي براي گارگران شركت هاي توليدي صنعتي در چيست و آيا اگر اينجانب تسويه كنم تفاوت اخذ سنوات در حالت قراردادي و رسمي با هم در چيست ؟

با سلام
اگر شركت خصوصي است فرقي نمي كند.چرا كه اگر قبلا رسمي بوده ايد وسنوات ان پرداخت نشده امسال كامل با شما تسويه مي كنند وهر سال قراداد از ابتداي سال بسته مي شود ودر پايان سال سنوات همان سال تسويه مي شود.ودر بسياري از شركتهاي خصوصي روال كار همين گونه است واتفاق خاصي نمي افتد.

27/11/89

بازگشت به بالا
با سلام . شركت من مرداد سال گذشته با تسويه پرسنل به مدت 5 ماه تعطيل بود لكن حسابدار وقت پايان كار پرسنل و اعلام تعطيلي به بيمه تامين اجتماعي را اعلام نكرده از 10 نفر پرسنل 5 نفر عادي تسويه كرده و رفتند و 5 نفر هم به وزارت كار شكايت كرده كه برابر آراء وزارت كار تسويه با آنها صورت گرفته اكنون برگ اصل و جريمه بيمه اين 10 نفر برايم آمده اعتراض كردم و آراء وزارت كار را بعنوان ادله پذيرفتند ولي درباره 5 نفر ديگر كه خو به خود و بدون شكايت تسويه كرده اند حق بيمه و جرايم را دوباره برايم اعلام كردند حال براي اعتراض مجدد و دفاع چه مدرك قابل قبولي ميتوانم ببرم كه داراي وجاهت بوده و نشان دهد 5 نفري كه شكايت نكرده اند هم تسويه كرده و ترك كار كرده اند . با تشكر ازراهنمايي شما

با سلام
برگ رسيد تسويه از افراد(هر چند مي توانيد به نيابت صوري تهيه كنيد) وچك تسويه به همراه گردش حساب بانكي مي تواند تا حدودي اين اتش را آرام كند.
4/12/89

بازگشت به بالا
با سلام . آيا پرسنل پاره وقت (ساعتي) كه در شركتهاي خصوصي مشمول بازخريد سنوات - عيدي و مرخصي در پايان سال هستند ؟ مستند به كدام ماده قانون و نحوه محاسبه آنها به چه صورت است ؟با تشكر

با سلام
تمامي شركتهاي خصوصي تحت پوشش قانون كار هستند كه بايد يك شيوه از تامين اجتماعي را براي كارگران خود فراهم نمايند كه اكثرا تحت پوشش تامين اجتماعي هستند.وطبق همين قانون كار تمامي حقوق ذكر شده به نسبت ميزان ومدت كاركرد به شخص بايد پرداخت شود.مبناي محاسبات در لينك ذيل امده است ان را در تولبار خود كپي كنيد.
http://raznameh.com/itm2165/مبناي-محاسبه-عيدي-وسنوات-ومرخصي-استفاده-نشده.html


4/12/89

بازگشت به بالا
با سلام من در جمعيت هلال احمر استان آش مشغول بكار ميباشم هم اكنون بيش از 80 نفر در قسمت درماني اين مركز بصورت قرارداد يكساله كه از طرف مديريت بخش درماني ( پيمانكار) مشغول بكاريم كه دريافتي ما مطابق حداقل حقوق و دستمزد تعيين شده از طرف سازمان كار و امور اجتماعي ميباشد لطفا مارا درجهت برخورداري از حقوق طرح طبقه بندي مشاغل راهنمايي نموده و در صورت امكان جدول طبقه بندي مشاغل مربوط به بخش هاي درماني را ارسال نماييد
باتشكر

با سلام
بايستي نماينده شما به وزارت كار منطقه خود مراجعه نمايد.در آنجا واحد طبقه بندي مشاغل شمارا راهنمائي خواهد كرد.

12/12/89

بازگشت به بالا
با سلام. آيا شركتها همانطور كه هر سال با دادن اظهار نامه و پرداخت مبالغ برگ قطعي ماليات مفاصاي مالياتي دريافت ميكنند بايد در مورد مفاصاي بيمه اي هم اقدام كنند ؟ما چگونه ميتوانيم در مورد اينكه هر سال ميگذرد از بابت تسويه بيمه اي خيال خودمان را راحت كنيم ؟ اين حسابرسي بيمه اي كه ميگويند در مورد شركتها چيست ؟ آيا شامل شركتها با مسئوليت محدود نيز ميشود ؟ با تشكر

با سلام
در مورد همه شركتهايي كه كارگر ونيروي در استخدام طبق قانون كار دارند وزير پوشش بيمه تامين اجتماعي مي باشند هستند.شركتهاي پيمانكاري همواره در حال گرفتن مفاصا حساب قراردادهاي خود هستند و شركتهاي بازرگاني وخدماتي معمولا هر چند سال يكبار صورت مي گيرد.ضمن اينكه شما مي توانيد از سازمان تامين اجتماعي درخواست كنيد كه مفاصاي بيمه اي را به شما بدهد كه در اينصورت پس از بازرسي دفاتر وتعيين رقم بيمه واقعي قابل پرداخت تفاوت آن با رقم پرداختي تاكنون اخذ ومفاصا حساب براي ان دوره مالي ارائه مي شود.

12/12/89

بازگشت به بالا
با سلام در ليست حقوق و مزايا كه بايد به تامين اجتماعي تحويل داده شود قسمتي هست به نام تعداد روزهاي كاركرد، كارگري كه ماهانه حقوق دريافت ميكنه برايش تعداد روزهاي كاركرد را چند روزبزنيم؟ آيا كامل رد كنيم يا جمعه ها را كه سر كار نمي آيد كسر كنيم؟ سوال ديگرم اين است كه ليست بيمه يك ستون دارد كه مزاياي ماهانه مشمول نوشته براي كارگري كه در اين ماه فقط 14 روز كار كرده بايد اين ستون را چگونه برايش پر كنيم؟ با تشكر

با سلام
1-در خصوص سوال اول 30 روز كامل بايد درج كنيد(6 ماهه اول 31 روزه 5ماه بعدي 30 روزه واسفند 29 روزه(غير از سالهاي كبيسه))
2-در مورد سوال دوم حقوق ومزاياي كامل تقسيم بر 30 روز ضرب در 14 روز به ازاي هر آيتم(البته توجه كنيد كه اگر در يك ماه 24 روز كاري باشد(روز كار غير از جمعه ها وتعطيلات و..) واين كارگر 14 روز از 24 روز كاري آن ماه را كار كرده باشد حقوق ومزايا را تقسيم بر 24 كنيد وضرب در 14 روز كاري نمائيد)

13/12/89

بازگشت به بالا
با سلام در كتابي خواندم كه اگركارگري از مرخصي استعلاجي استفاده كند اسم آن كارگر را براي ليست بيمه ي آن ماه رد نمي كنيم و حقوق آن كار گر را تامين اجتماعي مي دهد. حالا اگر كارگرمان فقط يك هفته مرخصي استعلاجي گرفت آيا بايد حقوق يك ماهش را كامل خود كارفرما بدهد؟ و آيا بياد براي اين كارگر كه فقط يك هفته استعلاجي گرفته روزهاي كاركردش را در ليست بيمه كم كنيم؟ ممنون ميشم كه توضيح بدهيد. با تشكر

با سلام
در اين گونه موارد اسم شخص در ليست بدون كاركرد ومحاسبات حقوقي درج مي شود.در خصوص سوال دوم قانون ابهام دارد به طوري كه هم كارفرما وهم تامين اجتماعي از زير بار پرداخت شانه خالي مي كنند.معمولا گفته مي شود كارفرما تا سه روز را بايد پرداخت كند ومازاد را تامين اجتماعي كه در عمل اينگونه نيست.

12/12/89

بازگشت به بالا
باسلام..شركتي مي تونه به كارمندانش عِِِيدي كمتر از 2پايه حقوق بدهد؟اگر اين كار را انجام دهد مشكلي از طرف تامين اجتماعي براش پيش نمي آيد؟اگر شركت فقط 4000000ريال به پرسنلش عيدي بدهد اين مبلغ بايد در ليست بيمه ذكر شود ؟آيا به اين مبلغ ماليات و كسورات بيمه تعلق ميگيرد؟

با سلام
1-قانونا خير2-از طرف وزارت كار مشكل ممكن است ايجاد شود3-خير در ليست نمي آيد4-تا مبلغ 437500 تومان معافيت وجود دارد.

14/12/89

بازگشت به بالا
با سلام منظور از سنوات چيست؟ آيا منظور همان مرخصي هاي استفاده نشده كارگران است كه در پايان سال بايد با آنها تسويه كنيم؟ با تشكر

با سلام
خير منظور سنوات بازخريد خدمت است.

14/12/89

بازگشت به بالا
با سلام اگر هر سال سنوات بازخريد خدمت به كارگر پرداخت شود ديگر در زمان بازنشستگي از بابت پايان خدمت به آن كارگر پاداشي پرداخت نمي شود؟ كلا منظور سنوات بازخريد خدمت را متوجه نمي شوم. اگه ممكنه برام توضيح بدين. با تشكر

با سلام
بازخريد سنوات هم سالانه امكان پذير است كه به آن بازخريد خدمت گويندوهم در پايان دوره بازنشستگي كه به آن بازخريد سنوات خدمت گويند.

14/12/89

بازگشت به بالا
با سلام در مورد مرخصي هايي كه كارگران ميگيرند ازتون سوال داشتم. در قوانين آمده كه هر كارگر در سال مي تواند 30 روز مرخصي استحقاقي بگيرد با احتساب 4 روز جمعه. منظور از 4 روز جمعه چيست؟ جمعه كه خودش روز تعطيل است و ديگر نيازي نيست كه كارگر روز جمعه را مرخصي بگيرد؟ با تشكر

با سلام
منظور جمعه هايي است كه مابين چند روز مرخصي پيوسته قرار مي گيرد.

15/12/89

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد من كارگري هستم كه كمتر از يكسال در يك شركت خصوصي مشغول به كارم كه كار فرمامن را بعد از چهار ماه بيمه كرده است مي خواستم بدانم براي مدتي كه بيمه نبودم آيا به من عيدي و سنوات تعلق ميگيرد طبق كدام ماده قانون كار . ممنون

با سلام
قانونا بله.اما عملا ممكن است توسط مديريت پرداخت نشود.

17/12/89

بازگشت به بالا
سلام تعلق يك وعده غذاي گرم بر اساس كدام بند از قانون كار و يا كدام بخشنامه مي باشد

با سلام
فصل 8 قانون كار:
ماده 151- دركارگاههائي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (راه سازي ومانندآن) دور زا مناطق مسكوني ايجاد مي شوند، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب وارزان قيمت (صبحانه، نهار وشام ) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن بايد غذاي گرم باشد. دراين قبيل كارگاهها به اقتضاي فصل، محل ومدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود.
24/12/89

بازگشت به بالا
با سلام بنده كارفرماي يك قهوه خانه سنتي هستم و 1-از نحوه پرداخت عيدي قانوني وحق سنوات وپايان كار اطلاعي ندارم - 2-چگونگي محاسبه براي پرداخت موارد فوق را در سال1389 نميدانم آيا ميشود بنده را راهنمايي نمائيد تا مشكلم حل شود؟

با سلام

مبناي محاسبه عيدي وسنوات ومرخصي استفاده نشده

مرخصي
هرنفردرسال حداكثرمجازبه ذخيره نه روزازمرخصي خودميباشدومرخصي هاي استفاده نشده ايشان سوخت شده تلقي ميشودمگرتوافقي باكارفرماداشته باشد.

مبناي محاسبه ذخيره مرخصي استفاده نشده طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين

مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيست

سنوات
مبناي محاسبه ذخيره سنوات طبق قانون حداقل ممكن سالي يكماه بر اساس آخرين حكم حقوقي فرد كه آيتم هاي شامل آن تمامي موارد حكم است بجز خواربار.مسكن.اولاد وبن وپاداش توليدو سود توليد ونظاير اين

جنانجه كارگر پس ازدريافت اين سنوات باهمين كارفرماادامه فعاليت(قرارداد)بدهداين مبلغ مشمول ماليات است.كه معمولا براي راحتي كار 10% در نظر گرفته مي شود هر چند مورد ايراد است. مبلغ فوق مشمول كسورات بيمه وماليات نيست


عيدي
مبلغ عيدي و پاداش پايان سال براي كاركناني كه يك يا بيش از يك سال سابقه خدمت در شركت مربوطه را دارند معادل 2 ماه حقوق تا سقف 3 برابر حداقل دستمزد ميباشد وحق سنوات طبق قانون كار به ازاي هر سال خدمت يك ماه حقوق در نظر گرفته ميشود .
اين مبلغ مشمول معافيت يك ماه حقوق كه هر هرسال اعلام مي شودبوده ومازاد طبق ماده 84 و85 مشمول ماليات مي شود. كه معمولا براي راحتي كار 10% در نظر گرفته مي شود هر چند مورد ايراد است.

مبلغ فوق مشمول ماليات است ولي بيمه نيست


24/12/89

بازگشت به بالا
با سلام منظور از بن كارگري چيست؟ آيا هر ماه بايد به طور نقدي به كارگران پرداخت شود؟ حق مسكن و حق خواروبار و حق اولاد در سال90 چقدر است؟ با تشكر

با سلام
وي افزود: بر اساس مصوبه اين شورا حداقل دستمزد كارگران نسبت به سال گذشته 9 درصد
افزايش يافت. مطابق اين مصوبه از آغاز سال 90، دستمزد روزانه كارگران در ساير سطوح
معادل 6 درصد نسبت به سال گذشته به علاوه روزانه 304 تومان افزايش خواهد يافت.

جدول مقايسه اي حداقل حقوق ودستمزد سال 1389 و1390سال 1389 مبلغ- ريال ماهيانه سال 1390 مبلغ- ريال ماهيانه
حداقل مزد(روزانه 101000 ريال) 3030000 حداقل مزد(روزانه 110100 ريال) 3303000
كمك هزينه مسكن 100000 كمك هزينه مسكن 100000
بن كالاهاي اساسي 200000 بن كالاهاي اساسي 280000
حق اولاد (تادوفرزند) 606000 حق اولاد (تادوفرزند) 660600
جمع حداقل دريافتي با دو فرزند قبل از كسورات 3936000 جمع حداقل دريافتي با دو فرزندقبل از كسورات 4343600 

 


بازگشت به بالا
با سلام آيا حق مسكن و خواروبار و بن كارگري بايد حتما به كارگر پرداخت شود يا اينكه كارفرما مي تواند همان حداقل حقوق مثلا 330 هزار تومان را پرداخت نمايد؟

با سلام
بايد پرداخت شود علاوه بر 330 تومان.

12/01/90

بازگشت به بالا
با سلام .شركتي كه پرسنلش روزانه 9 ساعت كار ميكنند و دفتر آن در تهران است آيا ملزم به پرداخت حق اياب و ذهاب و حق غذا به پرسنل است ؟ لطفا بفرماييد چه مبلغي و مستند به كدام بخش از قانون . با تشكر

با سلام
در خصوص ايايب وذهاب وغذا چنين الزامي صرفا براي كارگاهها ومجموعه هاي توليدي در شهركهاي صنعتي وغير وجود دارد ودر ساير موارد جزو رويه هاي وروشهاي مديريتي است والزامي در ان وجود ندارد.اما اگر به عنوان يك رويه در مجموعه حاكم شد قابل حذف نيست.

16/01/90

بازگشت به بالا
باسلام خواستم بدانم كه براي يك كارگر با يك فرزند حق اولاد چقدراست؟ آيا 660600ريال است يا نصف آن؟

با سلام
نصف رقم مذكور
22/01/90

بازگشت به بالا
باسلام
شركتي دو قرارداد با شهرداري و استانداري دارد. ليست بيمه كارگران شركت را به كد كارگاهي خود شركت به سازمان ارسال ميكنيم. در اين دو قرارداد كد كارگاه را كرفتيم.
حال ليست بيمه را با چه كد كارگاهي ارسال كنيم تا در صورت گرفتن مفاصا حساب مشكل ساز نباشد . ضمنا شايد با همان 5 كارگر قراردادهاي ديگري را با شركتهاي ديگر منعقدكنيم.
با تشكر

با سلام
چون مفاصا بر روي قرادادها داده مي شود با كد كارگاهي كه براي قرادادها گرفته ايد بيمه را رد كنيد.

23/01/90

بازگشت به بالا
با سلام،
اگر يك شركت كوچكي كه اعضاء آن پدر و 3 برادر باشدوهركدام در جائي ديگر بيمه ميباشندو كارشان پروژه اي باشد. و وجه قراردادهاي انعقاد شده را پس از كس بيمه و ماليات دريافت مي كنند. و هيچگونه ليست بيمه اي به تامين اجتماعي ارائه نداده اند. آيا به مسئله اي بر مي خورند؟ آيا براي شركتهائي كه خانوادگي تشكيل ميشود سازمان تامين اجتماعي قوانين خاصي دارد؟
با تشكر

با سلام
خير خانوادگي مشكلي ندارد.
30/1/90

بازگشت به بالا
با عرض سلام، يك شركت پيمانكاري بصورت دست دوم كار اجرايي را از يك شركت ايراني ديگري كه در خارج از كشور ايران پروژه اجرا مي كند برنده شده و در حال اجراي آن است. لطفا اينجانب را با توجه به اطلاعات ذيل در مورد اخذ كد كارگاهي و بيمه راهنمايي فرماييد: 1- قرارداد اصلي بين يك كارفرماي خارجي و يك شركت ايراني مي باشد كه مطابق قوانين شركت ايراني طزف قرارداد معاف از پرداخت بيمه مي باشد. 2- شركت ايراني فوق الذكر بخشي از كار اجرايي را به صورت دست دوم طي يك قرارداد پيمانكاري به يك شركت ديگر ايراني واگذار كرده با اين توضيح كه اسم شركت دست دوم در قرارداد خارجي ذكر نشده است.

با سلام
به هر ترتيب اگر توافقاتي بين دول در خصوص اجتناب از اخذ ماليات مضاعف وجود داشته باشد در خصوص بيمه چنين قرارداد هايي وجود ندارد وپرسنل پيمانكار فرعي تحت قوانين ايران بايد نسبت به بيمه پرسنل خود اقدام نمايد.چرا كه هر رابطه كارگري نياز به كارفرمايي دارد كه قانون كار ايران بر آن حاكم خواهد شد كه بر اساس قوانين مذكور بيمه پرسنل اجباري است.

4/2/90

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد به شما و همكاران گرامي

من به تازگي در يك شركت خصوصي قرارداد يكساله بسته ام و پايه حقوق من 450000 تومان است و ميخواهم بدانم در سال 90 دقيقا چقدر سنوات و عيدي به من تعلق ميگيرد
چون كارفرما به من گفته طبق قانون ، سنوات و عيدي براي هر ميزان حقوق فقط بر حسب 330000 تومان(حداقل حقوق اداره كار) محاسبه ميشود

آيا اين حرف درست است . و اگر نه ميزان دقيق سنوات و عيدي من چقدر ميشود

bagherifar@gmail.com

با سلام
عيدي =دو برابر حقوق پايه به شرط اينكه از سه برابر حداقل مزد بيشتر نشود
سنوات=يك برابر حقوق پايه

6/02/90

بازگشت به بالا
با سلام نحوه ي محاسبه ي عائله مندي و حق اولاد چگونه است؟ با تشكر

با سلام

330300 ريال براي هر فرزند وحداكثر تا دو فرزند يعني 660600 ريال.
ماده 86 قانون تامين اجتماعي در خصوص حق اولاد: 1 ) بيمه شده سابقه پرداخت حداقل 720 روز ( معادل سه سال ) حق بيمه را داشته باشد . 2 ) سن فرزندان ( حداكثر تا 2 فرزند وبراي هر فرزند معادل سه برابر حداقل حقوق ) از 18 سال كمتر باشد . 3 ) در صورت تحصيل ، تا پايان تحصيل 4 ) در صورت ابتلاي فرزند ( تا دو فرزند ) به بيماري يا نقص عضو (طبق گواهي كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي، قادر به كار كردن نباشد ) .

12/2/90

بازگشت به بالا
با سلام آيا عائله مندي با حق اولاد فرق دارد؟ چون در ليست حقوقي اداره جات دولتي يك پول بابت عائله مندي ميدهند و يك پول هم بابت حق اولاد؟ با تشكر

با سلام
براي مشمولان قانون كار حق عائله مندي پرداخت نمي گردد يعني متاهل يا مجرد بودن تاثير در حقوق ومزايا ندارد وفقط حق اولاد حداكثر به تعداد 3 فرزند پرداخت مي شودولي براي كارمندان دولتي اين مزايا پرداخت مي گردد .اما در برخي سازمانهاي دولتي كه معلوم نيست شترند يا مرغ و تحت پوشش قانون كار نيز نيستند هم حق اولاد وهم عائله مندي پرداخت مي شود.عائله مندي حق تاهل وهمسرداري است اما اولاد به فرزند تعلق دارد.به هر حال قانون كاري ها از اين حق همسر داري برخوردار نيستند. اما در برخي موارد اين اصطلاحات متاسفانه با هم يكي مي شود و موضوعات قاطي مي شود.

13/2/90

بازگشت به بالا
سلام من يك حسابدار هستم كه از آبان ماه 88 انجام كارهاي حسابداري يك رستوران را پذيرفته ام و هيچ قراردادي هم بين من و كارفرما منعقد نشده است و كارهاي حسابداري رستوران را از اول سال 88 تا كنون (ارديبهشت 90 )انجام داده ام و تنها مبلغ 2 ميليون تومان دريافت نموده ام لطفا مرا راهنمايي كنيد در صورت قطع همكاري ميزان حق و حقوق اينجانب چگونه است و چگونه بايد ثابت كنم كه در اين رستوران كاركرده ام و آيا با توجه به اينكه قرارداد ندارم مي توانم حق خود رابگيرم؟

با سلام
بزرگترين اشتباه افراد اينست كه دو بار از يك سوراخ گزيده شوند.در هيچ جا كاري را استارت نزنيد مگر اينكه قراداد شفافي بين شما وكارفرما تنظيم گردد.اما در خصوص وضعيت شما نگران نباشيد مي توانيد به وزارت كار واقع در خيابان آزادي شكايت ومشخصات شغلي وشناسنامه اي وكد كارگاه كارفرما را در درخواست اعتراض خود براي رسيدگي به حقوق ومزاياي شما درج نمائيد.

18/2/90

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد ، مي خواستم بدانم حق و حقوق يك حسابدار پاره وقت كه 2 سال در يك شركت بدون قرارداد كار كرده به چه صورت است ؟

با سلام
قراداد حتما ضرورت نداردكتبي باشد.به قراداد شفاهي خود مراجعه كنيد ببينيد توافق شما با كارفما چه بوده است اما به هر حال از خداقل حقوق كمتر نبايد باشد.

18/2/90

بازگشت به بالا
با سلام
به جز حقوق پايه نوشتن كداميك از مزاياي پرداختي به كارگران در ليست بيمه اجباري است

با سلام
هر چه ليست شفاف تر باشد بهتر است اما معمولا خواربار ومسكن وحق اولاد(براب بچه دارها)و در مواردي بن كارگري(اگر در ليست جداگانه اي قرار نيست پرداخت شود) نيز در ليست وارد مي شود

18/2/90

بازگشت به بالا
سلام وخسته نباشيد
آيا جمع حقوق ومزاياي ليست بيمه پرسنل يك شركت ميتواند كمتر از جمع حقوق ومزاياي پرسنل درليست ارسالي به سازمان دارايي باشد

با سلام
در مواردي خاص (مثلا بازنشته اي داريد كه بيمه پرداز نيست) ويا دو دفتره بودن و.... مي تواند ليست ها كمتر ويا بيشتر باشد اما در شرايط استاندارد يكسان است.

18/2/90

بازگشت به بالا
سلام
در صورتيكه فرد استعفاء از كار داده باشد تا چه زماني موظف به خدمت در سمت خود مي باشد ( قرارداد ها سالانه تمديد مي شود و اين فرد بيش از دوسال سابقه همكاري با شركت دارد)

با سلام
تا يكماه پس از اعلام كتبي به كارفرما.

18/2/90

بازگشت به بالا
با سلام در جايي كار كردم به مدت 5 ماه كه حقوقي كه طبق قرارداد برايم نوشته بودند 400هزار تومن بوده كه 22 هزا تومن ازم بيمه كسر ميكردند و جمع دريافتي ام ميشد 378 هزارتومن. توافقي از كار كنار رفتم اما كارفرما حق و حقوق من را نداد يعني نه سنوات و نه عيدي داد. چقدر از اين كارفرما طلبكارم؟ به كجا بايد شكايت كنم؟ با تشكر

با سلام
تقريبا 600 تومان طلبكاريد وبه وزارت كار شكايت كنيد.

18/2/90

بازگشت به بالا
نحوه محاسبه تاخير و غيبت در قانون كار تعيين نشده.اگر تاخير و غيبت با يك فرمول مشابه محاسبه شود صحيح است.

با سلام
حتما منظورتان نحوه محاسبه ريالي است نه محاسبه ساعات تاخير ويا روزهاي غيبت افراد كه به راحتي قابل استخراج است ونيازي به ذكر در قانون نيست.اما قاعدتا نگرش مديريت در خصوص تاثير تاخيرات و يا غيبت ها در اجراي عمليات سازمان مي تواند تعيين كننده باشد كه در اين صورت مي تواند فرمولهاي محاسباتي ساده ويا پيچيده وبعضا متفاوت را شامل گردد.

20/2/90

بازگشت به بالا
با سلام
1-شخصي كه در دو گارگاه مشغول به كار است واز هر دو كارگاه حقوق ومزاياي كامل دريافت ميكند نحوه درج حقوق ومزايا در ليست بيمه دو كارگاه براي اين شخص چگونه است؟
2-آيا نوشتن تعداد روزهاي كاركرد درليست بيمه براي شخص فوق الزامي است اگر بله، در دو ليست چگونه نوشته شود؟

با سلام
بله در هر دو كارگاه ضروري است واز هر دو كارگاه بيمه رد مي شود.وهمان طور كه حقوق ومزاياي ديگران را درج مي كنيم اين اشخاص را نيز درج مي كنيم

23/2/90

بازگشت به بالا
با سلام، من در يك شركت مشغول به كار مي باشم و هنوز قرارداد كاري از ابتداي سال 90 با ما منعقد نشده است. اگر من از شركت ترك كار كنم با توجه به اينكه قراردادي ندارم فقط اطلاع بدهم كافي است؟لطفا راهنمائي بفرمائيد تا به تسويه حسابم خللي وارد نشود از لحاظ قانوني من بايد چه كار كنم چند روز بعد از اطلاعم بايد سر كار بيايم

با سلام
يك ماه قبل از ترك سازمان اطلاع دهيد وتا پايان يك ماه در صورت نياز كارفرما به همكاري ادامه دهيد.در خواست استعفا بايد كتبي باشد.

25/2/90

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد قبلاً پرسيدم به مدت 26 ماه در يك رستوران به عنوان حسابدار كار كرده ام و نه قراردادي منعقد شده و نه مبلغي به عنوان حقوق تعيين شده است و تنها 2 ميليون تومان در اين مدت دريافت نموده ام لطفا من را راهنمايي كنيد در صورت شكايت از كارفرما چگونه بايد ثابت كنم كه در مدت در آنجا كاركرده ام ؟و در صورت اثبات چه حق و حقوقي براي من در نظر گرفته خواهدشد؟ آيا سنوات و مرخصي و عيدي و بن به بنده تعلق مي گيرد ؟ لطفامبلغ طلب اينجانب را معين فرماييد . با تشكر

با سلام
در صورت شكايت هيات حل اختلاف وزارت كار طبق قانون تمامي حقوق شما را محاسبه واز كارفرما اخذ مي كند.نگران نباشيد مبلغ طلب را هم انها مشخص مي كنند وبا مصالحه با كارفرما موضوع حل وفصل مي شود.

10/03/90

بازگشت به بالا
با سلام كارمندي داريم با 15 سال سابقه كار(استخدام رسمي) و ميخواستيم اخراجش كنيم سنواتش چطور بايد ماسبه شود سالي 1 ماه يا 1.5؟

با سلام
يك ماه به ازاء هر سال جزو حداقل است.اما اگر عرف كارگاه بيشتر است عرف بايد محاسبه شود.

25/3/90

بازگشت به بالا
ضمن عرض سلام وخسته نباشيدبنده از ارديبهشت 89 در يك كانون فرهنگي تربيتي به عنوان شغل دوم مشغول به كار بوده ام وبعد از 14 ماه از كار اخراج شده ام بدون دليل باتوجه به اينكه من درهفته21 ساعت در انجا كار ميكنمو در شغل اولم نيز بيمه هستم آيا عيدي وسنوات ومرخصي در شغل دوم به من تعلق ميگيرد باتوجه به اينكه ساعت كار من18-24 شب بوده است آيا اضاف پرداختي تلق ميگيرد حقوق من ماهيانه 190000 تومان بوده است.

با سلام
همه ان چيزي كه در شغل اول دريافت مي كنيد نظير سنوات وعيدي و..به نسبت كاركرد در سال قابل دريافت است.

25/3/90

بازگشت به بالا
با سلام و احترام
ميخواستم بدونم در طرح طبقه بندي مشاغل قانوني هست كه اين اجازه رو به صاحب كار بده عنوان شغلي و گروه شغلي كه كه قبل از اجراي طرح به پرسنل دادن به بهانه كمبود سابقه تنزل بدن ؟
reza.a75@gmail.com

با سلام
طرح طبقه بندي در برخي موارد باعث ارتقاء گروه شخص ودر برخي موارد كسر گروه مي شود.چرا كه شيوه ارزيابي افراد در طرح وميزان كسب امتياز توسط شاغل تعيين كننده جايگاه فرد در سازمان است

8/4/90

بازگشت به بالا
با سلام . اگر شركتي اقدام به استخدام فردي كه خدمت سربازي نرفته(سربازفراري) نمايد و نام وي را در ليست بيمه رد نمايد آيا دچار مشكلات قانوني ميشود لطفا مواد قانوني مرتبط با اين موضوع را جهت راهنمايي بنده اشاره فرماييد

با سلام
اصولا بيمه شخصي كه كارت پايان خدمت ندارد مورد اشكال قانوني است.

29/4/90

بازگشت به بالا
با سلام .شركت مجاز به استخدام و بيمه نمودن افراد فاقد كارت پايان خدمت (خدمت نرفته) هست يا مسئوليتي متوجه ما مي باشد ؟ با تشكر

با سلام
چون كارت پايان خدمت ندارد قاعدتا براي بيمه كردن مشكل پيدا مي كنيد.اما استخدام اين افراد در شركتهاي خصوصي منعي ندارد(كارفرما بايد صرفه وصلاح خود را در نظر بگيرد) اما در دولتي ها خلاف مقررات است.

29/4/90

بازگشت به بالا
شركت ها مجاز به بيمه نمودن اعضاي هيات مديره و مدير عامل هستند (با توجه به آنكه اين افراد جز كارفرمايان شركت مي باشند )

با سلام
اجباري نيست.اما مي توانند بيمه باشند.بازرس بيمه بايد اوكي بدهد كه معمولا در شركتهاي كوچك ايراد مي گيرند.

29/4/90

بازگشت به بالا
سوالي به اين شرح از خدمت شما پرسيدم و پاسخي كه شما مرقوم فرموده ايد را عينا ميآورم :
________________________________________
با سلام .شركت مجاز به استخدام و بيمه نمودن افراد فاقد كارت پايان خدمت (خدمت نرفته) هست يا مسئوليتي متوجه ما مي باشد ؟ با تشكر
با سلام
چون كارت پايان خدمت ندارد قاعدتا براي بيمه كردن مشكل پيدا مي كنيد

ميشود بفرماييد اين اشكال در كجاي متن قانون است تا بتوانم ان را به مدير عاملم تفهيم نمايم با تشكر ؟

با سلام
اگر توجه كنيد گفتيم براي بيمه كردن مشكل پيدا مي كنيد ونگفتيم كه نمي توانيد استخدام كنيد .شركت خصوصي است ودوست دارد يك نفر كه سربازي نرفته استخدام كند . اما براي بيمه كردن تامين اجتماعي نياز به كارت پايان خدمت دارد.كه ممكن است طي بخشنامه اي در مقطعي اين شرط نيز برداشته شود ويا نشود .ضمن اينكه در قانون استخدام كشوري به طور كلي براي تمام مشاغل دولتي انجام خدمت يا معافيت قانوني را شرط دانسته است و اين در حالي است كه قانون كار چنين شرطي را براي مشمولين اين قانون مقرر نكرده است، بنابراين شركتهاي خصوصي و كارفرمايان مي توانند افراد را بدون داشتن كارت پايان خدمت، استخدام كنند.

1/5/90

بازگشت به بالا
با سلام . در قانون كار حداكثر كاركرد هر كارگر در هفته 44 ساعت عنوان شده آيا در متن قانون آمده كه كارگر بايد حداقل 44 ساعت كار كند تا حقوق و مزاياي كامل خود را دريافت كند .لطفا به ماده قانوني آن اشاره فرماييد

با سلام
توزيع ساعات كار در روزهاي هفته با جلب توافق كارگران ذيربط از اختيارات كارفرما بوده وسرجمع در يك ماه بايد ميزان ساعت كار كارگر به 176 ساعت برسد كه حقوق ومزاياي كامل خود را دريافت نمايد هرچند ممكن است يك هفته كمتر از 44 ساعت كار كرده باشد ويك هفته بيشتر از 44 ساعت.

4/5/90

بازگشت به بالا
با سلام . اگر شخص حقيقي مشاور شركت باشد و مشاوره را به تنهايي به شركت ارايه دهد(يعني فاقد پرسنل مي باشد )چه نكاتي را در قرارداد مشاوره بايد درج نماييم تا به هنگام مراجعه مشاور به بيمه ،تامين اجتماعي به وي مفاصا حساب بدهد و قبول نمايد كه شخص راسا مشاوره ميداده و از پرسنل در اين مشاوره استفاده نميكرده تا بتوان 5% بيمه تكليفي وي را مسترد نماييم . با تشكر

با سلام
همين چند موردي كه ذكر نموديد يعني تنهاست فاقد پرسنل است و... اما برخي از شغل ها نظير مشاوره مالي وحقوقي را بيمه بدون ذكر اين موارد نيز قبول مي كند چرا كه ماهيت كاري طوري است كه نياز به پرسنل ندارد اما برخي از موارد را با توجه به ماهيت حتي با تنظيم يك قرارداد عالي زير بار نمي رود چون در ذهن آنها نمي گنجد كه توسط مشاور به تنهايي وبدون استفاده از پرسنل صورت گرفته باشد.

15/5/90

بازگشت به بالا
سلام. من توي طرح هاي آماري كار ميكنم. به اين صورت كه مثلا دفتر آمار استانداري يك طرح را از طريق مناقصه ميده به يك شرك و شركت بخشي از كار آمارگيري را در مدت مشخص به من واگذار ميكنه به صورتي كه فقط خودم مجاز به انجام كار هستم و پرسشنامه هاي تكميل شده باامضاي من مورد قبول استانداري قرار ميگيره. با وجود اين كه 16.67 درصد از قرارداد بين شركت و استانداري بابت بيمه كسر ميشه شركت ادعا ميكنه شغل من ماهيتي داره كه مشمول بيمه نميشه چون محل كار من معمولا بيرون از محل شركت هست. لطفا راهنمايي كنيد. آيا واقعا شغل من مشمول بيمه نميشه!! اگه مشمول بيمه ميشه چجوري جلوي ضايع شدن حقم را بگيرم؟ قراردادي كه امضا ميكنم چهجوري باشه كه حقم ضايع نشه؟

با سلام
قراداد مربوطه همانطور كه جنابعالي نيز فرموديد مشمول بيمه است كه به تناسب شما نيز مشمول بيمه هستيد.كافي است قراداد خود را اگر مكتوب كردهايد به مشاورين تامين اجتماعي نشان دهيد انها نيز تاييد خواهند كرد.ضمن اينكه اگر واقعا از قراداد مابين شركت واستانداري بيمه كسر مي شود شركت چرا اسم شما را درليست خود نمي آورد چون به هر حال بيمه شما از طريق قراداد در حال پرداخت شدن است؟وشركت از اين بايت هزينه اضافه اي پرداخت نخواهد كرد.همچنين شما هر زمان به اداره كار شكايت كنيد شركت محكوم به پرداخت حق وحقوق كامل شما به عنوان يك كارگر خواهد شد .ظاهرا شركت قصدش اينست كه به شما تعهد قرداد كاري بلند مدت ندهد وصرفا هر زمان كار داشت به سراغ شما بيايد.وگرنه دليلي ندارد كه شما را بيمه نكند.

17/5/90

بازگشت به بالا
با سلام . من قرادادي با يه وزارتخونه بستم كه 70 درصد اون خريد مواد وقطعات و 30 درصد ان مربوط به نصب و راه اندازي اون 70 درصد خريد ميشه .الان كه پروزه تموم شده و رفتم مفاصا بگيرم بيمه به كل مبلغ قراداد 16.67 درصد محاسبه و ميگه واريز كن حالا مگه اين طور نيست كه به مصالح و مواد و قطعات بيمه تعلق نميگيره . لطفا راهنماييم كنيد .خيلي ممنونم

با سلام
همين طور است شما به هيات حل اختلاف شكايت كنيد.قطعا در آن هيات با توجه به ماهيت قراداد درصدي كه بيمه به آن تعلق مي گيرد را مشخص خواهد كرد.اصطلاحا ضريب بيمه آن قراداد با توجه به ماهيت از جداول مربوطه استخراج و مبلغ آن محاسبه مي شود.

17/5/90

بازگشت به بالا
باسلام
من بمدت 2 سال و با توافق شفاهي براي منشي شركت 2 روز در ماه بيمه رد كرده ام و امروز در سايت شما خوندم كه تامين اجتماعي ليست كمتر از 30 روز را قبول نميكنه اين يعني چي ؟ اگه قبول نميكنه پس چطور در اين مدت ليست 2 روزه را قبول كرده و حق بيمه را نيزدريافت كرده؟
با تشكر از سايت خوبتون

با سلام
در ان مقطع كه پاسخ داده شده بود قبول نمي كردند اما در حال حاضر قبول مي كنند.بنابراين خطاي ما نبوده بلكه به تاريخ نشر نيز بايد توجه شود.

17/5/90

بازگشت به بالا
اگر يك بازنشسته در موسسه اي مشغول كار بشودپس اتمام قرارداد مشمول حق سنوات از آن موسسه مي شود؟

باسلام
بله

30/5/90

بازگشت به بالا
با سلام و سپاس از سايت مفيد شما. در يك كارخانه توليدي 2 شيفت كاري 12 ساعته (از 6 تا 18 و از 18 تا 6 صبح روز بعد) بر قرار است كه به صورت چرخشي ولي نه كاملاْ منظم تعريف شده است. اين افراد بسته به نياز شركت ممكن است به صورت 1، 2 يا 3 روز متوالي مشغول به كار شوند و بدون در نظر گرفتن روزهاي جمعه، روزهاي ديگري را به استراحت بپردازند. به طور مثال يك كارگر ممكن است در طول يك ماه 19 روز به صورت 12 ساعته در كارخانه مشغول بكار باشد كه باز ممكن است شامل روزهاي جمعه نيز باشد (يعني از اين 19 روز ممكن است 2 روز جمعه باشد).
سوال اول: آيا بايد با اين گونه كارگران به صورت نوبت كاري محاسبه حقوق نمود؟ اگر بله (كه خيلي بعيد ميدونم) به چه صورت؟
سوال دوم: آيا اين صحيح است كه ترتيت فوق مشخصه كار مختلط مي باشد؟ اگر بله(كه احتمالاْ بدين صورت است) آيا به ميزان كاركرد ايشان در روزهاي عادي + اضافه كار+ شب كاري بايد به ايشان حقوق پرداخت شود؟ يا به ميزان كل ماه + اضافه كاري + شب كاري؟
سوال سوم: در صورت مشمول شدن اين وضعيت به كار مختلط، آيا مي بايست به ساعتهايي كه بين 22 تا 6 مشغول به كار بودند 35٪ شب كاري پرداخت كرد يا به نحو ديگر؟

با سلام
1-خير2-كار مختلط است ودر كل ماه بايد محاسبه وپرداخت شود چرا كه اضافه كار در صورتي مورد پيدا مي كند كه ساعات كار عادي در يك ماه پر شده باشد ومحاسبه روزانه اضافه كاري درست نيست 3-بله 35% بايد پرداخت شود.

2/6/90

بازگشت به بالا
با سلام
آيا سازمان تامين اجتماعي براي بررسي اسناد و مدارك نياز به دفاتر پلمپ شده دارد يا اصلا شركت هاي خاصي را بررسي مي كنند؟
شركتي در ليست حقوق اشخاصي را ارسال مي كند ولي در ليست بيمه بعضي از اشخاص ليست حقوق را بيمه مي كند آيا به مشكلاتي از فبيل بررسي سازمان تامين اجتماعي بر مي خوريم يا نه؟
در صورت پاسخ با مواد قانوني اشاره هم بكنيد.
با تشكر

با سلام
اظهارنامه ودفاتر قانوني ملاك رسيدگي هاست.بديهي است اگر شما در دفاتر قانوني مبالغ ليست هاي اعلامي به تامين اجتماعي را ثبت كرده باشيد به مشكلي نمي خوريد اما اگر مغايرتي وجود داشته باشد بديهي است كه اصل وجرائم آن از شما دريافت مي گردد.

6/6/90

بازگشت به بالا
باسلام - اگركسي درگذشته پست وسمت مديريتي درشركتهاي دولتي (تابع نظام قانون كار)داشته باشد وازسمت خودكناررفته باشد درحال حاضركه طرح طبقه بندي مشاغل درحال اجرا ميباشدباتوجه به اينكه سمتي نداردبراي پايه وگروه ايشان تفاوتي دارد؟ باتشكر

با سلام
قاعدتا در طرح جديد چون ساختار وظائف تغيير مي كند حقوق ومزايا نيز مي تواند تغيير كند .

26/6/90

بازگشت به بالا
باسلام
همانطور كه مستحضريد دستگاه هاي دولتي بابت قراردادهايي كه تهيه مصالح بر عهده خود كارفرما باشد ميزان16.67 درصدكل مبلغ قرارداد را بابت حق بيمه تامين اجتماعي كسر مينمايد هرگاه مطابق ليست بيمه جمع حق بيمه پرداختي پرسنل پيمانكار در قرارداد فوق كمتر از 16.67 در مبلغ كل قرارداد باشد آيااين ماالتفاوت نبايد به كارفرما ياپيمانكار عودت داده شود؟ به عبارت ديگر آيا سازمان تامين اجتماعي در اين مورد مبلغ اضافه تري دريافت نموده يا خير؟

با سلام
عملا اين تفاوت را تامين اجتماعي از شما مي گيرد.در حقيقت تفاوت بين ليست و محاسبات بيمه بر اساس قراداد رقم بزرگتر مورد قبول تامين اجتماعي است.

20/7/90

بازگشت به بالا
سلام خسته نباشين. ممنون از جوابتون.
من قبلا سوالي به شرح زير پرسيده بودم:
من توي طرح هاي آماري كار ميكنم. به اين صورت كه مثلا دفتر آمار استانداري يك طرح را از طريق مناقصه ميده به يك شرك و شركت بخشي از كار آمارگيري را در مدت مشخص به من واگذار ميكنه به صورتي كه فقط خودم مجاز به انجام كار هستم و پرسشنامه هاي تكميل شده باامضاي من مورد قبول استانداري قرار ميگيره. با وجود اين كه 16.67 درصد از قرارداد بين شركت و استانداري بابت بيمه كسر ميشه شركت ادعا ميكنه شغل من ماهيتي داره كه مشمول بيمه نميشه چون محل كار من معمولا بيرون از محل شركت هست. لطفا راهنمايي كنيد. آيا واقعا شغل من مشمول بيمه نميشه!! اگه مشمول بيمه ميشه چجوري جلوي ضايع شدن حقم را بگيرم؟ قراردادي كه امضا ميكنم چهجوري باشه كه حقم ضايع نشه؟

با توجه به اين كه قرار داد بين من و شركت قرارداد پيمانكاري هست و با توجه به جمله زير كه در جواب يكي از سوالات فرموديد: (در پايان اگر قراداد را مقاطعه كاري وپيماني به صورت شخص حقيقي ببنديد مي توانيد صرفا با كسر 5% ماليات به خواسته خود برسيد.اين قراردادها مشمول بيمه نيستند.)
يعني قرار داد من هم مشمول بيمه نيست؟
سوال ديگه اينكه اگه توي قرار داد تاريخ تنظيم نوشته نشه و فقط تاريخ شروع و خاتمه كار در متن قرارداد نوشته بشه اشكالي نداره؟

با سلام

همانطور كه قبلا نيز ذكر شده نهايتا مشاوران تامين اجتماعي تعيين مي كنند كه قراداد شما بيمه پذير است يا خير بنابرابن به نزديكترين شعبه تامين اجتماعي مراجعه كنيد.نمونه قراداد كار نيز در اينترنت موجود است.كه مي توانيد استفاده كنيد.

26/6/90

بازگشت به بالا
براساس قانون كار و تأمين اجتماعي حق ناهاري پرسنل چه مبلغي است؟

با سلام
قانون نرخ تعيين نكرده بلكه گفته يك وعده غذاي گرم.كه اين غذاي گرم در تهران يك قيمت دارد ودر شهرستان قيمتي ديگر.

20/7/90

بازگشت به بالا
با سلام
من چون بيمه تامين اجتماعي نيستم امكان اينكه كارفرما نخواهد سنوات عيدي پاداش و مبلغ مرخصي هاي استفاده نشده ام را به من تحويل دهد وجود دارد؟

با سلام
در هيچ شرايطي خير.

30/7/90

بازگشت به بالا
ايا بهتر نيست سازمان امور مالياتي جهت مجبور نمودن كارفرماها به بيمه نمودن پرسنل خود بخشنامه اي را تصويب كند كه در صورت عدم بيمه نمودن پرسنل هزينه حقوق و مزاياي پرداختي به ايشان را غير قابل قبول بداند و به ٍآن علاوه بر ماليات حقوق ماليات عملكرد با نرخ 25 درصد نيز تعلق بگيرد ؟

با سلام
كار كارشناسي نياز دارد.

10/8/90

بازگشت به بالا
باسلام واحترام
آيابه نيروي مشاور ساعتي سنوات تعلق ميگرد؟در صورت مثبت بودن نحوه محاسبه به چهصورتي ميباشد با نزخ ساعتي 150.00ريال باتشكر

با سلام
قانونا مي گيرد اما عملا ممكن است پرداخت نشود.محاسبه ان به نسبت حضور روزانه قانوني درمحل كار مي باشد.

10/8/90

بازگشت به بالا
با سلام آبا مبلغ بن غير نقدي جز مزاياي غير مشمول درليست بيمه مي آيد يا اصلا درج نمي شود

با سلام
در ليست درج نمي شود.

15/8/90

بازگشت به بالا
اگر حقوق پايه وزارت كار پرداخت شود آيا پرداخت مزايا شامل حق مسكن ،خواروبار و عائله مندي اجباري است يا بصورت توافقي مي باشد و ميتوان پرداخت نكرد؟

با سلام
اجباري است.

28/8/90

بازگشت به بالا
باسلام خدمت شما،من كارمندپيماني شاغل در راه آهن هستم،طي 2سال گذشته بيمه ي ماههاي 31روزه سال براي بنده 30روز ثبت شده وپس از جويا شدن علت اين موضوع مسئول بيمه اداره فرمودند قانون درخصوص كارمندان پيماني اين مسئله رو مطرح كرده درحاليكه سالهاي قبل اينچنين نبود وسابقه ي بيمه ماههاي 31 روزه همان 31 روز ثبت ميشد.ممنون ميشم اگر دراين خصوص منو راهنمايي كرده وصحت وسقم اين موضوع رو برام روشن كنيد.

با سلام
احتمالا اشتباه بخش حسابداري بوده است.

1/9/90

بازگشت به بالا
با سلام
ميخواستم سوال كنم اگر كسي كه از تامين اجتماعي، بيمه بيكاري دريافت ميكند،اگر با يك شركتي قرارداد پيمانكاري منعقد كند(كار توسط خود او شخصا انجام ميپذيرد)؛در زمان اخذ مفاصا حساب اگر تامين اجتماعي به اين موضوع پي ببرد كه او بيمه بيكاري نيز دريافت مينمايد؛براي او مشكلي پيش مي آيد يا خير؟

با سلام
قطعا همين طور است.

23/9/90

بازگشت به بالا
با سلام كارخانه ي ما قرار است يك مهندس رو بياورد كه اين مهندس در شركت ديگري 26 روز كار ميكند. اين مهندس قرار است بيايد تا هفته اي يك روز در شركت ما كار كند و ما بايد در ماه براي آن مهندس 4 روز كاركرد به تامين اجتماعي ارئه دهيم تا آن مهندس 4 روز كسري كه در جاي ديگر دارد جبران شود؟ حال بهتر است ما با اين مهندس قرارداد مشاوره ببنديم و 5% بابت بيمه كسر كنيم و يا بهتر است كه ايشان را در ليست حقوق و دستمزد بياوريم و 4 روز كاركردارائه دهيم؟ ما بايد كدام روش را اتخاذ كنيم؟ با تشكر

با سلام
راه ساده اينست كه به عنوان مشاور با ايشان برخورد كنيد.

23/9/90

بازگشت به بالا
با سلام حداكثر ساعت كار در يك ماه 30 روزه چند ساعت هست؟ طبق قانون كار 8 ساعت كاره كه نيم ساعتش بابت ناهار و نمازه. كارفرما از ما اون زمان ناهار و نماز رو كم ميكنه و ميگه شما در هر روز فقط 7.33 براي ما كار ميكنين و ساعت ناهار و نماز رو از ما كم ميكنه. سوال بنده از شما اينه كه ساعت كاري ما الان براي اين كارفرما در هر روز بايد 8 ساعت محاسبه بشه يا 7.33؟

با سلام
عمل كارفرما درست است ونماز وناهار جزو ساعات كار حساب نمي شود.

23/9/90

بازگشت به بالا
با سلام در شركتي كار مي كنيم كه ساعت كاري ما هفت و نيم صبح تا سه و نيم بعداز ظهر است.و به ما ناهار هم ميدهند. ميخواستم بدونم ساعت كاري ما در اين شركت 8ساعت است يا 33/7؟ يعني با اين اوصاف ما براي اين شركت 8 ساعت كار مي كنيم يا 33/7؟ با تشكر

با سلام
7.33 درست است چون نماز ونهار جزو ساعات كار محسوب نمي شود.

23/9/90

بازگشت به بالا
با سلام
من در شركتي به صورت پاره وقت يعني 3 روز در هفته با حقوق روزانه 30000تومان كار مي كنم،براي بيمه شدن به من گفتن بايد حق 4روزي كه شركت نيستي رو خودت پرداخت كني،حق اين 4 روز چطوري محاسبه مي شود؟

با سلام
بستگي دارد كه در ليست بيمه چه رقمي براي شما رد شود.مثلا اگر حداقل حقوق رد كنند(330000 تومان*%30) ميشود(شامل سهم شما وكارفرما) كه رقمي در حدود 105000 تومان در ماه مي شود حال اگر در ماه 12 روز كاركنيد از اين مبلغ 12/30 را شركت مي پردازد و 18/30 را شما مي پردازيد.

23/9/90

بازگشت به بالا
آياتشويقي(بدليل اتمام پروژه پيش از موعدمقرر) در قرارداد پيمانكاري شامل كسر بيمه مي شود؟

با سلام
چون نوعي تعديل قرارداد حساب مي شود مي توان كسر كرد.اما اگر پاداش را به قراداد ونوعي تعديل ارتباط و وصل نكنيد نمي شود كسر كرد.به هر حال اين موضوع تفسير بردار است

30/9/90

بازگشت به بالا
سلام، من در يك شركت 20 روز كمتر از يكسال كار كرده ام و الان 40 روز از آخرين روز كاركردم مي گذرد.
1- شركت مي تواند حق و حقوق مرا ندهد؟
2- چه مدت بايد براي تسويه حساب صبر كنم؟

با سلام
1-اينكه حق شما را ندهد شما مي توانيد به وزارات كار شكايت كنيد وحق خود را دريافت كنيد.2-معمولا شما براي استعفا از كار يك ماه قبل از خروج از شركت استعفاي خود را اعلام وتا يكماه به كار ادامه مي دهيد وپس از آن مي توانيد از شركت بيرون برويد.اما از زمان خروج كارفرما قانونا بايد نسبت به محاسبه وپرداخت حقوق شما اقدام كند.شايد لازم باشد شما پيگيري كنيد.

9/10/90

بازگشت به بالا
با سلام
افرادي كه 3 روز يا كمتر مرخصي استعلاجي دارند شركتها از لحاظ بيمه و حقوق و ماليات چه برخورد قانوني ميتوانند انجام دهند .
1- ايا بيمه اين 3 روز يا كمتر بايد محاسبه و به تامين اجتماعي واريز گردد.
2- ايا حقوق اين 3 روز يا كمتر بايد محاسبه و به نامبرده پرداخت گردد.
با سپاس از اينكه جواب قانوني خواهيد داد. مهرداد

با سلام
در اين خصوص ابهام قانوني وجود دارد .اما كمتر از سه روز معمولا نه توسط كارفرما پرداخت مي شود ونه تامين اجتماعي اما چون جزو سابقه كار محسوب مي شود
پرداخت تا سه روز طبق استراحت پزشك عمومي بر عهده كارفرما ست ومازاد آن اگر بيشتر از 7 روز شود بايستي پزشك معتمد تامين اجتماعي تاييد كند تا هم تامين اجتماعي 70%حقوق مازاد بر سه روز را پرداخت كند وهم در سوابق بيمه اي شما منظور شود.

ماده 74 قانون كار:
مدت مرخصي استعلاجي‌، با تأييد سازمان تأمين‌ اجتماعي‌، جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهدشد.

9/10/90

بازگشت به بالا
كارگري كه مدت 3 ماه بصورت موقت كارميكند بعد از پايان 3 ماه براي تصفيه حساب چيزي به او تعلق ميگيرد يا خير؟

با سلام
كمتر از سه ماه معمولا تعلق نمي گيرداما چون رقم زيادي نمي شود معمولا عيدي وسنوات نيز به نسبت كاركرد محاسبه وپرداخت مي شود.

9/10/90

بازگشت به بالا
سلام و درود
كلي از اطلاعاتتان سود بردم
سوال بنده اين است كه : الان كه 16 ماه از كار كرد من در يك شركتي به عنوان نگهبان ميگزرد و هنوز بيمه نشدم! با جه روشي متوانم به مدت بيمه از دست رفتم برسم؟؟
ايا در صورت اخراج ميتوانم به فكر اثبات بيمه و بيمه بيكاري باشم؟؟
ممنون از سايت خوبتان

با سلام
خودتان را به قسمت بازرسي شعبه تامين اجتماعي معرفي و بگوئيد كه 16 ماه در شركت مذكور هستيد ولي هنوز بيمه نشده ايد اما طوري كه كارفرما نفهمد ويك نيم روز مرخصي بگيريد.

20/10/90

بازگشت به بالا
ميزان حق بيمه اي كه در يك شركت تجاري بازرگاني براي كارمندان بايد در نظر گرفت چقدر است با تشكر

با سلام
به ميزان 30% حداقل حقوق سال (يا حقوق توافق شده).

1/11/90

بازگشت به بالا
سلام ، خيلي خوشحالم از اينكه مي بينم سايتي اينچنين وجود دارد كه مي توانيم سئوالهايمان را مطرح كنيم. اميدوارم موفق باشيد. من ساله در جاهاي مختلفي كار كرده ام اما متاسفانه سنوات بيمه اي ندارم البته گواهي اشتغال به كار از ايشان دريافت كرده ام ف مي خواستم ببينم آيا امكان پي گيري آنها به لحاظ بيمه وجود دارد يا خير ؟ قابل به ذكر است كه نوع كار بنده با اين مراكز به صورت هاي مختلفي از جمله خريد خدمت ، انجام پروژه و حق التحرير براي مطالب هفتگي بوده است. و سئوال آخر اينكه شنيده ام كافي است اين مدارك را به بيمه ارائه دهيم ، آنها خود پي گيري مي كنند و ديگر نيازي به شكايت و تشكيل دادگاه نيست ؟ آيا صحت دارد؟مجددا از پاسخگويي شما سپاسگذارم.

با سلام
اگر مي دانيد كه شعب تامين اجتماعي شركتها وسازمانهايي كه كار كردهايد كجاست كافي است تشريف ببريد ومشخصات شناسنامه اي خود ونام شركت را اعلام كنيد در اين صورت اگر سوابقي مبني بر پرداخت بيمه وجود داشته باشد به شما اعلام مي شود.

1/11/90

بازگشت به بالا
با سلام كارگران روزمزد كارخانه را تحت پوشش يك شركت خدماتي كرده ايم تا از مزاياي بيمه برخوردار گردند آيا ماليات حقوق و اضافه كاري اين كارگران 10% است يا 5%؟ سوال دومم اين است كه طبق قرارداد اضافه كاري اين كارگران را به دليل مشخص نبودن بايد از صندوق پرداخت كنيم آيا از اين مبلغ هم بايد بيمه و ماليات هم كسر شود؟ با تشكر

با سلام
البته كار خطرناكي انجام دادهايد چون بسياري از اين شركتها فقط چند ماه اول(سه ماه معمولا) را اقدام به پرداخت بيمه مي كنند واز غفلت صاحبكار استفاده نموده و بعد از چند ماه مبلغ را تو جيب خود مي گذارند وبيمه اي پرداخت نمي كنند.در خصوص موضوع مورد ذكر نيز سرجمع مبالغ (شامل حقوق ثابت +مزايا+اضافهكاري +....) اگر در سال 1390 طي سال كمتر از 5800 هزار تومان باشد مالياتي به آن تعلق نمي گيرد.توجه كنيد كه معافيت ساليانه است وماهيانه 485000 تومان است.

1/11/90

بازگشت به بالا
با سلام . من در يك شركت خصوصي كار مي كنم كه طرح طبقه بندي مشاغل 9 سال است در آن اجرا شده است و در پايان هر سه ماه (قرارداد سه ماهه)با ما تسويه حساب مي كنند وحال بعد از گذشت 9 سال درخواست رتبه بندي مشاغل را داريم ولي كارفرما از انجام آن به بهانه اينكه ما فرم تسويه حساب داريم و هر سه ماه تسويه حساب مي كنيم از انجام آن سر باز زده است . آيا كارفرما چنين حقي دارد ؟ طبق كدام ماده قانوني و بخشنامه ؟
با تشكر فراوان از شما

با سلام
مي توانيد موضوع را به وزارت كار اطلاع دهيد آنها خود پيگيري وموضوع را رفع ورجوع مي كنند.

1/11/90

بازگشت به بالا
باسلام_آيا نيازي هست مواردي از حقوق كه مشمول بيمه نيستند در ليست بيمه بيايند(سنوات_عائله مندي و...)؟در صورت نيامدن ممكن است چه مشكلي پيش آيد؟

با سلام
بله.در اينصورت بين ليست و هزينه ثبت شده در دفاتر مغايرت به وجود خواهد آمد.

1/11/90

بازگشت به بالا
باسلام_درصورتي كه ما حدود 2 سال بعلت عدم آگاهي از جزئِيات ماده 103(تاسُِيس بعد از 83)تقريبا جهت كل پرسنل از مزاياي اين ماده استفاده نموده ايم وجديدا تامين اجتماعي جواز تاسيس جهت مشخص نمودن غير مشمولان از ما خواسته است در صورت عدم ارائه چه مشكلي ايجادميشود؟در صورت ارائه جواز آيا محاسبات آنها عطف به ماسبق ميشود؟

با سلام
قطعا مشمول خواهند شد وجرائم ان نيز كه معمولا با اصل برابري مي كند دريافت مي شود.

1/11/90

بازگشت به بالا
آيا حق مسكن و خواربار به نسبت روزهاي كاركرد پرداخت مي شود ؟

با سلام
بله مي تواند اينگونه عمل شود اما چون مبلغ ناچيز است از آن صرفه نظر مي شود.

29/12/1390

بازگشت به بالا
با عرض سلام و ادب بسيار سپاسگذارم از پروردگار سلامتي هميشگي براي شما خواستارم كه بحمدالله بهرمنديد توفيق مي خواهم كه داريد و اين سايت گوياست پس بهتراست سئوالم را كنم
اگر از 100 درصد مبلغ پيمان خدماتي/باغباني/تنظيفات/نگهباني 50درصدان طبق اناليز مربوط به حقوق نيروي انساني و 50 درصد الباقي مربوط به تهيه و تامين مواد ومصالح مورد نياز در جهت انجام پيمان ميباشد براي محاسبه بيمه چند درصد در نظر گرفته شود.با احترام فرزين

با سلام
5% تامين مواد ومصالح قاعدتا نبايد به آن بيمه تعلق بگيرد(اما بيمه سر گردنه نشسته است وممكن است 7 % نيز از اين بابت بگيرد.) و در خصوص مابقي به نرخ 16.67 % محاسبه مي شود.
29/12/1390

بازگشت به بالا
باسلام
من حدود 6 سال و 4 ماه سابقه بيمه دارم ويكسال آخر هم اسمم در ليست بيمه پروژه رد شده است آيا بيمه بيكاري به من تعلق مي گيرد ؟

با سلام
بله

29/12/1390

بازگشت به بالا
سلام آيا فرزند دومي كه دو قلو باشد حق اولاد ميگيرد؟

با سلام
در بخش دولتي تا سه فرزند(تحت عنوان عائله مندي) ودر بخش خصوص تا دو فرزند.

29/12/1390

بازگشت به بالا
با سلام و احترام

بنده كارمند بخش خصوصي و تحت بيمه تأمين اجتماعي ، با حداقل دستمزد وزارت كار مي باشم.

ميزان عيدي كارمندان بخش خصوصي چه مقدار مي باشد؟

در تعريف قانون كار، از واژه "كارگر" استفاده شده، اما واژه "كارمند بخش خصوصي" به چشم نمي خورد. لطفا توضيح بفرماييد.


با تشكر
09388767056

با سلام
1-حداقل 660 تومان به نسبت كاركرد قابل پرداخت است2- در قانون كار همه كارگرند (مدير وكارمند و...)

29/12/1390

بازگشت به بالا
سلام
بنده كارمند دفترخانه رسمي ثبت اسناد هستم حدود 3 سال مشغول بكارم
آيا حق سنوات به بنده تعلق مي گيرد؟همچنين مرخصي استفاده نشده؟درضمن بيمه تامين اجتماعي هستم و اينكه در صورت استفاده از مرخصي زايمان ايا حقوق بنده را سردفتر پرداخت خواهد نمود يا از بيمه دريافت مي كنم؟
ضمن اينكه قراردادي بسته نشده ولي از ماه اول بيمه ام را پرداخت نموده است و اينكه ايا حقوق دوران مرخصي زايمان بر اساس پايه حقوق تامين اجتماعي پرداخت ميشود يا درصد كارمندي دفترخانه؟
با تشكر فراوان

با سلام
1-همه موارد مذكور تعلق مي گيرد.2-حقوق دوره زايمان توسط تامين اجتماعي پرداخت مي شود .

29/12/1390

بازگشت به بالا
با عرض سلام
آيا به حق ناهار ماليات تعلق مي گيرد

با سلام
اگر نقدي پرداخت شود بله در غير اينصورت خير

29/12/1390

بازگشت به بالا
سلام و خسته نباشيد
لطفا" بفرمائيد كداميك از اين موارد در محاسبه مبلغ عيدي و سنوات تاثير دارد . 1.حقوق پايه، 2-فوق العاده شغل، 3-حق بهروري ( حق جذب )، 4-حق مسئوليت، 5-حق مسكن، 6-حق خواربار، 7-حق عائله مندي، 8-حق اولاد ، 9-بن كارگري و 10-حق سنوات خدمت

با سلام
در دولتي ها وقانون خدمات كشوري ها هيچكداميك ولي در قانون كار بند يك الي 4


29/12/1390

بازگشت به بالا
لطفا محاسبه جريمه حقوق كارمندي كه ساعات ورودو خروجش كسري داردچگونه است؟ مثلا" در ماه 2ساعت ديركرد دارد؟
با تشكر

با سلام
اين موارد بسته به نظر مديريت دارد واز سازماني به سازمان ديگر متفاوت است.

29/12/1390

بازگشت به بالا
باسلام و خدا قوت
ضمن تشكر از سايت خوبتان و آرزوي سلامتي و دلي خوش جهت ادامه خدمت به مردم اين مرز و بوم . آيا ارسال ليست بيمه همزمان از دو كارگاه جهت يك نفر ، مجموع كاركرد جهت بازنشستگي محاسبه ميشود يا اينكه جهت هر ماه فقط كاركرد يك كارگاه در نظر گرفته ميشود ؟ با تشكر و احترام مجدد

با سلام
سرجمع دو كارگاه محاسبه مي شود.

29/12/1390

بازگشت به بالا
سلام
من در باطريسازي پدرم مشغول به كار هستم نزذيك به 20 سال.و بيمه و قرار داد كاري هم ندارم و فقط من و پدرم در انجا مشغول به كار هستيم.
ايا باطريسازي پدر من شامل قانون كار و بيمه اجباري ميشه؟ (تا اونجايي كه من مي دونم نمي شه)
ايا تبصره و قانوني در اين مورد هست؟
چطور ميشه اين فانون رو ترجمه كرد جهت ارائه به اذاره مهاجرت يك كشور؟

با سلام
به صورت خويش فرما مي توانيد بيمه شويد ضمن اينكه شما مي توانستيد به عنوان كارگر تحت پوشش كارفرماي خود(پدرتان) باشيد.2-توسط دارالترجمه ها ترجمه كنيد.

بازگشت به بالا
Raze hezare. All right reserved.tel 88738837-8 ©
Powered By: Lost Ring Of Knowledge ©